17.3.1998

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 1998

- Työpaikkoja lähes 60 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 13,2 prosenttia, työttömänä 328 000 henkeä
- Työnvälityksessä 19 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli helmikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lähes 60 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvat kokoaikatyöt lisääntyivät noin 29 000 viime vuoden helmikuusta. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana yli 19 000 uutta avointa työpaikkaa eli hieman enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Työllisyys lisääntyi rakentamisessa sekä koulutus-, sosiaali- ja muissa palveluissa. Eniten työllisyys parani Länsi-Suomen läänissä.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan helmikuussa 328 000, 65 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 13,2 prosenttia. Työttömyysaste laski viime vuoden helmikuusta 2,6 prosenttiyksikköä. Työnhaussa turhautuneiden ja muiden piilotyöttömien määrä lisääntyi 21 000 henkilöllä.

Työvoimatoimistoissa oli helmikuun lopussa kaikkiaan 396 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden helmikuusta noin 42 000 hengellä. Työttömyys väheni kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä oli noin 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työllisyyden muutokset 2/1997 - 2/1998, tuhatta
Helmikuu Helmikuu MUUTOS, %
1998 1997 2/97 - 2/98
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 153 2 094 2,8
- palkansaajat 1 841 1 782 3,3
Työttömät 1

Työvoima yhteensä

328

2 481

394

2 488

-16,7

-0,3

Työttömyysaste, % 13,2 15,8 -2,6 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 391 1 368 1,7
- työnhaussa turhautuneet 21 13 66,9
- muut piilotyöttömät 67 54 22,4
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 396 438 -9,6
- yli vuoden työttömänä olleet 120 129 -7,0
Tukitoimenpitein työllistetyt 57 61 -6,1
Työvoimakoulutuksessa 46 49 -5,6
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä. 15 14 8,3
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 19 19 0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna.

2 pr osenttiyksikköä

Myös nuorten työttömyys aleni. Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 23,7 prosenttia, noin 2,6 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Koko nuorten ikäryhmästä työttömänä oli noin 9,3 prosenttia. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 45 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän lukumääränsä aleni vuoden takaisesta vajaat 10 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissäolon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin kolme kuukautta ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhaussa turhautuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Euroopan yhteisöjen tilastoinnissa myös julkisen työnvälityksen asiakkailta edellytetään asiointia työvoimatoimistossa kuukauden aikana. EU:n julkaisemat luvut poikkeavat tämän vuoksi jonkin verran työvoimatutkimuksen luvuista.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 14 500 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Timo Koskimäki, puhelin
(09) 1734 3517
, Päivi Keinänen, puhelin (09) 1734 3416, Mirja Tiisanoja, puhelin (09) 1734 3226, sähköposti timo.koskimaki@stat.fi; internet: http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg, puhelin (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@pt2.tempo.mol.fi;internet: http://www.mol.fi/tilasto/tk