16.11.1999

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 1999

- Työllisiä 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,1 prosenttia
- Työttömyysaste 9,5 prosenttia, työttömänä 237 000 henkeä
- Työnvälityksessä 15 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli lokakuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 47 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajia oli 49 000 enemmän kuin viime vuoden lokakuussa, yrittäjien määrä hieman väheni. Jatkuvaa kokoaikatyötä tehneiden palkansaajien määrä lisääntyi 38 000:lla. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevien määrä kasvoi 28 000:lla. Määräaikaiset sitä vastoin vähenivät 23 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 15 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli lokakuussa 65,1 prosenttia. Se oli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden lokakuussa. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli lokakuussa 66,3 prosenttia. Toimialoista työllisyys lisääntyi lokakuussa eniten liike-elämän palveluissa, julkisissa ja muissa palveluissa sekä teollisuudessa. Työpaikat lisääntyivät kaikissa lääneissä.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan lokakuussa 237 000 eli 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 9,5 prosenttia. Se oli 0,5 prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden lokakuussa. Miesten työttömyysaste oli 9,0 ja naisten 10,0 prosenttia. Naisten työttömyysaste aleni 1,2 prosenttiyksikköä. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli lokakuussa 10,0 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Työllisyyden muutokset 10/1998 - 10/1999, tuhatta

Lokakuu

Lokakuu

MUUTOS, %

1999

1998

10/98 - 10/99

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:

Työlliset yhteensä

2 264

2 217

2,1

- palkansaajat

1 954

1 905

2,6

Työllisyysaste, %

65,1

63,9

1,2 2

Työttömät 1

237

247

-4,1

Työvoima yhteensä

2 501

2 464

1,5

Työttömyysaste, %

9,5

10,0

-0,5 2

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

1 393

1 418

-1,8

- työnhausta luopuneet

41

38

8,9

- muut piilotyöttömät

81

101

-19,5

Työministeriön työnvälitystilasto:

Työttömät työnhakijat

327

346

-5,6

- yli vuoden työttömänä olleet

93

106

-11,9

Tukitoimenpitein työllistetyt

49

58

-16,8

Työvoimakoulutuksessa

43

44

-3,8

Työharjoittelussa, vuorottelutyössä

17

16

5,6

Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa

15

14

7,5

Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatoimistoissa oli lokakuun lopussa kaikkiaan 327 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden lokakuuhun verrattuna noin 20 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien muiden työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla paitsi Satakunnassa, jossa työttömyys kasvoi. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden lokakuusta 11 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 17,2 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä laski edellisvuodesta 4 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön lokakuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 14 700 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Tapio Oksanen
(09) 1734 3228,
Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Annukka Ruuhela (09) 1734 3524, Salme Kiiski (09) 1734 3230, sähköposti tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg
(09) 1856 8048
, sähköposti oiva.lonnberg@mol.fi; Internet http://www.mol.fi/katsaukset/
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut syyskuulta 1999 osoitteessa
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/compres/en/12199/3-08111999-EN-AP.htm