18.2.1998

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Anne Forss (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuottajahintaindeksit laskivat joulukuusta tammikuuhun 0,4 - 0,9 prosenttia

Tilastokeskuksen uudistettujen tuottajahintaindeksien vuosimuutos vaihteli tammikuussa 1998 miinus 0,1:n ja plus 1,7 prosentin välillä. Joulukuusta 1997 tammikuuhun 1998 kaikki indeksit laskivat - indeksien lasku vaihteli 0,4 ja 0,9 prosentin välillä.

Viime vuoden tammikuusta vientihinnat kohosivat 1,7 prosenttia. Nousu aiheutui perusmetallien, koneiden ja laitteiden, selluloosan sekä sahatavaran kallistumisesta. Joulukuusta tammikuuhun vientihinnat laskivat 0,4 prosenttia, mikä johtui öljyjalosteiden ja perusmetallien halpenemisesta.

Tuontihinnat laskivat 0,1 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Joulukuusta tammikuuhun tuontihinnat putosivat 0,9 prosenttia. Lasku johtui raakaöljyn, metallimalmien ja perusmetallien hintojen halpenemisesta.

Teollisuuden tuottajahinnat eli uudessa indeksissä kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat vuodessa 1,3 prosenttia. Erityisesti tähän vaikutti selluloosan ja kaukolämmön kallistuminen. Joulukuusta tammikuuhun kotimaiset tehtaanhinnat laskivat 0,7 prosenttia. Tämä johtui energiatuotteiden sekä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden hintojen laskusta.

Kotimaassa käytettävien tavaroiden eli kotimarkkinoiden perushintaindeksin hinnat nousivat vuodessa 1,1 prosenttia. Joulukuusta tammikuuhun indeksi laski 0,6 prosenttia.

Tukkuhinnat kallistuivat vuodessa 1,1 prosenttia. Kotimaisten tavaroiden tukkuhinnat nousivat vuodessa 1,6 ja tuontitavaroiden tukkuhinnat 0,1 prosenttia.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset tammikuussa 1998, %
Indeksit 12/97 - 1/98 1/97 - 1/98
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -0,7 1,3
Vientihintaindeksi -0,4 1,7
Tuontihintaindeksi -0,9 -0,1
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,6 1,1
Tukkuhintaindeksi -0,6 1,1

Tuottajahintaindeksit uudistettu

Tilastokeskus on uudistanut tuottajahintaindeksit. Indeksien uusi perusvuosi on 1995, kun aikaisempi perusvuosi oli 1990. Uusista tuottajahintaindekseistä julkaistaan ensimmäisen kerran tammikuun 1998 pisteluvut. Uusista indekseistä on saatavissa aikasarjat vuoden 1995 tammikuun indeksitiedoista lähtien.

Tärkeimmät tuottajahintaindeksien muutokset

* Tuottajahintaindeksien painorakenne ja seurattavat hyödykenimikkeet on uudistettu vastaamaan vuoden 1995 tuotannon, tuonnin ja viennin rakennetta. Indeksien painorakenne perustuu vuoden 1995 Tilastokeskuksen teollisuustilastoon sekä tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tietoihin, joita on täydennetty kansantalouden tilinpidon tiedoilla.

* Teollisuuden tuottajahintaindeksin käsite on muutettu vastaamaan EU:n yleistä käytäntöä. Uusi teollisuuden tuottajahintaindeksi 1995=100 sisältää pelkästään kotimarkkinatavarat, kun teollisuuden tuottajahintaindeksi 1990=100 kattoi koko teollisuustuotannon Suomessa, sekä kotimarkkina- että vientitavarat.

* Indeksien hyödykenimikkeiden luokituksessa on otettu käyttöön EU:n hyödykeluokitus (ns. CN- luokitus).

* Aikaisemmin julkaistu kolmiryhmäinen hyödykkeen käyttötarkoitusluokitus on korvattu EU:n viisiryhmäisellä käyttötarkoitusluokituksella.

Lähde: Tuottajahintaindeksit, tammikuu 1998. Tilastokeskus