16.2.1999

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 1999

- Työllisiä 79 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi 1,9 prosenttiyksiköllä 63,3 prosenttiin
- Työttömyysaste 11,0 prosenttia, työttömänä 273 000 henkeä
- Työnvälityksessä 18 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli tammikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 79 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä nousi 68 000:lla viime vuoden tammikuusta. Jatkuvaa kokoaikatyötä tehneiden määrä lisääntyi 45 000:lla. Osa-aikaisten palkansaajien määrä nousi 15 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana 18 000 uutta avointa työpaikkaa eli sama määrä kuin viime vuoden tammikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista kasvoi vuodessa 1,9 prosenttiyksiköllä 63,3 prosenttiin. Työllisyys lisääntyi eniten kaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa sekä rakentamisessa. Teollisuuden työpaikat vähenivät hieman. Työpaikat lisääntyivät kaikissa lääneissä.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan tammikuussa 273 000 eli 17 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11,0 prosenttia. Se oli 1,1 prosenttiyksiköä alempi kuin viime vuoden tammikuussa. Miesten työttömyysaste, 11,3 prosenttia, oli pitkästä aikaa korkeampi kuin naisten työttömyysaste, joka oli 10,8 prosenttia.

>

Työllisyyden muutokset 1/1998 - 1/1999, tuhatta
Tammikuu Tammikuu MUUTOS, %
1999 1998 1/98 - 1/99
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 198 2 119 3,7
- palkansaajat 1 887 1 819 3,7
Työllisyysaste, % 63,3 61,4 1,9
Työttömät 1 273 290 -6,0
Työvoima yhteensä 2 471 2 410 2,5
Työttömyysaste, % 11,0 12,1 -1,1 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 413 1 461 -3,3
- työnhausta luopuneet 40 53 -23,9
- muut piilotyöttömät 111 100 11,8
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 376 405 -7,1
- yli vuoden työttömänä olleet 105 123 -15,0
Tukitoimenpitein työllistetyt 54 58 -6,8
Työvoimakoulutuksessa 37 45 -16,6
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 15 14 6,1
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 18 18 -2,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatoimistoissa oli tammikuun lopussa kaikkiaan 376 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden tammikuusta noin 29 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden tammikuusta 10 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 4,6 prosenttia työvoimasta.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 24,1 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 47 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä aleni edellisvuodesta 1 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön tammikuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimus siirtynyt täysin EU:n suositusten mukaiseen työttömyystilastointiin

Tilastokeskus on noudattanut toukokuun 1998 tilastosta lähtien työttömyyden tilastoinnissa kansainvälisen työjärjestön ILOn suosittelemaa tilastointitapaa, jota käytetään EU:n tilastotoimessa. Tilastointitavan muutos on alentanut työttömyysastetta noin 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna aiempaan tilastointitapaan. Vertailukelpoisia tilastoja aikaisemmilta vuosilta on saatavissa Tilastokeskuksesta.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 15 600 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Tapio Oksanen
(09) 1734 3228,
Salme Kiiski (09) 1734 3230, Hannu Siitonen (09) 1734 3225, sähköposti hannu.siitonen@tilastokeskus.fi; Timo Koskimäki (09) 1734 3517; Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@mol.fi; Internet http://www.mol.fi/tilasto/tk