16.9.1999

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 1999

- Työllisiä 85 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,8 prosenttia
- Työttömyysaste 9,0 prosenttia, työttömänä 233 000 henkeä
- Työnvälityksessä 22 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli elokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 85 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajia oli 79 000 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Jatkuvaa kokoaikatyötä tehneiden palkansaajien määrä lisääntyi 50 000:lla ja osa- ja määräaikaisten lähes 30 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 22 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli elokuussa 67,8 prosenttia. Se oli 2,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Kesäkuukausina työllisyysaste on kausiluonteisesti korkeimmillaan. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli elokuussa 66,4 prosenttia. Toimialoista työllisyys lisääntyi elokuussa eniten teollisuudessa, kaupassa sekä liike-elämän palveluissa. Työpaikat lisääntyivät kaikissa lääneissä. Lähes 60 prosenttia työpaikkojen lisäyksestä kohdistui Etelä-Suomen lääniin.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan elokuussa 233 000 eli 25 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 9,0 prosenttia. Se oli 1,2 prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden elokuussa. Miesten työttömyysaste oli 7,9 ja naisten 10,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste aleni enemmän kuin naisten. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli elokuussa 9,9 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Työllisyyden muutokset 8/1998 - 8/1999, tuhatta

Elokuu

Elokuu

MUUTOS, %

1999

1998

8/98 - 8/99

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:

Työlliset yhteensä

2 361

2 276

3,8

- palkansaajat

2 028

1 949

4,0

Työllisyysaste, %

67,8

65,6

2,2 2

Työttömät 1

233

258

-9,7

Työvoima yhteensä

2 594

2 534

2,4

Työttömyysaste, %

9,0

10,2

-1,2 2

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

1 297

1 346

-3,6

- työnhausta luopuneet

44

40

10,6

- muut piilotyöttömät

68

91

-25,2

Työministeriön työnvälitystilasto:

Työttömät työnhakijat

340

362

-6,0

- yli vuoden työttömänä olleet

97

111

-12,7

Tukitoimenpitein työllistetyt

51

57

-10,1

Työvoimakoulutuksessa

31

34

-9,0

Työharjoittelussa, vuorottelutyössä

14

13

5,4

Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa

22

18

19,9

Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatoimistoissa oli elokuun lopussa kaikkiaan 340 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden elokuuhun verrattuna noin 22 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien muiden työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla paitsi Satakunnassa, jossa työttömyys hieman kasvoi. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden elokuusta 8 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 3,9 prosenttia työvoimasta.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 14,1 prosenttia eli 2,2 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 46 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä laski edellisvuodesta 1 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön elokuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 14 200 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Salme Kiiski
(09) 1734 3230,
Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Annukka Ruuhela (09) 1734 3524, sähköposti tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi , Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg
(09) 1856 8048, sähköposti
oiva.lonnberg@mol.fi ; Internet http://www.mol.fi/tilasto/tk