19.5.1998

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 1998

- Työpaikkoja 31 000 enemmän kuin vuosi sitten

- Työttömyysaste 14,3 prosenttia, työttömänä 359 000 henkeä

- Työnvälityksessä 27 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli huhtikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan noin 31 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvat kokoaikatyöt lisääntyivät noin 55 000:lla viime vuoden huhtikuusta. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana 27 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Työllisyys lisääntyi erityisesti Etelä-Suomen läänissä.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan huhtikuussa 359 000, 65 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 14,3 prosenttia. Työttömyysaste laski viime vuoden huhtikuusta 2,3 prosenttiyksikköä. Työnhausta luopuneiden ja muiden piilotyöttömien määrä lisääntyi 35 000 henkilöllä.

Työvoimatoimistoissa oli huhtikuun lopussa kaikkiaan 375 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden huhtikuusta noin 35 000 henkilöllä. Työttömyys väheni kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä oli noin 5,0 prosenttia työvoimasta.

Työllisyyden muutokset 4/1997 - 4/1998, tuhatta
Huhtikuu Huhtikuu MUUTOS, %
1998 1997 4/97 - 4/98
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 156 2 125 1,5
- palkansaajat 1 854 1 797 3,2
Työttömät 1 359 424 -15,3
Työvoima yhteensä 2 515 2 549 -1,3
Työttömyysaste, % 14,3 16,6 -2,3 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 359 1 309 3,8
- työnhausta luopuneet 21 12 71,0
- muut piilotyöttömät 65 39 65,7
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 375 410 -8,6
- yli vuoden työttömänä olleet 115 125 -8,0
Tukitoimenpitein työllistetyt 57 63 -10,2
Työvoimakoulutuksessa 49 55 -10,6
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä. 15 14 8,4
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 27 28 -4,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna.

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 32,5 prosenttia, noin prosenttiyksikön alempi kuin viime vuonna. Koko nuorten ikäryhmästä työttömänä oli 14,9 prosenttia. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 43 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän lukumääränsä aleni vuoden takaisesta 8 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissäolon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin kolme kuukautta ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimus täysin EU:n mukaiseen tilastointiin toukokuusta 1998 lähtien

Euroopan yhteisöjen tilastoinnissa myös julkisen työnvälityksen asiakkailta edellytetään asiointia työvoimatoimistossa kuukauden aikana. EU:n julkaisemat luvut poikkeavat tämän vuoksi jonkin verran työvoimatutkimuksen luvuista.

Työvoimatutkimuksessa siirrytään täysin EU:n mukaiseen käytäntöön työttömyyden tilastoinnissa toukokuuta 1998 koskevassa tilastossa. Verrattuna nykyiseen käytäntöön muutos merkitsee työttömien määrän vähenemistä. Vastaavasti piilotyöttömien määrä lisääntyy. Ennen muutoksen voimaantuloa julkaistaan uuden käytännön mukaiset takautuvat aikasarjat vuodesta 1989 lähtien. Ensimmäinen uuden tilastointitavan mukainen kuukausitiedote julkaistaan 16.6.1998.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 14 500 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Tapio Oksanen, puhelin (09) 1734 3228, Hannu Siitonen, puhelin (09) 1734 3225,Timo Koskimäki, puhelin (09) 1734 3517, sähköposti timo.koskimaki@stat.fi; internet: http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg, puhelin (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@pt2.tempo.mol.fi;internet: http://www.mol.fi/tilasto/tk