17.4.1998

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 1998

- Työpaikkoja 33 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 13,7 prosenttia, työttömänä 339 000 henkeä
- Työnvälityksessä 30 000 uutta avointa työpaikkaa
- Työvoimatutkimuksen EU-sopeutus jatkuu toukokuussa

Työllisiä oli maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 33 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien jatkuvat kokoaikatyöt lisääntyivät noin 40 000:lla viime vuoden maaliskuusta. Muiden työsuhteiden määrä lisääntyi noin 10 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Työllisyys lisääntyi rakentamisessa sekä liike-elämää palvelevassa toiminnassa. Eniten työllisyys parani Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan maaliskuussa 339 000, 58 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 13,7 prosenttia. Työttömyysaste laski vuodessa 2,2 prosenttiyksikköä. Työnhaussa turhautuneiden ja muiden piilotyöttömien määrä lisääntyi 17 000:lla.

Työvoimatoimistoissa oli maaliskuun lopussa kaikkiaan 384 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden maaliskuusta noin 40 000 hengellä. Työttömyys väheni kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä oli noin 5,1 prosenttia työvoimasta.

Työllisyyden muutokset 3/1997 - 3/1998, tuhatta
Maaliskuu Maaliskuu MUUTOS, %
1998 1997 3/97 - 3/98
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 140 2 107 1,6
- palkansaajat 1 840 1 791 2,7
Työttömät 1 339 397 -14,7
Työvoima yhteensä 2 478 2 504 -1,0
Työttömyysaste, % 13,7 15,9 -2,2 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 394 1 353 3,0
- työnhaussa turhautuneet 22 13 68,7
- muut piilotyöttömät 60 51 17,2
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 384 424 -9,5
- yli vuoden työttömänä olleet 117 127 -8,1
Tukitoimenpitein työllistetyt 57 62 -8,3
Työvoimakoulutuksessa 50 53 -5,7
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä. 15 14 9,3
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 30 23 28,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna.

2 prosenttiyksikköä

Miesten työllisyys parani maaliskuussa nopeammin kuin naisten työllisyys. Työllisten miesten määrä lisääntyi vuoden takaisesta lähes 30 000 hengellä, naisten työllisyys noin 4 000 hengellä.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 27,9 prosenttia, noin 4,5 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Koko nuorten ikäryhmästä työttömänä oli 11,2 prosenttia. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 45 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän lukumääränsä aleni vuoden takaisesta 9 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissäolon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin kolme kuukautta ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset työtä vailla olevat henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhaussa turhautuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 14 500 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Työvoimatutkimuksen EU-sopeuttaminen jatkuu

Euroopan yhteisöjen tilastoinnissa myös julkisen työnvälityksen asiakkailta edellytetään asiointia työvoimatoimistossa kuukauden aikana. Vastaava aikaväli Suomen tilastoinnissa on kolme kuukautta. EU:n julkaisemat luvut poikkeavat tämän vuoksi jonkin verran työvoimatutkimuksen luvuista.

Työvoimatutkimuksen toukokuuta 1998 koskevassa tilastossa siirrytään myös työnhaun aktiivisuuden määrittelyssä EU:n mukaiseen käytäntöön. Verrattuna nykyiseen muutos merkitsee työttömien määrän vähenemistä. Vastaavasti työnhaussa turhautuneiden ja muiden piilotyöttömien määrä lisääntyy. Ennen muutoksen voimaantuloa julkaistaan uuden käytännön mukaiset takautuvat aikasarjat vuodesta 1989 lähtien. Tilastointimuutos ei vaikuta työllisyystilanteen muutosten kuvaamiseen.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Tapio Oksanen, puhelin (09) 1734 3228, Hannu Siitonen, puhelin (09) 1734 3225,Timo Koskimäki, puhelin (09) 1734 3517, sähköposti timo.koskimaki@stat.fi; internet: http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg, puhelin (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@pt2.tempo.mol.fi;internet: http://www.mol.fi/tilasto/tk