20.10.1998

Lisätietoja: Tuula Melkas (09) 1734 3626
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Naisia halutaan lisää politiikkaan

Suomalaisista naisista 91 prosenttia ja miehistä 82 prosenttia on sitä mieltä, että naisten entistä aktiivisempi tulo mukaan politiikkaan on tarpeen poliittisen asiantuntemuksen monipuolistamiseksi. Tieto käy ilmi tasa-arvobarometristä 1998, joka on laadittu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aloitteesta ja julkaistaan Tilastokeskuksen ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toimesta.

Suomalaiset hyväksyvät lähes yksimielisesti sukupuolten tasa-arvon periaatteen. Hyvin yksimielisiä ollaan siitä, että naimisissa olevilla naisilla on täysi oikeus käydä töissä, olipa heidän perhetilanteensa mikä tahansa. Tätä mieltä on 91 prosenttia naisista ja 86 prosenttia miehistä. Myös miesten tulisi suomalaisten mielestä osallistua nykyistä enemmän lastensa hoitoon ja kasvatukseen. Tätä mieltä on 89 prosenttia naisista ja 86 prosenttia miehistä.

Ikäryhmien välillä on selviä eroja suhtautumisessa naisten ja miesten velvollisuuksiin. Iäkkäät ja nuoret suhtautuivat eri tavoin väittämään 'miehellä on ensisijaisesti vastuu perheen toimeentulosta'. Iäkkäiden enemmistö on samaa mieltä, nuorten enemmistö eri mieltä. Jos nuorten mielipiteet pysyvät ennallaan, naisten vastuu perheen elatuksesta näyttää kasvavan tulevaisuudessa.

Tasa-arvobarometri kartoittaa naisten ja miesten arvioiden, asenteiden ja omakohtaisten kokemusten avulla sukupuolten työnjakoa ja valtasuhteita sekä sitä, miten hyväksyttyjä ne ovat kunakin ajankohtana. Tulokset perustuvat 943 naisen ja 929 miehen vastauksiin. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluina tammikuussa 1998. Tasa-arvobarometri 1998 on ensimmäinen suunnitellussa tasa-arvobarometrien sarjassa. Eri ajankohdilta saatavien tulosten vertailu tuottaa tietoa jatkuvuudesta tai murroksesta sukupuolten keskinäisten suhteiden järjestelyssä. Tutkimuksen on tehnyt tutkija Tuula Melkas Tilastokeskuksesta.

Lähde: Tasa-arvobarometri 1998. Tilastokeskus ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Elinolot 1998:1, Sukupuolten tasa-arvo, SVT.