16.9.1998

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 1998

- Työllisiä 67 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 10,2 prosenttia, työttömänä 258 000 henkeä
- Työvoiman tarjonta kasvoi, nuorten työllisyys parani edelleen
- Työnvälityksessä 18 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli elokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 67 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvat kokoaikatyöt lisääntyivät 63 000:lla viime vuoden elokuusta ja osa-aikaisten palkansaajien määrä kasvoi 10 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana yli 18 000 uutta avointa työpaikkaa eli lähes sama määrä kuin viime vuoden elokuussa.

Työllisyys lisääntyi eniten teollisuudessa ja rakentamisessa. Työllisyys koheni myös naisvaltaisilla aloilla majoitus-, ravitsemis- ja terveyspalveluissa. Erityisesti nuoret naiset työllistyivät paremmin kuin vuosi sitten.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan elokuussa 258 000, 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,2 prosenttia, mikä oli noin prosenttiyksikön alempi kuin viime vuoden elokuussa. Myös piilotyöttömien määrä väheni vuotta aiemmasta.

Vuoden 1998 tammi-elokuun keskimääräinen työttömyysaste oli 12 prosenttia. Viime vuoden tammi-elokuun työttömyysaste oli 13,3 prosenttia.

Työvoimatoimistoissa oli elokuun lopussa kaikkiaan 362 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden elokuusta noin 34 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden elokuusta 8 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työllisyyden muutokset 8/1997 - 8/1998, tuhatta
Elokuu Elokuu MUUTOS, %
1998 1997 8/97 - 8/98
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 276 2 209 3,0
- palkansaajat 1 949 1 870 4,3
Työttömät 1 258 276 -6,5
Työvoima yhteensä 2 534 2 485 2,0
Työttömyysaste, % 10,2 11,1 -0,9 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 346 1 379 -2,4
- työnhausta luopuneet 40 47 -15,7
- muut piilotyöttömät 91 92 -0,9
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 362 396 -8,7
- yli vuoden työttömänä olleet 111 124 -9,9
Tukitoimenpitein työllistetyt 57 63 -9,0
Työvoimakoulutuksessa 34 37 -7,7
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä. 13 12 5,1
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 18 18 -1,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna.

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 16,3 prosenttia eli 4 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Koko nuorten ikäryhmästä työttömänä oli 7,5 prosenttia. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 47 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä aleni vuoden takaisesta 6 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön elokuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuosi sitten. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimus siirtynyt täysin EU:n suositusten mukaiseen työttömyystilastointiin

Tilastokeskus on noudattanut toukokuun 1998 tilastosta lähtien työttömyyden tilastoinnissa kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosittelemaa tilastointitapaa, jota käytetään EU:n tilastotoimessa. Tilastointitavan muutos on alentanut työttömyysastetta noin 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna aiempaan tilastointitapaan. Vertailukelpoisia tilastoja aikaisemmilta vuosilta on saatavissa Tilastokeskuksesta.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 14 500 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Salme Kiiski, puhelin
(09) 1734 3230,
sähköposti salme.kiiski@stat.fi; Annukka Ruuhela, puhelin (09) 1734 3524; Hannu Siitonen, puhelin (09) 1734 3225; internet: http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg, puhelin (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@pt2.tempo.mol.fi;internet:http://www.mol.fi/tilasto/tk