16.6.1998

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 1998

- Työpaikkoja 60 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Opintonsa päättäneet tulivat työmarkkinoille
- Työttömyysaste 14,6 prosenttia, työttömänä385 000 henkeä
- Työnvälityksessä 29 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli toukokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 60 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvat kokoaikatyöt lisääntyivät noin 43 000:lla viime vuoden toukokuusta. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana yli 29 000 uutta avointa työpaikkaa eli hieman vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa.

Työllisyys lisääntyi teollisuudessa, rakentamisessa, liikenteessä sekä julkisissa ja muissa palveluissa. Maa- ja metsätalouden työllisyys väheni edelleen selvästi.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan toukokuussa 385 000, 11 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 14,6 prosenttia. Toukokuun korkea työttömyysluku johtui jokakeväisestä nuorten tulosta työmarkkinoille, kun oppilaitosten lukukaudet päättyivät. Työttömyysaste kuitenkin laski viime vuoden toukokuusta 0,8 prosenttiyksikköä. Työnhausta luopuneiden ja muiden piilotyöttömien määrä väheni 14 000 henkilöllä. Sekä toukokuun 1998 että toukokuun 1997 luvut perustuvat EU:n tilastotoimessa käytettävään työttömyyden tilastointiin.

Työvoimatoimistoissa oli toukokuun lopussa kaikkiaan 358 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden toukokuusta noin 37 000 hengellä. Työttömyys väheni kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrä väheni viime vuoden toukokuusta. Toimenpiteiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työllisyyden muutokset 5/1997 - 5/1998, tuhatta
Toukokuu Toukokuu MUUTOS, %
1998 1997 5/97 - 5/98
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 242 2 182 2,7
- palkansaajat 1 921 1 856 3,5
Työttömät 1 385 396 -3,0
Työvoima yhteensä 2 627 2 579 1,9
Työttömyysaste, % 14,6 15,4 -0,8 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 248 1 281 -2,6
- työnhausta luopuneet 41 47 -13,6
- muut piilotyöttömät 86 94 -8,8
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 358 395 -9,3
- yli vuoden työttömänä olleet 113 123 -8,7
Tukitoimenpitein työllistetyt 59 66 -10,5
Työvoimakoulutuksessa 44 51 -13,0
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä. 15 14 7,5
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 29 30 -3,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna.

2 prosenttiyksikköä

Oppilaitosten lukukausien päättymiseen liittyvä nuorten työttömyys lisääntyi. Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 42,6 prosenttia eli 2,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosi sitten. Koko nuorten ikäryhmästä työttömänä oli 25,3 prosenttia. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 42 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä aleni vuoden takaisesta vajaat 8 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin.

Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta. Opintonsa päättävien nuorten tulo työmarkkinoille näkyy työvoimatutkimuksessa erityisen korkeana nuorten työttömyytenä toukokuulla, kun oppilaitosten lukukaudet päättyvät. Työttömyys yleensä laskee kesän mittaan, kun opintonsa päättäneet joko työllistyvät tai ryhtyvät harjoittamaan jatko-opintoja.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimus siirtynyt täysin EU:n mukaiseen työttömyystilastointiin

Tilastokeskus noudattaa toukokuun 1998 tilastosta lähtien työttömyyden tilastoinnissa samaa menettelyä kuin Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat. Uuden tilastointitavan mukaiset kuukausittaiset aikasarjat on saatavissa internet-osoitteesta http://www.stat.fi/tk/el/tysarjat.xls (excel-tiedosto). Uudistuksesta kertova tiedote on saatavissa internet-osoitteesta http://www.stat.fi/tk/tp_tied/leh/v98/l087els.html. Tilastointitavan muutos alensi työttömyysastetta noin 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna aiempaan tilastointitapaan.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 14 500 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Tapio Oksanen, puhelin
(09) 1734 3228
, Päivi Keinänen, puhelin (09) 1734 3416, Timo Koskimäki, puhelin (09) 1734 3517, sähköposti timo.koskimaki@stat.fi; internet: http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg, puhelin (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@pt2.tempo.mol.fi;internet:http://www.mol.fi/tilasto/tk