1.9.1998

Lisätietoja: Anna-Maija Lehto (09) 1734 3223, Hanna Sutela (09) 1734 2344
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Työssä kehittyminen ja työntekijöiden itsenäisyys lisääntyneet työelämässä

Työolojen kehittäminen on tuottanut tuloksia suomalaisessa työelämässä viimeisten 20 vuoden aikana. Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan palkansaajien työtehtävät ovat monipuolistuneet ja työpaikkakoulutukseen osallistuminen on lisääntynyt. Henkilöstö kokee myös voivansa vaikuttaa työhönsä entistä enemmän. Työ koetaan mielenkiintoiseksi, ja työtovereilta ja esimiehiltä saadaan tukea aiempaa paremmin.

Myös eurooppalaisesti vertaillen suomalaiset ovat muita enemmän mukana suunnittelemassa itse työtään ja saavat runsaammin työpaikkakoulutusta: suomalaisista palkansaajista yli puolet on osallistunut työpaikkakoulutukseen viimeisen vuoden aikana, EU-maiden palkansaajista keskimäärin vain vajaa kolmannes.

Kiire ja epävarmuus vähentävät työssä viihtymistä

Kehitykseen on liittynyt kuitenkin myös kielteisiä piirteitä. Yksi suurimpia muutoksia 1990-luvulla on ollut työtahdin kiristyminen. Tuottavuus- ja joustavuusajattelu on kasvattanut paineita työpaikoilla. Epävarmuus, kilpailu ja määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet, ja työ rasittaa henkisesti aiempaa enemmän. Kiire ja epävarmuus työsuhteen jatkumisesta heijastuvat työyhteisöön, ja sosiaaliset ristiriidat työpaikoilla ovat yleistyneet. Kaksi viidestä suomalaisesta palkansaajasta on havainnut kiusaamista työpaikallaan.

Ansiotyön merkitys noussut

Uudet työn järjestämisen tavat edellyttävät työntekijöiden voimakasta sitoutumista. Näyttää siltä, että palkansaajat arvostavat ansiotyötä ja omaa työtään entistä enemmän nyt, kun työsuhteet ovat käyneet epävarmemmiksi ja työpaineet kovemmiksi. Työpaikkauskollisuus on laman seurauksena kokenut renesanssin - ainakin vakinaisessa työsuhteessa olevilla.

Työelämän muutoksia 20 vuoden ajalta

Tilastokeskuksen vuosina 1977, 1984, 1990 ja 1997 toteuttamat työolotutkimukset ovat laajoja, 3 000 - 5 700 palkansaajalle suunnattuja haastattelututkimuksia. Ne kartoittavat kokemuksia fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta työympäristöstä. Tutkimukset kartoittavat myös palkansaajien työmarkkina-aseman sekä työn organisoinnin ja työvälineiden aiheuttamia muutoksia. Yhteenvetoraportti suomalaisten työelämän muutoksista viimeisten 20 vuoden aikana valmistuu syyskuun aikana.

Lähde: Tilastokeskus. Työolotutkimus 1997

Aiheesta lisää:
Tilastokeskuksen julkaisu Hyvinvointikatsaus, 2/1998, ss. 24-32, 44-53, artikkelit kiireestä ja määräaikaisista työsuhteista