29.5.1998

Lisätietoja: Timo Koskimäki (09) 1734 3517
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Tilastokeskuksen ja EU:n työttömyystilastot yhdenmukaisiksi

Tilastokeskus on alkanut noudattaa työttömyyden tilastoinnissa samaa menettelyä kuin Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat. Tähän asti aktiivinen työnhaku on Suomen tilastossa tulkittu väljemmin kuin EU edellyttää.

Muutos vähentää työttömäksi tilastoitujen määrää usealla kymmenellä tuhannella. Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uuden tilastointitavan mukaan 12,1 prosenttia. Aiemmalla tavalla laskettu työttömyysaste oli 13,6 prosenttia. Työttömien määrä oli uudella tilastointitavalla 293 000 henkeä, aiemmalla 336 000.

Tilastokeskus on julkaissut uuden tilastointitavan mukaisiksi korjatut aikasarjat vuodesta 1988 tämän vuoden huhtikuuhun asti. Toukokuun tilasto julkaistaan 16. kesäkuuta.

Tilastokeskus on sopeuttanut työvoimatilastonsa EU:n säädösten ja käytäntöjen mukaiseksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen uudistus toteutettiin viime vuoden alusta. Tämänkertainen muutos liittyy EU:n uuteen asetukseen työvoimatutkimuksesta, joka tuli voimaan tämän vuoden maaliskuussa. Ennen näitä kahta uudistusta työvoimatutkimuksen menetelmiä muutettiin vuosina 1983 - 84.

Aiemmassa tilastoinnissa kaksi eroa EU:n käytännöstä

Sekä Tilastokeskuksen että EU:n työtilastot perustuvat samaan Kansainvälisen työjärjestön (ILOn) suositukseen. Suosituksen mukaan työttömäksi tilastoidaan henkilö, joka on työtä vailla, joka on aktiivisesti etsinyt työtä neljän viime viikon aikana ja joka olisi valmis aloittamaan työn kahden viikon kuluessa. ILOn suositus antaa mahdollisuuden soveltaa tilastointimääritelmiä kansallisiin oloihin. Tilastokeskuksen aiempi työttömyystilasto poikkesi kahdessa kohdin EU:n noudattamasta käytännöstä. Toinen poikkeus koski työttömältä edellytetyn työnhaun aktiivisuutta, toinen eräiden opiskelijaryhmien sulkemista pois työttömyystilastoista.

Opiskelijaryhmiä koskevasta poikkeamasta luovuttiin jo viime vuoden alussa. Tämän vuoksi nuorten työttömyys lisääntyi selvästi keväällä, kun koulut päättyvät. Peruskoulun päättöluokalla, lukioissa ja ammattikouluissa opiskelevia tilastoidaan uuden käytännön mukaan työttömiksi samoin perustein kuin muitakin ryhmiä, vaikka oppilaitosten lukukausi ei vielä muodollisesti olisi päättynyt.

Työnhaun aktiivisuuden osalta poikkeus suosituksesta koski niitä työttömiä työnhakijoita, jotka etsivät työtä ainoastaan työvoimatoimistoon ilmoittautumalla. Heidän katsottiin aktiivisesti etsineen työtä, vaikkeivät he olisikaan olleet yhteydessä työvoimatoimistoon tutkimusajankohtaa edeltäneen neljän viikon kuluessa. Uudessa tilastointitavassa neljän viikon ehto koskee myös työnhakua työvoimatoimistosta kuten muitakin työnhakutapoja.

Suurin osa työttömistä työnhakijoista etsii työtä myös muuten kuin työvoimatoimistoon ilmoittautumalla, esimerkiksi seuraamalla ilmoituksia avoimista työpaikoista, ottamalla suoraan yhteyttä työnantajiin, ottamalla yhteyttä yksityiseen työnvälitykseen tai muulla tavoin. Heidän osaltaan tilastointiperuste ei ole muuttunut.

Työttömyys ja työttömyysaste uuden ja aiemman tilastointitavan mukaan 1988 - 97 ja 1. neljänneksellä 1998
Uusi tilastointitapa
Aiempi tilastointitapa
Työttömät Työttömyysaste Työttömät Työttömyysaste
1 000 henkeä % 1 000 henkeä %
1988 108 4,2 113 4,4
1989 80 3,1 87 3,4
1990 81 3,1 87 3,3
1991 162 6,4 189 7,4
1992 286 11,5 321 12,7
1993 397 16,1 434 17,3
1994 404 16,4 446 17,9
1995 388 15,6 421 16,7
1996 366 14,7 400 15,8
1997 314 12,6 367 14,5
1. neljännes 1998 293 12,1 336 13,6
Työttömyysaste uuden ja aiemman tilastointitavan mukaan tammi-huhtikuussa 1998, %
Uusi tilastointitapa
Aiempi tilastointitapa
Työttömyysaste Kausitasoitettu trendi Työttömyysaste Kausitasoitettu trendi
Tammikuu 12,0 11,8 13,8 13,0
Helmikuu 11,8 11,8 13,2 13,0
Maaliskuu 12,4 11,9 13,7 12,9
Huhtikuu 12,6 11,9 14,3 12,9

Uuden tilastointitavan mukaiset kuukausittaiset aikasarjat saatavissa Internet-osoitteesta http://www.stat.fi/tk/el/tysarjat.xls (excel-tiedosto).

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatilastot