22.6.1998

Lisätietoja: Jukka Pitkäjärvi (09)1734 3356, Eero Koljonen (09) 1734 3467
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Kuntasektorin keskiansiot laskivat hieman viime vuonna

Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön kokonaiskeskiansio oli 10 779 markkaa lokakuussa 1997. Miesten keskiansio oli 13 198 markkaa ja naisten 10 094 markkaa. Säännöllisen työajan ansio oli vastaavasti 10 363 markkaa, miehillä 12 249 markkaa ja naisilla 9 828 markkaa. Kokonaisansioon sisältyy säännölliseltä työajalta maksetun palkan lisäksi ylityökorvaukset, mutta ei esimerkiksi lomaraha. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kunnista ja kuntayhtymistä lokakuulta 1997 keräämään kunnallisen henkilörekisterin palkka-aineistoon.

Vuoden 1996 marraskuusta säännöllisen työajan keskiansio laski 0,2 prosenttia ja kokonaiskeskiansio 0,6 prosenttia. Tarkastelujaksolla ei toteutettu yleiskorotuksia, joten keskiansioiden laskuun vaikuttivat lähinnä henkilöstö- ja palkkarakenteen muutokset. Vuodesta 1996 vuoteen 1997 kuntien kuukausipalkkaisen henkilöstön keskiansiot nousivat 1,9 prosenttia ansiotasoindeksin mukaan.

Kuntien säästötoimet ovat kohdistuneet pääasiallisesti lomautuksiin ja lomarahan leikkauksiin. Koska palkkatilastossa mitataan säännölliseltä työajalta ja ylityöajalta maksettuja palkkoja, ei lomarahaleikkausten vaikutus näy tilastossa. Sen sijaan ylityömäärien rajoittaminen, kuten esimerkiksi lääkärien päivystysajan tai opettajien ylitunteina antaman opetuksen vähentäminen, vaikuttaa suoraan keskimääräistä kokonaisansiota alentavasti. Samaten määräaikaisen henkilöstön voimakas kasvu heijastuu yleensä palkkatilastoihin keskiansiotason laskuna.

Kuntien kuukausipalkkaisia palkansaajia tilastoitiin lokakuussa 1997 runsaat 420 000. Tämän lisäksi kuntasektorilla oli noin 27 000 tuntipalkkaista henkilöä. Henkilöstö kasvoi arvioiden mukaan vajaat 2 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärän ja
kokonaiskeskiansioiden muutokset 1996 - 1997

Lukumäärä Kokonaisansio mk/kk
1997
1996
muutos, %
1996 - 97
1997
1996
muutos, %
1996 - 97
Virkasuhteiset 252 040 259 671 -2,9 11 726 11 746 -0,2
Työsuhteiset 171 909 156 264 10 9 005 8 866 1,6
Vakinaiset 308 880 301 978 2,3 10 978 11 036 -0,5
Sijaiset 38 395 43 099 -10,9 10 671 10 712 -0,4
Määräaikaiset 51 288 43 125 18,9 9 627 9 617 0,1
Tilapäiset 2 591 3 377 -23,3 12 872 12 637 1,9
Työllistetyt 20 747 22 167 -6,4 7 278 7 347 -0,9
YHTEENSÄ 423 949 415 935 1,9 10 779 10 851 -0,6

Lähde: Kuntasektorin kuukausipalkat 1997. Tilastokeskus