16.10.1998

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 1998

- Työllisiä 61 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 10,2 prosenttia, työttömänä 252 000 henkeä
- Työvoiman tarjonta kasvoi, nuorten työllisyys parani edelleen
- Työnvälityksessä 17 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 61 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä nousi 44 000:lla viime vuoden syyskuusta. 15 - 64-vuotiaiden työllisyysaste kohosi vuodessa noin puolellatoista prosenttiyksiköllä 63,9 prosenttiin. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana yli 17 000 uutta avointa työpaikkaa eli yli 1 000 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Työllisten miesten määrä kasvoi vuodessa lähes 4 prosenttia ja naisten vajaat 2 prosenttia. Työllisyys lisääntyi eniten teollisuudessa ja liike-elämän palveluissa. Työllisyys koheni eniten Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen lääneissä. Osa-aikatyötä tekevien määrä lisääntyi 11 000 hengellä.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 252 000 eli 27 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,2 prosenttia. Se oli 1,2 prosenttiyksiköä alempi kuin viime vuoden syyskuussa. Miesten työttömyysaste oli 9,3 ja naisten 11,2 prosenttia.

Vuoden 1998 tammi-syyskuun keskimääräinen työttömyysaste oli 11,8 prosenttia. Viime vuoden tammi-syyskuun työttömyysaste oli 13,1 prosenttia.

Työvoimatoimistoissa oli syyskuun lopussa kaikkiaan 348 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden syyskuusta noin 33 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden syyskuusta 13 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työllisyyden muutokset 9/1997 - 9/1998, tuhatta
Syyskuu Syyskuu MUUTOS, %
1998 1997 9/97 - 9/98
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 220 2 159 2,8
- palkansaajat 1 887 1 843 2,4
Työttömät 1 252 279 -9,6
Työvoima yhteensä 2 472 2 437 1,4
Työttömyysaste, % 10,2 11,4 -1,2 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 409 1 429 -1,3
- työnhausta luopuneet 46 46 0,3
- muut piilotyöttömät 108 105 2,9
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 348 381 -8,6
- yli vuoden työttömänä olleet 108 120 -10,1
Tukitoimenpitein työllistetyt 58 65 -10,5
Työvoimakoulutuksessa 40 47 -15,0
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä. 15 14 3,5
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 17 16 7,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna.

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 19,4 prosenttia eli lähes 3 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Koko nuorten ikäryhmästä työttömänä oli 7,6 prosenttia. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 43 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä aleni vuoden takaisesta 4 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön syyskuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuosi sitten. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimus siirtynyt täysin EU:n suositusten mukaiseen työttömyystilastointiin

Tilastokeskus on noudattanut toukokuun 1998 tilastosta lähtien työttömyyden tilastoinnissa kansainvälisen työjärjestön ILOn suosittelemaa tilastointitapaa, jota käytetään EU:n tilastotoimessa. Tilastointitavan muutos on alentanut työttömyysastetta noin 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna aiempaan tilastointitapaan. Vertailukelpoisia tilastoja aikaisemmilta vuosilta on saatavissa Tilastokeskuksesta.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 15 000 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Hannu Siitonen
(09) 1734 3225,
sähköposti hannu.siitonen@stat.fi; Veli Rajaniemi (09) 1734 3434; Tapio Oksanen (09) 1734 3228; Annukka Ruuhela (09) 1734 3524; Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@pt2.tempo.mol.fi; Internet http://www.mol.fi/tilasto/tk