18.8.1998

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 1998

- Työllisiä 55 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 10,1 prosenttia, työttömänä 265 000 henkeä
- Nuorten työllisyys parani
- Työnvälityksessä 17 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli heinäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 55 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvat kokoaikatyöt lisääntyivät 50 000:lla viime vuoden heinäkuusta. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana yli 17 000 uutta avointa työpaikkaa eli hieman vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Työllisyys lisääntyi eniten liikenteessä, kaupassa ja rakentamisessa. Miesten työllisyys koheni enemmän kuin naisten. Erityisesti nuoret työllistyivät paremmin kuin vuosi sitten. Työllisyys lisääntyi selvästi vain Etelä-Suomen läänissä. Maa- ja metsätalouden työllisyys väheni edelleen.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan heinäkuussa 265 000, 15 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,1 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Työnhausta luopuneiden piilotyöttömien määrä väheni lähes 10 000 henkilöllä. Vuoden 1998 tammi-heinäkuun keskimääräinen työttömyysaste oli 12,2 prosenttia. Viime vuoden tammi-heinäkuun työttömyysaste oli 13,6 prosenttia. Työttömyysluvut perustuvat EU:n tilastotoimessa käytettävään työttömyyden tilastointiin.

Työvoimatoimistoissa oli heinäkuun lopussa kaikkiaan 388 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden heinäkuusta noin 39 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisten toimenpitein sijoitettujen määrä väheni viime vuoden heinäkuusta 10 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 3,9 prosenttia työvoimasta.

Työllisyyden muutokset 7/1997 - 7/1998, tuhatta
Heinäkuu Heinäkuu MUUTOS, %
1998 1997 7/97 - 7/98
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 355 2 300 2,4
- palkansaajat 2 027 1 965 3,1
Työttömät 1 265 280 -5,4
Työvoima yhteensä 2 619 2 579 1,5
Työttömyysaste, % 10,1 10,8 -0,7 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 259 1 283 -1,8
- työnhausta luopuneet 43 52 -16,5
- muut piilotyöttömät 86 85 0,4
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 388 428 -9,2
- yli vuoden työttömänä olleet 115 127 -9,6
Tukitoimenpitein työllistetyt 53 59 -10,3
Työvoimakoulutuksessa 29 33 -12,6
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä. 14 13 6,5
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 17 17 -2,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna.

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 15,6 prosenttia eli 1,1 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Koko nuorten ikäryhmästä työttömänä oli 9,6 prosenttia. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 58 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä aleni vuoden takaisesta 8 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyyslukujen välillä oli heinäkuussa huomattava, kuten myös vuosi sitten. Tämä johtuu kesäajan poikkeuksellisesta työmarkkinatilanteesta ja tänä vuonna osin myös työvoimatutkimuksen tilastouudistuksesta toukokuussa 1998.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimus siirtynyt täysin EU:n mukaiseen työttömyystilastointiin

Tilastokeskus on noudattanut toukokuun 1998 tilastosta lähtien työttömyyden tilastoinnissa samaa menettelyä kuin Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat. Tilastointitavan muutos on alentanut työttömyysastetta noin 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna aiempaan tilastointitapaan. Vertailukelpoisia tilastoja aikaisemmilta vuosilta on saatavissa Tilastokeskuksesta.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 15 000 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Tapio Oksanen, puhelin
(09) 1734 3228;
Salme Kiiski, puhelin (09) 1734 3230, sähköposti salme.kiiski@stat.fi; Annukka Ruuhela, puhelin (09) 1734 3524; internet: http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg, puhelin (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@pt2.tempo.mol.fi ;internet: http://www.mol.fi/tilasto/tk