6.5.1999

Lisätietoja: Päivi Heinonen (09) 1734 2430, paivi.heinonen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni tammikuussa 2,4 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2,4 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Liikevaihdon vähenemiseen vaikutti sekä kotimarkkinoiden että viennin alentunut hintataso. Vuoden 1998 tammikuussa teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia.

>

Liikevaihdon arvoindeksin vuosimuutos koko teollisuudessa ja eräillä toimialoilla
Vuosimuutos, %
Koko liikevaihto Kotimaan liikevaihto
1/1998 -1/1999 3 kk *) 1/1998 -1/1999 3 kk
Koko teollisuus
-2,4 -0,8 -3,1 -1,0
Mineraalien kaivu -7 -10 -4 -5
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -10 -4 -7 -1
Tekstiilien ja vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus -8 -3 -3 1
Puu- ja paperiteollisuus -15 -10 -2 -2
Kustantaminen -3 0 -2 2
Öljytuotteiden, kemikaalien, kem. tuotteiden ja kumi- ja
muovituotteiden valmistus
-11 -16 -5 -14
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus -8 -1 -3 4
Perusmetallien valmistus -26 -19 -25 -17
Metallituotteiden valmistus -4 1 -6 3
Koneiden ja laitteiden valmistus 24 2 2 3
Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus 29 32 14 27
Autojen ja perävaunujen valmistus -4 3 4 9
Huonekalujen valmistus, muu valmistus, kierrätys -1 2 3 6
*) 3 kk: kolmen viimeisimmän laskentakuukauden (esim. marraskuu 1998 - tammikuu 1999) ns. liukuvan keskiarvon muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon nähden. Koko liikevaihto jakautuu kotimaan liikevaihtoon ja vientiin.

Koko liikevaihto kasvoi sähköteknisessä teollisuudessa viime marras-tammikuussa 32 prosenttia aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Autojen ja perävaunujen valmistuksessa liikevaihto kasvoi samana aikana 3 prosenttia. Koneiden ja laitteiden valmistus, huonekalujen valmistus sekä muu valmistus lisääntyivät 2 prosenttia ja metallituotteiden valmistus prosentin. Liikevaihto pieneni voimakkaasti perusmetallien valmistuksessa, 19 prosenttia, kemian teollisuudessa, 16 prosenttia, sekä puu- ja paperiteollisuudessa, 10 prosenttia. Kaikkien näiden toimialojen liikevaihdon kehitykseen vaikutti tuottajahintojen huomattava lasku.

Liikevaihto kotimaassa kasvoi sähköteknisessä teollisuudessa viime marras-tammikuussa 27 prosenttia vuotta aiemmasta. Autojen ja perävaunujen valmistus lisääntyi 9 prosenttia, ryhmän "huonekalujen valmistus ja muu valmistus" 6 prosenttia. Kemianteollisuuden ja perusmetallien valmistuksen liikevaihdot vähenivät voimakkaasti myös kotimarkkinoilla. Koko teollisuuden kotimaan liikevaihto väheni prosentin.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma kasvoi viime marras-tammikuun aikana 5 prosenttia vuotta aiemmasta vastaavasta ajanjaksosta. Kasvuprosentti oli sama kuin vuotta aiemmin. Eniten palkkasumma nousi sähköteknisessä teollisuudessa, 16 prosenttia.

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto perustuu teollisuutta päätoimialanaan harjoittavien yritysten tietoihin. Lasketut vuosimuutokset ja indeksisarjat perustuvat verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Laskennassa ovat mukana yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Kullekin toimialalle estimoidaan muutos edellisen vuoden vastinkuukaudesta ja sen avulla lasketaan uusimman kuukauden indeksi.

Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjat julkaistaan Excel-taulukoina ja
-kuvioina Internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat (1/1999). Tilastokeskus