11.3.1998

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3570, Matti Laine (09) 1734 3307
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuntien talousarvionäkymät edelleen heikot

Kunnat odottavat taloutensa kiristyvän edelleen tänä vuonna, joskaan muutos viime vuoteen ei ole suuri. Vuosikatteet riittävät peittämään kuntien poistoista alle puolet ja lainamäärä kasvaa edelleen. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien talousarviotilastosta vuodelle 1998.

Kunnat arvioivat saavansa tänä vuonna verotuloja 67,5 miljardia markkaa. Tämä ylittää viime vuodelle budjetoidut verotulot noin viidellä miljardilla. Verotulojen kasvu hupenee menojen kasvuun ja valtionosuuksien vähenemiseen, joten kuntien yhteenlaskettu vuosikate jää viime vuoden tasolle eli kahteen miljardiin markkaan. Asukasta kohti vuosikate on 410 markkaa.

Suunnitelmapoistot ovat talousarvioiden mukaan viisi miljardia markkaa. Tulorahoitus ei siten läheskään riitä korvausinvestointeihin.

Kuntien ja kuntien liikelaitosten investointeihin on tälle vuodelle varattu 12 miljardia markkaa eli saman verran kuin viime vuodelle. Pahimmista lamavuosista investointimäärärahat ovat kasvaneet noin puolella. Lamaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna investointien taso pysyy kuitenkin edelleen matalana.

Kuntien rahoitustarpeen on arvioitu olevan tänä vuonna 9,5 miljardia markkaa. Yli puolet tästä, 5,6 miljardia markkaa, katetaan lainanotolla ja loput toimintapääomaa vähentämällä. Jos talousarvioissa ennakoitu kehitys toteutuu, kuntien pitkäaikainen velka kasvaa tänä vuonna vajaalla kahdella miljardilla markalla.

Tietoja kuntien talousarvioista 1997 - 98 (miljardia markkaa)
1997 1998
Verotulot 62,6 67,5
Valtionosuudet 20,4 18,7
Vuosikate 2,2 2,1
Suunnitelmapoistot 4,6 4,9
Tilikauden tulos .. -2,5
Investointimenot1 12,0 12,2
Lainojen lyhennykset 3,7 3,7
Rahoitustarve .. 9,5
Lainanotto 4,7 5,6
1 Investointimenot sisältävät ns. liikelaitosmallia noudattavien liikelaitosten investoinnit, joita oli 2,2 miljardia markkaa vuonna 1997 ja 1,7 miljardia markkaa vuonna 1998.

Talousarviotilastossa ns. liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset on käsitelty Suomen Kuntaliiton talousarviosuosituksen mukaisesti. Poikkeuksena suosituksesta on investointimenojen tarkastelussa otettu mukaan myös mallia noudattavien liikelaitosten investoinnit.

Tiedotteen luvuissa eivät ole mukana Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat kunnat. Koska Ahvenanmaan kunnat laativat talousarvionsa vuosina 1997 ja 1998 vanhan talousarviosuosituksen mukaisesti, eivät kuntien luvut ole vertailukelpoisia muiden Suomen kuntien lukujen kanssa.

Lähde: Kuntakohtaisia tietoja kuntien talousarvioista vuodelle 1998 on saatavissa Tilastokeskuksen aluetietokannasta (ALTIKA) sekä maaliskuun aikana ilmestyvästä julkaisusta Kuntien talousarviot 1998, Julkinen talous 1998:4