Nyheter

Nyheter från 2023

4.12.2023 Statistisk årsbok för Finland – en beskrivning av vår tid

Statistisk årsbok för Finland 2023 är en omfattande översikt över statistiken om Finland och det finländska samhället. Boken innehåller långa tidsserier som ger en helhetsbild av utvecklingen i vårt samhälle ända fram till i dag.

9.11.2023 Tidpunkterna för de statistiska offentliggörandena år 2024 har publicerats

I Statistikcentralens publiceringskalender, dvs. på webbsidan Kommande publikationer, finns nu uppgifter om tidpunkterna för publicering av statistik år 2024. Kalendern innehåller meddelanden, översikter och databasoffentliggöranden. 

10.10.2023 Prisenkäten om alkoholdrycker på restauranger med serveringstillstånd överförs i november från Institutet för hälsa och välfärd till Statistikcentralen

Från och med november 2023 börjar Statistikcentralen månatligen samla in uppgifter om priserna på alkoholdrycker vid restauranger med serveringstillstånd. De insamlade uppgifterna används i första hand i konsumentprisindexet som Statistikcentralen publicerar.

31.8.2023 Elprisindexet i det harmoniserade konsumentprisindexet har korrigerats, inverkar också på den totala inflationen

I de preliminära uppgifterna för augusti har Statistikcentralen korrigerat underindexet för el, som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet. Korrigeringens inverkan på det harmoniserade konsumentprisindexets prognos om den totala inflationen i augusti är 0,70 procentenheter. Utan korrigeringen skulle årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet enligt de preliminära uppgifterna ha varit 4,05 procent, medan årsförändringen med korrigeringen är 3,35 procent.

21.7.2023 Byggnadskostnadsindexets siffror för januari–maj 2023 har korrigerats

Statistikcentralen upptäckte ett fel i byggnadskostnadsindexets uppgifter och därför har tidsserien korrigerats retroaktivt i fråga om perioden januari–maj 2023. Felet inträffade vid indexberäkningen i samband med att det nya statistikåret inleddes. Korrigeringen gäller inte indexen över arbetsinsatser eller tjänster. 

30.6.2023 I konsumentprisindexet kan en ändring av mätmetoden orsaka korrigeringar i indexserien för elektricitet

I det underindex för elektricitet som ingår i konsumentprisindexet har Statistikcentralen upptäckt ett eventuellt behov av korrigering på grund av en ändring i mätmetoden.

1.6.2023 Finland i siffror 2023 – nyckeltalen om oss

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2023 är en översikt över oss och vårt samhälle. Siffrorna omfattar alla som bor i Finland samt varje hem, arbetsplats, lön, utbildning, stuga och resa.

27.4.2023 Våra nya och mer användarvänliga enkät- och datainsamlingssidor har öppnats

På vår webbplats har vi nu öppnat vårt förnyade avsnitt om enkäter och datainsamlingar. Nu kan du lättare hitta uppgifter om den enkät som du deltar i och det är lättare att använda sidorna också med mobila enheter.

28.2.2023 Statistikcentralens nya visuella profil speglar informationens framtid

Statistikcentralens visuella identitet förnyas. Utgångspunkten för den nya profilen är Statistikcentralens strategi och målbild som uppdaterades våren 2022 Den förnyade visuella profilen syns i Statistikcentralens logotyp, färgval, font och andra visuella markörer. Den förnyade profilen införs stegvis i produkterna och tjänsterna.

15.2.2023 Det finns rikligt med information om barnen men informationen är utspridd – för att utveckla ett kunskapsunderlag krävs samarbete

Statistikcentralen har som en del av den nationella barnstrategin utrett läget för informationen som gäller barn. Utredningen var en av barnstrategins åtgärder och gick ut på att sammanställa indikatorer på barnens välfärd till ett kunskapsunderlag, samt att kartlägga bristerna i informationen. För framtida utveckling planerades ett förslag till en informationsportal för informationen om barn. 

10.2.2023 Ändringar i lagstiftningen om Statistikcentralen

I lagen om Statistikcentralen och i statistiklagen införs ändringar som träder i kraft 1.3.2023. Ändringarna gäller bl.a. Statistikcentralens nya uppgifter och dess rätt att få uppgifter.

9.2.2023 Det relativa sysselsättningstalets åldersgrupp ändras

I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning övergår man till att uppge det relativa sysselsättningstalet enligt åldersgruppen 20–64-åringar. Tidigare har det relativa sysselsättningstalet granskats enligt åldersgruppen 15–64-åringar. De första uppgifterna enligt den nya åldersgruppen publiceras 21.2.2023. 

30.1.2023 Handboken Sektorindelningen 2023 har publicerats

Sektorindelningen 2023 har trätt i kraft 1.1.2023. En handbok som beskriver sektorindelningen 2023 har nu publicerats som avgiftsfri pdf-version.  

25.1.2023 Paavo berättar om skillnaderna mellan regionerna – nu också som tidsserie

Inom vilka postnummerområden i Finland har befolkningen ökat mest? Eller minskat mest? Denna och mycket annan information finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo, som nu också innehåller en tidsserie. Alla statistiska uppgifter i Paavo har nu publicerats med den senaste indelningen i postnummerområden fr.o.m. år 2010. 

19.1.2023 Statistikcentralen är känd som en tillförlitlig informationsproducent

Enligt Taloustutkimus undersökning om företagsbilden känner 84 procent av finländarna till Statistikcentralen och 83 procent av finländarna anser att dess uppgifter är tillförlitliga. Av de organisationer inom statsförvaltningen som ingick i undersökningen är Statistikcentralen den näst mest kända. 

12.1.2023 Statistikcentralens nya delegation har utsetts

Finansministeriet har tillsatt Statistikcentralens delegation för perioden 1.1.2023–31.12.2024. Delegationen har till uppgift att stödja ledningen av strategisk förändring vid Statistikcentralen. Den nya delegationens ordförande är avdelningschef Laura Eiro från Kommunikationsministeriet.

10.1.2023 En ny sektorindelning trädde i kraft vid årsskiftet

Välfärdsområdenas egentliga verksamhet inleddes 1.1.2023 och i och med det har en ny sektorindelning trätt i kraft. Ändringen i sektorindelningen gäller sektorn Offentliga samfund, där välfärdsområdena klassificeras som en undersektor till Lokalförvaltning. 

Tidigare nyheter

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2022