29.9.1998

Lisätietoja: Pentti Jonninen (09) 1734 3581, Pirkko Hemmilä (09) 1734 3470
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Välillisten työvoimakustannusten osuus 40 prosenttia

Välillisten työvoimakustannusten osuus työn kokonaiskustannuksista oli vuonna 1996 teollisuudessa ja kunta-alalla noin 40 prosenttia. Yksityisissä palveluissa osuus oli pienempi, runsaat 38 prosenttia. Sosiaaliturvakustannusten osuus oli kunta-alalla suurempi kuin yksityisellä alalla, osoittavat Tilastokeskuksen tutkimukset näiden alojen työvoimakustannuksista.

Yksityisen alan työvoimakustannukset lisääntyivät vuodesta 1992 vuoteen 1996 keskimääräistä hitaammin matalapalkka-aloilla. Erot johtuivat muun muassa sosiaaliturvamaksun ja työttömyysvakuutusmaksun porrastuksesta yritysten poistojen ja henkilöstön määrän mukaan.

Yksityisellä alalla oli työtunnin hinta teollisuudessa keskimäärin 115 ja palveluissa 111 markkaa. Kustannukset olivat vuonna 1996 suurimmat paperiteollisuudessa, pankeissa, vakuutustoiminnassa ja tukkukaupassa, 130 - 145 markkaa tehtyä työtuntia kohti. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla työtunnin hinta jäi 81 - 83 markkaan.

Kunta-alalla työvoimakustannukset olivat vuonna 1996 yhteensä 67,5 miljardia markkaa. Kuukausipalkkaisen henkilötyövuoden hinta oli keskimäärin 176 200 markkaa. Välillisten työvoimakustannusten osuus oli 3,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosikymmenen alussa. Kasvu johtui sekä sosiaalikustannusten että loma-ajan palkkakustannusten noususta. Henkilöstön keski-iän ja palvelusajan kasvaessa loma-ajan palkkakustannukset lisääntyivät, mutta toisaalta lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät kustannukset vähenivät.

Tiedot ovat kahdesta erillisestä tutkimuksesta, joilla Tilastokeskus on selvittänyt työvoima-kustannusten suuruutta ja rakennetta sekä yksityisellä että kunta-alalla. Yksityisen alan selvitys on osa koko Euroopan unionin kattavaa hanketta.

Lähteet: Yksityisen sektorin työvoimakustannukset 1996. Tilastokeskus
Kuntasektorin työvoimakustannukset 1996. Tilastokeskus