11.3.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, sähköposti: pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus talouskasvuun heikentynyt - oman talouden näkymät edelleen valoisat

Suomalaisten usko nopean talouskasvun jatkumiseen heikkeni helmikuussa. Kuluttajista 25 prosenttia odotti, että maan taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana, ja 20 prosenttia arvioi, että se huononee. Tammikuussa vastaavat osuudet olivat 31 ja 16 prosenttia. Työttömyyden vähenemiseen uskovien osuus pieneni helmikuussa 45 prosentista 39 prosenttiin. Kuluttajien talousnäkemykset tiivistävä luottamusindikaattori oli helmikuussa 10,3 eli 2,7 yksikköä pienempi kuin tammikuussa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 22. - 26. helmikuuta 1 650 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

Kuluttajien näkemykset taloudesta
Helmikuu 1998

saldoluku

Tammikuu 1999

saldoluku

Helmikuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori 13,3 13,0 10,3
Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 7,5 9,3 9,9
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 14,5 7,6 1,8
Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -24,9 -14,9 -10,1
Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, % 2,1 1,3 1,4
Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä 20,3 22,6 22,8
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 19,5 25,2 24,5
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä -1,5 6,7 5,4
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 19,3 33,0 34,1

Saldoluvut saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on kuitenkin edelleen vahva. Helmikuussa 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että heidän oma taloutensa paranee seuraavan vuoden aikana, ja vain 8 prosenttia arvioi, että se huononee. Kotitalouksista 51 prosentilla jäi rahaa säästöön ja 67 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 73 prosenttia piti ajankohtaa hyvänä lainan ottamiselle ja 16 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaa lainaa.

Kuluttajista 44 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksista 6 prosenttia harkitsi asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana ja 8 prosenttia auton ostoa puolen vuoden kuluessa. Ulkomaan lomamatkaa seuraavan puolen vuoden aikana suunnitteli useampi kuin koskaan aiemmin eli 39 prosenttia kotitalouksista. Ensi vuoden helmikuun inflaatiovauhdiksi kuluttajat ennustivat 1,4:ää prosenttia.

Suomalaisten näkemykset taloudesta ovat kansainvälisesti verrattuna valoisia. Helmikuussa EU-maista vain Irlannissa ja Alankomaissa talouden kehitykseen suhtauduttiin luottavaisemmin kuin Suomessa. EU-maiden keskimääräinen luottamusindikaattori nousi helmikuussa 0:aan.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, helmikuu. Tilastokeskus
(Kaikki tiedotteessa esitettävät luvut on korotettu tutkimuksen perusjoukon tasolle painokertoimien avulla. Siksi vertailukuukausien tiedot poikkeavat aiempien tiedotteiden painottamattomista luvuista. Erot ovat kuitenkin enimmäkseen hyvin vähäisiä. Painotus parantaa tietojen tilastollista tarkkuutta.)