19.5.1999

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 1999

- Työllisiä 100 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi vuodessa 2,6 prosenttiyksikköä 64,9 prosenttiin
- Työttömyysaste 11,5 prosenttia, työttömänä 292 000 henkeä
- Työnvälityksessä 27 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli huhtikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 100 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä nousi 93 000:lla viime vuoden huhtikuusta. Jatkuvaa kokoaikatyötä tehneiden määrä lisääntyi 54 000:lla ja osa- ja määräaikaisten palkansaajien määrä noin 40 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana 27 000 uutta avointa työpaikkaa eli tuhat enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista kasvoi vuodessa 2,6 prosenttiyksikköä 64,9 prosenttiin. Etenkin nuorten ja naisten työllisyys parani. Toimialoista työllisyys lisääntyi eniten kaupassa ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä julkisissa ja muissa palveluissa. Työpaikat lisääntyivät kaikissa lääneissä, eniten Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan huhtikuussa 292 000 eli 20 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11,5 prosenttia. Se oli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Miesten työttömyysaste oli 11,3 ja naisten 11,6 prosenttia.

>

Työllisyyden muutokset 4/1998 - 4/1999, tuhatta
Huhtikuu Huhtikuu MUUTOS, %
1999 1998 4/98 - 4/99
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 257 2 156 4,7
- palkansaajat 1 947 1 854 5,0
Työllisyysaste, % 64,9 62,3 2,6 2
Työttömät 1 292 312 -6,4
Työvoima yhteensä 2 549 2 468 3,3
Työttömyysaste, % 11,5 12,6 -1,1 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 339 1 407 -4,8
- työnhausta luopuneet 36 47 -23,0
- muut piilotyöttömät 76 82 -7,6
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 342 375 -8,6
- yli vuoden työttömänä olleet 99 115 -13,8
Tukitoimenpitein työllistetyt 55 57 -3,4
Työvoimakoulutuksessa 45 49 -8,3
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 15 5,0
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 27 26 3,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatoimistoissa oli huhtikuun lopussa kaikkiaan 342 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden huhtikuusta noin 32 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden huhtikuusta 5 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 31,2 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 40 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä aleni edellisvuodesta 3 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön huhtikuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimus siirtynyt täysin EU:n suositusten mukaiseen työttömyystilastointiin

Tilastokeskus on noudattanut toukokuun 1998 tilastosta lähtien työttömyyden tilastoinnissa kansainvälisen työjärjestön ILOn suosittelemaa tilastointitapaa, jota käytetään EU:n tilastotoimessa. Tilastointitavan muutos on alentanut työttömyysastetta noin 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna aiempaan tilastointitapaan. Vertailukelpoisia tilastoja aikaisemmilta vuosilta on saatavissa Tilastokeskuksesta.

Keväisin tehty EU-työvoimatutkimuksen tiedonkeruu muuttui jatkuvaksi ja se yhdistyi huhtikuusta 1999 alkaen kuukausittaiseen työvoimatutkimukseen, jonka tietosisältö laajenee.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 16 500 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Hannu Siitonen
(09) 1734 3225,
Timo Koskimäki (09) 1734 3517, Salme Kiiski (09) 1734 3230, Annukka Ruuhela (09) 1734 3524; sähköposti tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg (09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@mol.fi; Internet http://www.mol.fi/tilasto/tk