26.5.1998

Lisätietoja: Marjatta Laine (09) 1734 3392, Raimo Pihlajamäki (09) 1734 3398
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Teollisuuden kannattavuus vahvistui vuonna 1997

Suurten teollisuusyritysten kannattavuus vahvistui vuonna 1997 selvästi edellisvuodesta. Käyttökate nousi viime vuonna 12,6 prosenttiin liikevaihdosta, kun se vuonna 1996 oli 10,9 prosenttia. Nettotulosta kertyi 15,6 miljardia markkaa, mikä on lähes viisi miljardia edellisvuotta enemmän, mutta edelleen kolme miljardia vähemmän kuin huippuvuonna 1995. Yritysten velkaantuneisuus aleni ja omavaraisuus vahvistui jo viidentenä vuonna peräkkäin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten teollisuusyritysten tilinpäätöstilastosta.

Liikevaihtoa suuret teollisuusyritykset keräsivät viime vuonna 293 miljardia markkaa. Liikevaihto lisääntyi edellisvuodesta 11 prosenttia ja vientitoimitukset 18 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta 90 prosenttia kertyi viennin lisääntymisestä. Viennin osuus liikevaihdosta nousi suuryrityksissä keskimäärin 59 prosenttiin, metsä- ja metalliteollisuudessa yli 70 prosenttiin.

Suuryritysten nettotulos koheni kaikilla muilla toimialoilla paitsi kemianteollisuudessa sekä tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa, joiden kannattavuus heikkeni hiukan. Metsäteollisuusyritysten nettotulos kasvoi edellisvuodesta miljardi markkaa, mutta jäi edelleen 5 miljardia heikommaksi kuin vuonna 1995. Metalliteollisuusyritysten nettotulos kasvoi edellisvuodesta 3,5 miljardia; kasvusta 3 miljardia tuli elektroniikkateollisuusyrityksistä. Elektroniikkateollisuuden osuus metalliteollisuuden viennin kasvusta oli 82 prosenttia.

Käyttökatetta varsinaisen toiminnan kulujen jälkeen suuryrityksille jäi 37 miljardia markkaa. Kate kasvoi edellisvuodesta runsaalla 8 miljardilla markalla. Rahoitustulos vahvistui lähes 6 miljardilla markalla ja nettotulos lähes 5 miljardilla markalla vuodesta 1996. Sijoitetulle pääomalle saatiin 7,9 prosentin tuotto, mikä oli noin puoli prosenttiyksikköä edellisvuotista korkeampi.

Suuryritysten kokonaistulos eli tulos satunnaiserien jälkeen nousi viime vuonna 23,5 miljardiin markkaan. Kokonaistulos kasvoi edellisvuodesta 8 miljardia markkaa. Käyttöomaisuuden lähes 5 miljardin markan luovutusvoitot vahvistivat osaltaan viime vuoden tulosta.

Myös suuryritysten taseiden rakenne on vahvistunut tuntuvasti viime vuosina. Hyvät tulokset ovat mahdollistaneet velkojen lyhentämisen. Vuonna 1997 suurten teollisuusyritysten omavaraisuusaste kohosi 49 prosenttiin ja velkaantumisaste aleni 78 prosenttiin. Nettovelat eli vieras pääoma vähennettynä rahoitusomaisuudella olivat 20 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden rahoitustuloksella yritykset selviäisivät kokonaisveloistaan vajaassa kahdeksassa vuodessa. Elektroniikkateollisuudessa yrityksillä on ollut viime vuosina jo enemmän rahoitusomaisuutta kuin velkoja.

Veroja suuret teollisuusyritykset maksoivat vuonna 1997 lähes 7 miljardia markkaa, 2,5 miljardia edellisvuotta enemmän. Osinkoja päätettiin jakaa 9,6 miljardia markkaa.

Suuryritykset investoivat aineelliseen käyttöomaisuuteen 13,8 miljardia markkaa eli noin miljardi markkaa vähemmän kuin vuonna 1996. Metsäteollisuuden investoinnit olivat viime vuonna 5,8 miljardia markkaa ja metalliteollisuuden 4,4 miljardia.

Suuryritysten henkilöstön määrä ei lisääntynyt edellisvuodesta ja henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta aleni edelleen hieman. Liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta.

