9.7.1998

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajat tyytyväisiä talouskehitykseen

Kuluttajien luottamus suotuisaan talouskehitykseen oli kesäkuussa edelleen vahva. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli 15,7. Suomalaisten arviot omasta talouskehityksestä ovat hieman parantuneet. Kaksi kolmesta vastaajasta uskoi oman taloutensa säilyvän ennallaan ja joka neljäs arvioi sen paranevan seuraavan vuoden aikana. Maan talouskehitystä myönteisenä pitävien osuus on viime kuukausina hieman pienentynyt. Neljä kymmenestä uskoi maan talouden paranevan seuraavan vuoden aikana ja vajaa puolet vastaajista arvioi talouden pysyvän ennallaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 22. - 29. kesäkuuta 1 570 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloustilanteesta, kesäkuu 1998
Osuus vastaajista, %
Parempi Sama Huonompi Ei osaa
sanoa
Yhteensä
Oma taloudellinen tilanne
- nyt verrattuna 12 kk sitten 25 62 13 0 100
- 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 24 66 7 3 100
Suomen taloudellinen tilanne
- nyt verrattuna 12 kk sitten 52 38 7 3 100
- 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 39 46 9 6 100

Väestöryhmien arviot talouden kehityksestä vaihtelevat edelleen suuresti. Luottavaisimmin maan talouskehitykseen suhtautuivat palkansaajat. Yrittäjien arviot maan talouskehityksestä ovat muuttuneet viime kuukausina varovaisemmiksi. Maatalousyrittäjien ennusteet omasta ja maan talouskehityksestä ovat edelleen kielteisimmät.

Kotitalouksien rahatilanne oli kesäkuussa ennallaan. 42 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli kyennyt säästämään rahaa. 4 prosenttia oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja 2 prosenttia tekemään velkaa.

Puolet vastaajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista aikoo säästää seuraavan vuoden aikana. 70 prosenttia vastaajista piti luotonottoa edullisena ja 13 prosenttia aikoi ottaa lainaa vuoden sisällä.

Vajaa puolet vastaajista piti ajankohtaa edullisena kestokulutustavaroiden ostamiselle. Asunnon ostamista seuraavan 12 kuukauden aikana suunnitteli 5 prosenttia ja auton ostoa puolen vuoden kuluessa 9 prosenttia kotitalouksista. Remontti- ja sisustusaikomuksia kotitalouksilla oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muut ostoaikomukset olivat suunnilleen vuoden takaisella tasolla. Ensi vuoden kesäkuun inflaatiovauhdiksi kuluttajat arvioivat 1,8 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, kesäkuu 1998. Tilastokeskus