7.8.1998

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3570, Matti Laine (09) 1734 3307
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuntien talous heikkeni viime vuonna

Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli viime vuonna 5,7 miljardia markkaa. Vuosikate jäi 0,5 miljardia pienemmäksi kuin käyttöomaisuuden poistot, joten tulorahoitus ei riittänyt kaikkiin korvausinvestointeihin. Kaupunkimaisissa kunnissa vuosikate kattoi keskimäärin 92 prosenttia poistoista, taajaan asutuissa kunnissa 47 prosenttia ja maaseutumaisissa kunnissa 132 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien taloustilaston ennakkotiedoista.

Asukasta kohti laskettuna vuosikate oli kaupunkimaisissa kunnissa 1 362 markkaa, taajaan asutuissa kunnissa 406 markkaa ja maaseutumaisissa kunnissa 992 markkaa. Kuntien väliset erot olivat suuria, ja kaikissa kuntaryhmissä oli sekä hyvin että huonosti selviytyneitä kuntia. Kaikkiaan 72 kunnan vuosikate oli negatiivinen.

Kuntien toimintakulut olivat viime vuonna 101,2 miljardia ja toimintatuotot 26,3 miljardia markkaa. Toimintakuluista oli henkilöstökuluja 50,5 miljardia sekä palvelu- ja tarvikeostoja 40,2 miljardia markkaa. Verotuloja kunnat saivat yhteensä 65,1 miljardia markkaa ja valtionosuuksia 19,7 miljardia markkaa.

Kunnat käyttivät investointeihin yhteensä 12,1 miljardia markkaa. Tästä 1,4 miljardia katettiin valtionosuuksilla ja muilla rahoitusosuuksilla.

Pitkäaikaisia velkojaan kunnat lyhensivät 4,3 miljardilla markalla. Uutta lainaa kunnat ottivat 3,6 miljardia markkaa. Asukasta kohti lainat olivat vuoden lopussa 4 643 markkaa. Kaupunkimaisissa kunnissa lainat olivat 5 350 markkaa, taajaan asutuissa kunnissa 4 064 markkaa ja maaseutumaisissa kunnissa 3 246 markkaa asukasta kohti.

Vuoden 1997 alusta toteutetun kirjanpitouudistuksen sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusuudistuksen vuoksi vuoden 1997 tilinpäätöstiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien tilinpäätöstietojen kanssa.

Lähde: Kuntien taloustilaston ennakkotiedot 1997. Tilastokeskus

Kuntien tilinpäätöstietoja vuodelta 1997 kuntaryhmittäin, milj. mk. 1

Kaupunkimai-
set kunnat
Taajaan asu-tut kunnat Maaseutumai-
set kunnat
Kaikki kunnat
+ Toimintatuotot 19 281 2 683 4 320 26 284
- Toimintakulut 63 671 15 055 22 516 101 241
= Toimintakate -44 390 -12 372 -18 195 -74 957
+ Kunnallisvero 33 734 7 987 9 880 51 601
+ Osuus yhteisöveron tuotosta 7 266 1 286 2 269 10 822
+ Muut verotulot 1 794 337 497 2 628
+ Valtionosuudet 8 199 3 821 7 650 19 670
- Arvonlisäveron takaisinperintä 2 434 695 987 4 116
= Käyttökate 4 168 366 1 113 5 647
+ Rahoitustuotot 1 536 254 403 2 193
- Rahoituskulut 1 528 273 325 2 126
= Vuosikate 4 176 347 1 192 5 715
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista
pitkävaikutteisista menoista

4 536

745

904

6 186
Käyttöomaisuusinvestoinnit 8 164 1 629 2 262 12 055
Rahoitusosuudet investointeihin 648 264 452 1 363
Käyttöomaisuuden myyntituotot 431 122 143 696
Antolainaus, netto -256 -42 -81 -379
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 2 570 766 953 4 289
Pitkäaikaisten lainojen otto 2 333 660 566 3 560
Kassavarat 31.12. 9 082 1 119 2 986 13 188
Lainakanta 31.12. 16 408 3 471 3 900 23 779
Asukasluku 31.12. 3 066 642 854 015 1 201 300 5 121 957

Kaupunkimaisia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000.

Taajaan asuttuja ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000 mutta alle 15 000.

Maaseutumaisia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 % ja enintään 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.

_______________________________
1 Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat kunnat eivät sisälly tilastoon.