Suurten teollisuusyritysten oikaistu tuloslaskelma ja muita keskeisiä eriä 1995 - 1997
1995
1996
1997
Muutos
1996-1997

Muutos
1996-1997

milj. mk
milj. mk
milj. mk
milj. mk
%
Liikevaihto 260 774,3 263 837,0 292 506,0 28 669,0 10,9
Aineet ja tarvikkeet -139 900,0 -146 465,4 -159 072,2 12 606,8 8,6
Henkilöstökulut -40 203,4 -41 105,0 -42 504,9 1 399,9 3,4
Muut kulut -45 366,9 -47 569,6 -53 949,6 6 380,1 13,4
Käyttökate 35 303,9 28 697,1 36 979,3 8 282,2 28,9
Osinkotuotot 3 213,3 4 974,0 5 308,9 334,9 6,7
Korkotuotot 7 093,3 6 269,5 5 718,0 -551,5 -8,8
Korkokulut -12 393,9 -10 899,5 -9 967,6 -931,9 -8,5
Kurssierot 732,5 -1 058,6 -1 754,8 696,2 ..
Muut rahoitustuotot ja -kulut -73,8 -165,1 -247,9 82,8 ..
Välittömät verot / veronpalautukset -3 637,4 -4 462,0 -6 977,2 2 515,3 56,4
Rahoitustulos 30 229,0 23 355,4 29 058,6 5 703,2 24,4
Poistot -11 532,5 -12 621,0 -13 418,6 797,6 ..
Nettotulos 18 696,5 10 734,4 15 640,0 4 905,6 45,7
Liiketoiminnan muut tuotot 4 172,3 4 567,8 7 519,7 2 951,9 64,6
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista -1 397,7 -1 799,6 -264,4 -1 535,2 ..
Saadut konserniavustukset 15 535,2 13 396,4 18 828,5 5 432,1 40,5
Maksetut konserniavustukset -16 050,6 -13 333,2 -18 273,7 4 940,5 37,1
Muut satunnaiset tuotot ja kulut -2 582,4 1 976,2 69,6 -1 906,6 -96,5
Kokonaistulos 18 427,3 15 542,1 23 519,8 7 977,7 51,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -5 766,2 -4 426,3 -6 181,2 1 754,8 ..
Vapaaehtoisten varausten muutos yhteensä 1 561,4 2 570,2 5 286,0 2 715,8 ..
Verojen oikaisut 0,1 .. .. .. ..
Tilikauden voitto/tappio 14 222,5 13 685,9 22 625,4 8 939,5 65,3
Tunnusluvut:
Käyttökate-% 13,5 10,9 12,6 .. ..
Rahoitustulos-% 11,6 8,9 9,9 .. ..
Nettotulos-% 7,2 4,1 5,3 .. ..
Kokonaistulos-% 7,1 5,9 8,0 .. ..
Sijoitetun pääoman tuotto-% 11,1 7,4 7,9 .. ..
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 83,7 80,9 77,8 .. ..
Nettovelat/liikevaihto, % 29,1 26,0 20,2 .. ..
Vieras pääoma / rahoitustulos 7,2 9,1 7,8 .. ..
Omavaraisuusaste, % 46,6 47,8 49,0 .. ..
Nettoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen, milj. mk 13 137,4 14 788,7 13 759,7 -1 029,0 -7,0
Henkilöstö, lkm 199 850 201 000 201 352 352 0,2
Tase yhteensä, milj. mk 417 313,0 414 536,1 451 475,7 36 939,6 8,9
Ehdotettu osingonjako, milj. mk 5 729,6 6 934,7 9 639,1 .. ..
Maksullinen osakepääoman korotus, milj. mk 1 281,7 1 957,4 2 254,1 .. ..
Emissiovoitto, milj. mk 2 663,1 3 224,7 3 601,9 .. ..

Suurten rakennusyritysten liikevaihto kasvoi, kannattavuus ennallaan

Suurten rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 15 prosenttia, 20 miljardiin markkaan. Liikevaihdon kasvusta huolimatta rakennusalan kannattavuus jäi viime vuonna suunnilleen edellisvuoden tasolle. Käyttökatetta suurille rakennusyrityksille kertyi 880 miljoonaa markkaa, 4,5 prosenttia liikevaihdosta. Nettotulos oli 200 miljoonaa, prosentti liikevaihdosta. Neljänneksellä yrityksistä nettotulos jäi tappiolliseksi.

Rakennusalan rahoitusrakenne on keventynyt selvästi viime vuosina. Yritysten omavaraisuusaste nousi viime vuonna 39 prosenttiin, kun vuonna 1995 oman pääoman osuus oli 27 prosenttia taseesta. Kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta oli viime vuonna 45 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 51 prosenttia ja vuonna 1995 peräti 61 prosenttia.

Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi viidenneksen, mutta kannattavuutta heikensi keskeneräisten rakennushankkeiden valmistusasteen mukainen tuloutus. Käyttökatetta jäi 12 miljardin liikevaihdosta 3,7 prosenttia, kun edellisvuonna käyttökate oli 4,1 prosenttia. Talonrakentamisen nettotulos jäi viime vuonna lähes nollatasolle.

