19.3.1999

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 1999

- Työllisiä 66 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi 1,8 prosenttiyksikköä 64 prosenttiin
- Työttömyysaste 10,7 prosenttia, työttömänä 267 000 henkeä
- Työnvälityksessä 23 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli helmikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 66 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä nousi 61 000:lla viime vuoden helmikuusta. Jatkuvaa kokoaikatyötä tehneiden määrä lisääntyi 43 000:lla ja osa- ja määräaikaisten palkansaajien määrä 18 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana 23 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin viime vuoden helmikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista kasvoi vuodessa 1,8 prosenttiyksikköä 64 prosenttiin. Työllisyys lisääntyi eniten teollisuudessa, rakentamisessa, liike-elämän palveluissa sekä kaupassa ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Työpaikat lisääntyivät eniten Etelä-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan helmikuussa 267 000 eli 20 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 10,7 prosenttia. Se oli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden helmikuussa. Miesten työttömyysaste oli 11,3 ja naisten 10,2 prosenttia.

>

Työllisyyden muutokset 2/1998 - 2/1999, tuhatta
Helmikuu Helmikuu MUUTOS, %
1999 1998 2/98 - 2/99
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 219 2 153 3,1
- palkansaajat 1 902 1 841 3,3
Työllisyysaste, % 64,0 62,2 1,8 2
Työttömät 1 267 287 -6,9
Työvoima yhteensä 2 487 2 440 1,9
Työttömyysaste, % 10,7 11,8 -1,1 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 399 1 432 -2,3
- työnhausta luopuneet 39 44 -11,4
- muut piilotyöttömät 87 80 8,6
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 367 396 -7,1
- yli vuoden työttömänä olleet 103 120 -14,6
Tukitoimenpitein työllistetyt 54 57 -5,5
Työvoimakoulutuksessa 40 46 -12,6
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 15 7,8
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 23 19 18,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatoimistoissa oli helmikuun lopussa kaikkiaan 367 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden helmikuusta noin 28 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden helmikuusta 8 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 20,9 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 45 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä aleni edellisvuodesta hieman.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön helmikuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimus siirtynyt täysin EU:n suositusten mukaiseen työttömyystilastointiin

Tilastokeskus on noudattanut toukokuun 1998 tilastosta lähtien työttömyyden tilastoinnissa kansainvälisen työjärjestön ILOn suosittelemaa tilastointitapaa, jota käytetään EU:n tilastotoimessa. Tilastointitavan muutos on alentanut työttömyysastetta noin 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna aiempaan tilastointitapaan. Vertailukelpoisia tilastoja aikaisemmilta vuosilta on saatavissa Tilastokeskuksesta.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 15 000 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Tapio Oksanen
(09) 1734 3228,
Timo Koskimäki (09) 1734 3517, sähköposti timo.koskimaki@stat.fi, Annukka Ruuhela (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434; Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@mol.fi; Internet http://www.mol.fi/tilasto/tk