21.10.1998

Lisätietoja: Leena Timonen (09) 1734 2518
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Puun käyttö energialähteenä kasvoi viime vuonna

Energian kokonaiskulutus kasvoi viime vuonna 2,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten käytetty energialähde Suomessa oli viime vuonna edelleen öljy, jonka osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 27 prosenttia. Seuraavaksi eniten käytettiin puupolttoaineita, ydinvoimaa ja hiiltä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen energiatilastosta.

Sähkön nettotuonti yli kaksinkertaistui viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Määrällisesti eniten kasvoi puupolttoaineiden käyttö. Niiden käyttö lisääntyi peräti 12 prosenttia. Myös ydinvoiman, vesivoiman sekä muiden kotimaisten energialähteiden käyttö lisääntyi. Hiilen kulutus sen sijaan pieneni, koska sähkön vienti maastamme väheni ja tuonti kasvoi. Myös maakaasun, turpeen ja öljyn kulutus väheni.

Uusiutuvia energialähteitä käytettiin viime vuonna runsaat 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli ilman turvetta 22 prosenttia.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen hiilidioksidipäästöt, joita seurataan Kioton sopimuksen mukaisesti, vähenivät noin 4 prosenttia edellisestä vuodesta.Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 1996 - 1997, petajoulea (PJ)
1996 1997 Muutos 96/97, % * Osuus 97, %
Öljy 354 351 -0,8 27,4
Puupolttoaineet 213 237 11,5 18,5
Ydinvoima 204 219 7,3 17,1
Hiili 205 192 -6,4 14,9
Maakaasu 122 120 -1,8 9,4
Turve 85 83 -1,7 6,5
Vesivoima 42 43 2,5 3,4
Sähkön nettotuonti 13 28 109,0 2,1
Muut energialähteet 8 9 12,4 0,7
Yhteensä 1 246 1 282 2,9 100,0

*Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Teollisuuden energiankulutus lisääntyi

Teollisuuden energian käyttö kasvoi viime vuonna voimakkaasti, yli 6 prosenttia. Teollisuus käytti peräti puolet kaikesta energiasta. Myös liikenteen energiankulutus lisääntyi. Sen sijaan rakennusten lämmitykseen ja muihin tarkoituksiin käytettiin vähemmän energiaa kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus kulutussektoreittain 1996 - 1997, petajoulea (PJ)
1996 1997 Muutos 96/97, %* Osuus 97, %
Teollisuus 608 646 6,3 50,4
Rakennusten lämmitys 280 277 -1,1 21,6
Muut 193 187 -3,2 14,6
Liikenne 165 172 4,2 13,4
Yhteensä 1 246 1 282 2,9 100,0

*Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Energian kokonaiskulutuksesta käytettiin viime vuonna 22 prosenttia rakennusten lämmitykseen. Ylivoimaisesti yleisin lämmitysmuoto oli kaukolämmitys, josta saatiin 49 prosenttia asuin- ja palvelurakennusten lämmitysenergiasta. Seuraavaksi yleisimpiä lämmitystapoja olivat kevyt polttoöljy ja sähkö. Lämmitysenergian tarve väheni viime vuonna edellistä vuotta leudomman sään takia.

Tilastokeskus otti vuosi sitten käyttöön energian kokonaiskulutuksen tilastoinnissa uuden laskentamenetelmän. Energian kokonaiskulutus pieneni tällöin hieman, koska vesivoima, tuulivoima ja sähkön nettotuonti lasketaan mukaan sellaisenaan, kun ne aikaisemmin muunnettiin primäärienergiaksi käyttäen lauhdesähkön tuotannon keskimääräistä hyötysuhdetta. Myös muiden energiamuotojen laskentamenetelmiin tehtiin pieniä muutoksia.

Lähde: Energiatilastot 1997. Tilastokeskus

Lisätietoja aiheesta saatavissa Internet-osoitteesta http://www.stat.fi/tk/yr/yeenergia.html.