Maa- ja vesirakentamisen kannattavuus parani liikevaihdon 9 prosentin kasvun myötä. Käyttökatetta kertyi 4,2 miljardin markan liikevaihdosta 6,5 prosenttia ja nettotulosta 2,4 prosenttia.

Talotekniikan ja erikoisrakentamisen liikevaihto ei sen sijaan juurikaan kasvanut edellisvuodesta. Alan kannattavuus oli hieman edellisvuotta heikompi. Käyttökatetta 3,5 miljardin liikevaihdosta jäi 4,7 prosenttia ja nettotulosta 2,4 prosenttia.

Suurten teollisuus- ja rakennusyritysten vuoden 1997 tilinpäätöstilastossa on mukana 247 suuren teollisuusyrityksen ja 57 suuren rakennusyrityksen tilinpäätöstiedot. Tilasto kuvaa yrityksiä, eikä siinä ole konsernitietoja. Merkittävät fuusiot ja yhtiöittämiset on otettu huomioon. Suurten teollisuusyritysten liikevaihto oli viime vuonna kaksi kolmannesta koko teollisuuden liikevaihdosta ja suurten rakennusyritysten 37 prosenttia koko rakentamisen liikevaihdosta.

Suurten rakennusyritysten oikaistu tuloslaskelma ja muita keskeisiä eriä 1995 - 1997
1995
1996
1997
Muutos
1996-1997

Muutos
1996-1997

milj. mk
milj. mk
milj. mk
milj. mk
%
Liikevaihto 16 169,3 17 082,1 19 606,3 2 524,2 14,8
Aineet ja tarvikkeet -5 158,8 -4 875,9 -6 077,4 1 201,4 24,6
Henkilöstökulut -3 577,9 -3 720,7 -3 946,7 226,0 6,1
Muut kulut -6 884,9 -7 706,9 -8 700,1 993,1 12,9
Käyttökate 547,8 778,5 882,2 103,7 13,3
Osinkotuotot 6,8 13,8 56,5 42,8 311,2
Korkotuotot 127,5 97,1 67,1 -30,0 -30,9
Korkokulut -285,6 -272,9 -226,8 -46,1 -16,9
Kurssierot -10,5 7,3 -5,3 12,6 ..
Muut rahoitustuotot ja -kulut -16,8 -2,2 -1,0 -1,1 ..
Välittömät verot / veronpalautukset -72,8 -86,9 -294,7 207,8 239,0
Rahoitustulos 296,4 534,6 477,9 -56,7 -10,6
Poistot -236,5 -249,2 -275,6 26,4 ..
Nettotulos 59,8 285,4 202,3 -83,1 -29,1
Liiketoiminnan muut tuotot 31,6 41,4 55,4 14,0 33,9
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista -5,1 -1,0 0,0 -1,0 ..
Saadut konserniavustukset 156,7 94,1 190,7 96,6 102,6
Maksetut konserniavustukset -187,6 -202,0 -211,1 9,1 4,5
Muut satunnaiset tuotot ja kulut -190,7 -11,4 -8,9 -2,5 -21,9
Kokonaistulos -135,3 206,5 228,4 21,9 10,6
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -30,6 -58,3 -52,3 -6,0 ..
Vapaaehtoisten varausten muutos yhteensä 95,7 116,9 550,8 433,9 ..
Verojen oikaisut 0,3 .. .. ..
Tilikauden voitto/tappio -70,2 265,4 726,9 461,5 173,9
Tunnusluvut:
Käyttökate-% 3,4 4,6 4,5 .. ..
Rahoitustulos-% 1,8 3,1 2,4 .. ..
Nettotulos-% 0,4 1,7 1,0 .. ..
Kokonaistulos-% -0,8 1,2 1,2 .. ..
Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,9 6,3 4,6 .. ..
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 61,1 51,3 44,5 .. ..
Nettovelat/liikevaihto, % 30,4 19,9 18,1 .. ..
Vieras pääoma / rahoitustulos 33,4 16,4 18,3 .. ..
Omavaraisuusaste, % 27,1 36,7 38,6 .. ..
Nettoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen, milj. mk 311,7 227,6 206,6 -21,0 -9,2
Henkilöstö, lkm 17 761 18 508 19 733 1 225 6,6
Tase yhteensä, milj. mk 15 886,8 15 938,1 16 490,8 552,7 3,5
Ehdotettu osingonjako, milj. mk .. 82,8 178,1 .. ..
Maksullinen osakepääoman korotus, milj. mk 40,5 659,5 95,4 .. ..
Emissiovoitto, milj. mk 95,6 42,1 249,4 .. ..

Lähde: Teollisuuden tilinpäätöstilasto, suuret yritykset (teollisuus ja rakentaminen) 1997. Tilastokeskus