16.7.1999

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 1999

- Työllisiä 73 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi vuodessa 1,8 prosenttiyksikköä 70,1 prosenttiin
- Työttömyysaste 10,3 prosenttia, työttömänä 280 000 henkeä
- Työnvälityksessä 24 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 73 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä nousi myös 73 000:lla viime vuoden kesäkuusta, kun taas yrittäjien määrä pysyi ennallaan. Jatkuvaa kokoaikatyötä tehneiden palkansaajien määrä lisääntyi 43 000:lla ja osa- ja määräaikaisten lähes 30 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 24 000 uutta avointa työpaikkaa eli tuhat enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista kasvoi vuodessa 1,8 prosenttiyksikköä 70,1 prosenttiin. Kesäkuukausina työllisyysaste on kausiluonteisesti korkeimmillaan. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli kesäkuussa 66,0 prosenttia. Toimialoista työllisyys lisääntyi kesäkuussa eniten kaupan sekä teknisten ja liike-elämän palveluiden aloilla. Työpaikat lisääntyivät kaikissa lääneissä.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan kesäkuussa 280 000 eli 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 10,3 prosenttia. Se oli 1,7 prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Miesten työttömyysaste oli 9,1 ja naisten 11,7 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli kesäkuussa 10,0 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Työllisyyden muutokset 6/1998 - 6/1999, tuhatta

Kesäkuu

Kesäkuu

MUUTOS, %

1999

1998

6/98 - 6/99

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:

Työlliset yhteensä

2 435

2 362

3,1

- palkansaajat

2 110

2 037

3,6

Työllisyysaste, %

70,1

68,3

1,8 2

Työttömät 1

280

323

-13,2

Työvoima yhteensä

2 716

2 685

1,2

Työttömyysaste, %

10,3

12,0

-1,7 2

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

1 174

1 193

-1,6

- työnhausta luopuneet

52

50

3,4

- muut piilotyöttömät

70

73

-4,7

Työministeriön työnvälitystilasto:

Työttömät työnhakijat

353

382

-7,5

- yli vuoden työttömänä olleet

99

114

-13,1

Tukitoimenpitein työllistetyt

54

57

-5,4

Työvoimakoulutuksessa

27

35

-22,1

Työharjoittelussa, vuorottelutyössä

15

15

-2,9

Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa

24

23

6,0

Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatoimistoissa oli kesäkuun lopussa kaikkiaan 353 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden kesäkuusta noin 29 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden kesäkuusta 11 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 20,0 prosenttia eli 2,6 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 53 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä laski edellisvuodesta 6 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön kesäkuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 16 700 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Hannu Siitonen
(09) 1734 3225,
Timo Koskimäki (09) 1734 3517, Annukka Ruuhela (09) 1734 3524, sähköposti tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg
(09) 1856 8048, sähköposti
oiva.lonnberg@mol.fi; Internet http://www.mol.fi/tilasto/tk