Tilastohaastattelijan työ

Katso video YouTubessa

Miksi haastattelututkimuksia tehdään?

Tilastokeskus on valtion virasto, joka kerää ja julkaisee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja sekä tekee tutkimuksia elinoloista. Tiedot tilastoja ja tutkimuksia varten kerätään eri lähteistä. Osa tiedoista voidaan saada vain kysymällä ihmisiltä itseltään. Tähän työhön tarvitaan tilastohaastattelijoita.

Miten suomalaiset asuvat, millaisissa oloissa tekevät työtään, millaista koulutusta he haluavat? Mitä mieltä he ovat Suomen taloudesta? Kuinka moni on vailla työtä? Paljonko on avoimia työpaikkoja? Miten ihmiset käyttävät rahansa, miten viettävät lomansa, miten kulkevat työmatkansa? Esimerkiksi tällaisista asioista tarvitaan tietoa, kun yhteiskunnassa tehdään tärkeitä päätöksiä.

Tiedonhankintayksikkö

Tilastokeskuksessa on ollut oma pysyvä haastattelutiedonkeruusta vastaava toiminto vuodesta 1975 lähtien. Tilastokeskuksen haastattelijat työskentelevät Mahdollistajapalvelut -palvelualueella.

Tilastokeskuksessa työskentelee yhteensä noin 160 tilastohaastattelijaa, jotka tekevät sekä puhelinhaastatteluja että kasvokkain tehtäviä käyntihaastatteluja. Suurin osa tilastohaastattelijoista on sijoittunut tasaisesti eri puolille Suomea. Helsingin päätoimipaikassamme Kalasatamassa on puhelinhaastattelukeskus, jossa työskentelee n. 25 haastattelijaa.

Tilastohaastattelijoiden keräämistä tiedoista syntyvät mm. työvoimatutkimus, kuluttajien luottamustutkimus, kotitalouksien kulutustutkimus, kuluttajahintaindeksi ja tulo- ja elinolotutkimus. Tilastokeskus ei tee kaupallisia tutkimuksia eikä puoluekannatusmittauksia.

Palvelemme myös Tilastokeskuksen ulkopuolisia asiakkaita, jotka ovat etupäässä erilaisia tutkimuslaitoksia. Olemme selvittäneet esimerkiksi kansalaisten käsityksiä tiedotusvälineistä, lomanviettotapoja, kotitöiden määrää ja jakamista perheissä sekä kotitalouksien säästämistä. Olemme myös tehneet laajoja terveyteen liittyviä tutkimuksia.

Haastattelijan työ

Haastattelijamme ovat tehtäväänsä koulutettuja, kokeneita työntekijöitä. Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi järjestetään säännöllisesti lisävalmennusta sekä tutkimuskohtaista koulutusta. Työtä seurataan jatkuvasti ja systemaattisesti. Näin voimme taata, että työtapa ja kerätyt tiedot ovat laadukkaita. Haastattelijat, kuten muutkin Tilastokeskuksen työntekijät, allekirjoittavat salassapitositoumuksen. Tietosuojasta huolehtiminen on Tilastokeskuksen koko toiminnan perusedellytys.

Tutkimusten otoshenkilöt arvotaan tilastollisin menetelmin tavallisimmin väestörekisteristä. Haastateltaville lähetetään etukäteen lyhyt kirje sekä esite, joissa kerrotaan tulevasta haastattelusta, Tilastokeskuksesta, tutkimuksen tarkoituksesta, vastausten luottamuksellisuudesta sekä lisätietojen antajista.

Haastatteluja tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mutta muutkin kielet voivat tulla kyseeseen. Pidämme suurena etuna sitä, jos haastattelija pystyy tekemään haastatteluita useammalla eri kielellä.

Etätyönä tehtävä tilastohaastattelijan työ koostuu puhelin- ja käyntihaastatteluista sekä näihin liittyvästä kotona tehtävästä työstä, kuten yhteystietojen etsimisestä. Osa haastattelijoista kerää haastattelutyön lisäksi kaupoista hintatietoja kuluttajahintaindeksiä varten. Haastatteluja tehdään kannettavalla tietokoneella vastaajan kotona tai erikseen sovitussa haastattelupaikassa sekä puhelimitse haastattelijan kotoa käsin.

Haastattelija joutuu liikkumaan paljon tehdessään käyntihaastatteluja, joten auton käyttömahdollisuus on haastattelijalle välttämätön, pois lukien pääkaupunkiseudulla hyvien kulkuyhteyksien alueella toimivat haastattelijat. Haastattelijan pääasiallinen toimialue muodostuu useasta pienestä kunnasta tai isommissa kunnissa määritellyistä postinumeroalueista. Puhelimitse tehtävien tutkimusten vastaajat voivat asua eri puolilla Suomea.

Haastattelijan työ on varsin itsenäistä. Hänen on pystyttävä suunnittelemaan työnsä niin, että haastattelut saadaan tehdyksi määräaikaan mennessä. Työ on iltapainotteista. Haastattelutyössä kohtaa monenlaisia ihmisiä. Vaikka useimmat suhtautuvat Tilastokeskuksen tutkimuksiin myönteisesti, haastattelijan on joskus saatava haastateltava vakuuttuneeksi tutkimuksen tarpeellisuudesta ennen kuin haastattelu voidaan tehdä. Jotkut haastateltavat voivat olla pelokkaita tai epäluuloisia, ja jotkut taas vastahakoisia tai kielteisesti suhtautuvia. Tällaisissa tapauksissa haastattelija perustelee vastaajalle tutkimuksen ja siihen vastaamisen tärkeyttä. Yleensä vastaajiin otetaan uudelleen yhteyttä, jos haastattelua ei ensimmäisellä kontaktilla saada.

