16.7.1998

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 1998

- Työpaikkoja 44 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 12,0 prosenttia, työttömänä 323 000 henkeä
- Nuorten työttömyys laski eniten
- Työnvälityksessä 23 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 44 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvat kokoaikatyöt lisääntyivät runsaalla 40 000:lla viime vuoden kesäkuusta. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana yli 23 000 uutta avointa työpaikkaa eli hieman enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Työllisyys lisääntyi eniten rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämän palveluissa, rakentamisessa sekä julkisissa ja muissa palveluissa. Teollisuuden aloista työllisyys parani lähinnä metsä- ja metalliteollisuudessa. Maa- ja metsätalouden työllisyys väheni edelleen selvästi.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan kesäkuussa 323 000, 36 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 12,0 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Nuorten työttömyysaste, 22,6 prosenttia, laski lähes 5 prosenttiyksikköä. Työnhausta luopuneiden ja muiden piilotyöttömien määrä väheni 13 000 henkilöllä. Vuoden 1998 alkupuoliskon työttömyysaste oli 12,6 prosenttia. Työttömyysluvut perustuvat EU:n tilastotoimessa käytettävään työttömyyden tilastointiin.

Työvoimatoimistoissa oli kesäkuun lopussa kaikkiaan 382 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden kesäkuusta noin 39 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrä väheni viime vuoden kesäkuusta. Toimenpiteiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työllisyyden muutokset 6/1997 - 6/1998, tuhatta
Kesäkuu Kesäkuu MUUTOS, %
1998 1997 6/97 - 6/98
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 362 2 318 1,9
- palkansaajat 2 037 1 984 2,7
Työttömät 1 323 359 -9,9
Työvoima yhteensä 2 685 2 676 0,3
Työttömyysaste, % 12,0 13,4 -1,4 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 193 1 186 0,6
- työnhausta luopuneet 50 48 5,3
- muut piilotyöttömät 73 89 -17,5
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 382 421 -9,2
- yli vuoden työttömänä olleet 114 125 -8,7
Tukitoimenpitein työllistetyt 57 65 -11,7
Työvoimakoulutuksessa 35 40 -13,2
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä. 15 15 -4,4
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 23 22 2,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna.

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 22,6 prosenttia eli lähes 5 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Koko nuorten ikäryhmästä työttömänä oli 15,5 prosenttia. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 58 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä aleni vuoden takaisesta vajaat 9 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin.

Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta. Opintonsa päättävien nuorten tulo työmarkkinoille näkyy työvoimatutkimuksessa erityisen korkeana nuorten työttömyytenä toukokuulla, kun oppilaitosten lukukaudet päättyvät. Työttömyys yleensä laskee kesän mittaan kun opintonsa päättäneet joko työllistyvät tai ryhtyvät harjoittamaan jatko-opintoja. Työministeriön tilastoissa sen sijaan opintonsa päättäneiden tulo työnhakijoiksi näkyy kesäkuun työttömyysluvuissa.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimus siirtynyt täysin EU:n mukaiseen työttömyystilastointiin

Tilastokeskus noudattaa toukokuun 1998 tilastosta lähtien työttömyyden tilastoinnissa samaa menettelyä kuin Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat. Tilastointitavan muutos alensi työttömyysastetta noin 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna aiempaan tilastointitapaan.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 17 000 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Tapio Oksanen, puhelin
(09) 1734 3228
, Hannu Siitonen, puhelin (09) 1734 3225,sähköposti hannu.siitonen@stat.fi; Annukka Ruuhela, puhelin (09) 1734 3524, internet: http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg, puhelin (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@pt2.tempo.mol.fi;internet:http://www.mol.fi/tilasto/tk