26.5.1999

Lisätietoja: Marjatta Laine (09) 1734 3392
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Suurten teollisuusyritysten nettotulos ennätyslukemissa vuonna 1998

Suuret teollisuusyritykset tekivät viime vuonna ennätyksellisen lähes 46 miljardin nettotuloksen. Tulos oli 28 miljardia markkaa eli 158 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kaksi kolmasosaa nettotuloksesta tuli elektroniikkateollisuudesta, jonka suuryritysten nettotulos kohosi peräti nelinkertaiseksi liikevaihdon ja rahoitustuottojen vahvan kasvun ansiosta. Nettotulokset paranivat myös muilla teollisuustoimialoilla, joiden suuryritykset ovat selvästi pystyneet sopeuttamaan kustannukset liikevaihtoa vastaaviksi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten teollisuusyritysten tilinpäätöstilastosta.

Suurten teollisuusyritysten liikevaihto kohosi viime vuonna 308 miljardiin markkaan. Liikevaihto lisääntyi 6 ja vientitoimitukset 12 prosenttia edellisvuodesta. Ylivoimaisesti paras liikevaihdon ja viennin kehitys oli elektroniikkateollisuudessa, missä sekä liikevaihto että vienti kasvoivat miltei 40 prosenttia. Metsäteollisuuden liikevaihto lisääntyi noin 6 ja vienti 7 prosenttia. Sen sijaan kemianteollisuudessa liikevaihto supistui 20 prosenttia muiden toimialojen liikevaihtojen jäädessä lähes edellisvuoden tasolle.

Viennin osuus liikevaihdosta nousi suuryrityksissä keskimäärin 61 prosenttiin. Metsäteollisuusyrityksillä osuus oli 69 prosenttia ja metalliteollisuudella se kohosi jo 77 prosenttiin elektroniikkateollisuuden vetämänä.

Suuryritykset ovat viime vuosina kohentaneet taseidensa rakenteita lisäämällä oman pääoman osuutta ja vähentämällä velkoja. Omavaraisuusaste, oman pääoman ja varausten osuus taseen loppusummasta, oli suuryrityksillä viime vuonna lähes 56 prosenttia, yli 6 prosenttiyksikköä edellisvuotista suurempi. Vuoden 1992 aallonpohjasta yritykset ovat nostaneet omavaraisuuttaan 25 prosenttiyksiköllä.

Velkaantuneisuus väheni edelleen. Kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta oli 75 prosenttia eli noin 3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yritykset selviäisivät viime vuoden rahoitustuloksella kokonaisveloistaan vajaassa neljässä vuodessa.

Huolimatta hyvistä tuloksista yritysten investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja muuhun aineelliseen käyttöomaisuuteen jäivät noin miljardi markkaa pienemmiksi kuin vuonna 1997.

Suuryritysten jakamat osingot ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Vuoden 1998 ennätystuloksesta päätettiin jakaa osinkoja lähes 13 miljardia markkaa. Vuotta aiemmin jaettiin osinkoja 11 miljardia ja vuonna 1996 vajaat 8 miljardia markkaa.

Suuret teollisuusyritykset työllistivät viime vuonna noin 202 000 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi noin tuhannella edellisvuodesta. Elektroniikkateollisuuden henkilöstö lisääntyi parilla tuhannella, mutta muiden toimialojen suuryritysten henkilöstö pysyi ennallaan tai supistui hieman.

Suurten teollisuusyritysten kannattavuus 1996 - 1998, %-osuus liikevaihdosta
Suurten teollisuusyritysten kannattavuus 1996 - 1998, %-osuus liikevaihdosta
ilman elektroniikkateollisuutta

Suurten teollisuusyritysten 1998 tilinpäätöstilastossa on mukana 242 Suomessa toimivan teollisuusyrityksen tilinpäätöstiedot. Aineistossa on mukana kaikki yritykset, joilla oli vuonna 1996 noin 500 työntekijää tai liikevaihto yli 500 miljoonaa markkaa. Koska tilaston peittävyys vaihtelee toimialoittain paljon, on joiltakin toimialoilta otettu mukaan kaikki suurimmat yritykset. Tilastossa on otettu huomioon merkittävät fuusiot ja yhtiöittämiset. Se kuvaa yrityksiä eikä sisällä konsernitason tietoja.

Liikevaihtoa nämä 242 suuryritystä keräsivät 308 miljardia markkaa vuonna 1998. Siitä 95 prosenttia tuli neljältä suurimmalta toimialalta eli metalli-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuudesta. Suuryritysten liikevaihto on kaksi kolmannesta koko teollisuuden liikevaihdosta. Tilasto ei kuvaa pienen ja keskisuuren teollisuuden kehitystä.

Lähde: Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto, tietoja teollisuuden ja rakentamisen suurista yrityksistä 1998. Lisätietoja www.tilastokeskus.fi/tk/yr/tepika98.html