Puhelinhaastattelukeskuksessa haastatteluja tehdään 4-6 tuntisissa työvuoroissa iltapainotteisesti. Henkilötiedonkeruissa työvuorot sijoittuvat klo 10 ja 21 välille. Teemme myös eri tyyppisiä yritystiedonkeruita, jolloin työvuorot voivat alkaa jo klo 8.30. Tavoitteena on, että puhelinhaastattelukeskuksen tilastohaastattelija pystyy tekemään sekä päivä- että iltavuoroja. Työhön kuuluu myös mm. yhteystietojen hakua.

Koulutus

Haastattelijaksi voi oppia vasta kokemuksen myötä. Pyrimme antamaan hyvän peruskoulutuksen. Koulutusohjelmaamme kuuluu itseopiskelua, ennakkotehtäviä ja ennen varsinaisen haastattelutyön alkua Helsingissä pidettävä muutaman päivän peruskoulutus. Ennakkotehtävät antavat teoreettista tietoa alasta ja peruskurssilla oppia täydennetään. Myös tietokoneen käyttöön koulutamme. Haastattelijoille järjestetään vuosittain täydennyskoulutusta, sekä virtuaalisesti että läsnä opetuksena, jossa paneudutaan kulloinkin ajankohtaisiin tutkimuksiin.

Palkka ja palvelussuhteen ehdot

Tilastohaastattelijan työstä maksetaan tuntipalkkaa, joka muodostuu peruspalkasta ja henkilökohtaisesta lisästä. Henkilökohtainen palkanosa määräytyy vuosittain todetun suoritus- ja osaamistason perusteella. Tilastohaastattelijoiden lähtötuntipalkka on n. 13 e.

Palk­ka on sama kaikesta työstä: haastattelemisesta, matkustamisesta ja kotona tehdystä työstä. Matkakorvaukset maksetaan erikseen. Korvaus oman auton käytöstä on tällä hetkellä 0,43e kilometriltä. Tilastokeskus hankkii haastattelijoiden käyttöön tarvittavat puhelinliittymät ja puhelimet ml. sankaluurit ym. Myös tietokone ja langaton tietoliikenneyhteys ovat Tilastokeskuksen tarjoamia työvälineitä. Sen sijaan kotona tarvittavat kalusteet, kuten kirjoituspöydän, työtuolin ja vastaavat, hankkii jokainen itse.

Haastattelijan työ on jossain määrin kausiluontoista. Työmäärä ja myös ansio voivat vaihdella kuukausittain melkoisesti. Vuonna 2019 tilastohaastattelijan tyypillinen kuukausiansio ennen veroja on vaihdellut 1000-2000 euron välillä. Työsuhteen alussa ansiot voivat olla jonkin verran pienemmät.

Haastattelijan työaika on vaihteleva siten, että työaika on vähintään 12 tuntia viikossa ja enintään 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Viikoittainen työaika on tavallisesti 12 - 30 tuntia ajankohdan ja meneillään olevien tiedonkeruiden määrän, sekä osittain haastattelijan omien toivomusten mukaan. Koska kenttätyöt keskittyvät tiettyihin kuukausiin, saattaa viikoittainen työaika joskus olla ylikin 30 tuntia. Kesällä työtä on yleen­sä vähemmän.

Koska työmäärä vaihtelee melko paljon vuoden eri aikoina, on haastattelijan työn hoitamiseksi välttämätöntä, että pystyy joustamaan työajoissa ja työmäärissä. Tämä edellyttää sopeutumista muulta perheeltä, mahdollisesti lastenhoitojärjestelyjen miettimistä jne.

Tilastohaastattelijan työ on osa-aikatyötä. Työtä on kuitenkin ajoittain niin paljon, että sitä ei voi tehdä kokopäivätyön tai kokoaikaista läsnäoloa vaativan opiskelun ohessa.

Haastattelijoilla on palkallinen valtion vuosilomalain ja –sopimuksen mukaisesti määräytyvä vuosiloma. Vuosiloman saa niiltä lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) kuukausilta, jolloin on työskennellyt vähintään 35 tuntia. Haastattelijat kuuluvat Tilastokeskuksen työterveydenhuollon piiriin.

Haastattelija Tilastokeskuksen edustajana

Haastattelijan työ on ihmisläheistä ja mielenkiintoista, vaihtelevaa ja vaativaa. Haastattelijat vaikuttavat paljon siihen, minkälaisen kuvan ihmiset Tilastokeskuksesta saavat. Haastattelijan työn tuloksia käytetään tilastoihin ja tutkimuksiin, joiden perusteella tehdään tärkeitä yhteiskunnallisia päätöksiä. Siksi haastattelijalta vaaditaan paljon: joustavaa käytöstä, sitkeyttä, itsenäisyyttä, suunnitelmallisuutta ja järjestelykykyä.

Toimenhaku

Tehtävään haetaan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa www.valtiolle.fi.

Haastattelijat valitaan työnhakulomakkeen, ennakkotehtävän, puhelinhaastattelun ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Jokaisen valittavan edellytetään osallistuvan uusien tilastohaastattelijoiden peruskoulutukseen, joka pidetään Helsingissä ja osittain etänä. Haastattelijakurssin ajalta maksetaan palkka ja matkakustannukset. Työt alkavat välittömästi kurssin jälkeen.

Päivitetty 13.11.2020