4.3.1999

Lisätietoja: Marja Sjöblom (09) 1734 2964, marja.sjoblom@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualoilta uusia liiketoiminnan suhdannetietoja

Tilastokeskus alkaa julkaista uusia palvelutoimialojen liiketoiminnan kuukausittaista kehitystä kuvaavia indeksisarjoja. Liikevaihto- ja palkkasummaindeksit julkaistaan seuraavilta palvelutoimialoilta: majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne,
kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut ja muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Näillä palvelualoilla oli vuonna 1996 yhteensä 339 000 työntekijää.

Indeksisarjat perustuvat verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Lisätietoja tilastoinnista on Internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

Palvelutoimialat hyvässä kasvussa vuonna 1998

Nyt julkaistavien palvelutoimialojen kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden 1998 tammi-marraskuussa 10,6 prosenttia edellisvuodesta. Vuodesta 1996 vuoteen 1997 vastaava muutos oli 10,1 prosenttia. Näiden palvelualojen palkkasumma lisääntyi viime vuoden tammi-marraskuussa 9,4 prosenttia edellisvuodesta, kun vuonna 1997 kasvu oli 7,4 prosenttia.

Alla olevassa kuviossa esitetään päätoimialojen liikevaihdon trendisarjat. On huomattava, että näin lyhyissä trendisarjoissa erityisesti viimeiset arvot vaihtelevat voimakkaasti uusimman kuukauden mukaan, eivätkä ole tältä osin täysin luotettavia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 1997 marraskuusta viime vuoden marraskuuhun 3,0 prosenttia. Vuoden 1997 marraskuussa kasvu oli 3,4 prosenttia. Vuoden 1997 tammi-marraskuusta viime vuoden tammi-marraskuuhun liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia. Vuonna 1997 vastaava lisäys oli 6,6 prosenttia. Ero vuosien 1998 ja 1997 liikevaihdon kasvuvauhdissa syntyi pääosin kesäkuukausina.

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -toimialalla nopeimmin kasvoi tietoliikenteen liikevaihto. Posti- ja teleliikenteen liikevaihto lisääntyi vuoden 1997 tammi-marraskuusta viime vuoden tammi-marraskuuhun 24,9 prosenttia. Vuonna 1997 vastaava kasvu oli 15,6 prosenttia. Sekä maa- että vesiliikenteessä liikevaihto kasvoi viime vuoden tammi-marraskuussa hitaammin kuin vuotta aiemmin.

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelujen sekä liike-elämän palvelujen alatoimialoista nopeimmin on kasvanut työnvälitys ja henkilöstön hallinta. Tosin vuonna 1995 sen osuus mukana olevien palvelutoimialojen liikevaihdosta oli alle prosentti, joten kasvusta huolimatta toimiala on edelleen varsin pieni.

Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -toimialaan kuuluvat muun muassa ympäristönhuolto, järjestötoiminta sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta. Koko toimialan kasvu on ollut nopeinta vuoden 1997 loppupuolella. Kasvu johtuu ensisijaisesti uusien yritysten perustamisesta.

>

Palkkasumman arvoindeksi (1995=100), liikevaihdon arvoindeksi (1995=100), vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
Palkkasumma-
indeksi
11/1998
Liikevaihto-indeksi 11/1998 Muutos, %
11/1997 - 11/1998

Kumulatiivinen muutos, % tammikuu - marraskuu 1997-1998 1996-1997
112,7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 116,4 3,0 3,8 6,6
115,7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 133,4 5,0 11,2 9,6
130,8 - Maaliikenne (pl. rautatieliikenne) 137,7 1,9 7,9 13,6
112,5 - Posti- ja teleliikenne 182,8 17,2 24,9 15,6
Kiinteistö-, vuokraus - ja tutkimuspalvelut;
121,7 liike-elämän palvelut 120,0 8,8 12,1 11,1
156,6 - Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi 149,6 5,9 11,1 19,0
158,7 - Mainospalvelu 162,2 12,7 14,6 14,7
208,5 - Työnvälitys ja henkilöstön hallinta 208,1 11,9 25,9 35,2
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset
111,9 palvelut 129,0 14,5 8,6 13,8
Muutos ( %) vertaa vuoden 1998 marraskuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.
Kumulatiivinen muutos vertaa vuoden 1998 ja 1997 tammi-marraskuuta edeltävän vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Taulukossa ovat päätoimialat ja eräät niiden alatoimialat.

Kunkin kuukauden laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on olemassa vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Yritysjoukolle estimoidaan toimialoittain muutos edellisen vuoden vastinkuukaudesta ja lasketaan sen avulla uusimman kuukauden indeksi. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjat julkaistaan Excel-taulukoina Internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat. Tilastokeskus