Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus II/2005

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihto kasvoi ripeästi vuoden 2005 toisella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin arvo on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin myynnin määrä polttoaineiden hintojen nousun myötä. Liikevaihto kohosi sekä auto- ja tukkukaupassa että vähittäiskaupassa toisella neljänneksellä. Samaan aikaan työllisten määrän ja palkkasumman kasvu jatkui koko kaupassa. Myyntiodotukset ovat kuitenkin heikentyneet loppuvuodelle. Lisäksi kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei nouse seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan myynnin kasvua kiihdyttivät kaiken kokoiset yritykset toisella neljänneksellä. Kahtena edeltävänä neljänneksenä erityisesti pienet ja suuret yritykset pitivät autokaupan liikevaihdon nousua yllä. Vähittäiskaupan kasvu oli lähes pelkästään suurten yritysten varassa vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2005 toisellakin neljänneksellä. Alan myynnin odotettiin kasvavan vuoden alkupuoliskoa nopeammin, mutta työllisten määrän ei arvoitu enää lisääntyvän heinä- ja lokakuun välisenä aikana.

Myös tukkukaupan myynnin kasvua siivittivät vuoden 2005 toisella neljänneksellä kaiken kokoiset yritykset. Viimeisen neljän neljänneksen aikana etenkin keskisuuret yritykset ovat vauhdittaneet tukkukaupan liikevaihdon ripeää nousua. Huhti-kesäkuussa niiden vaikutus myynnin kasvuun oli lähes yhtä suuri kuin pienten ja suurten yritysten vaikutus yhdessä.

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi

Kaupan liikevaihdon kasvunopeus kiihtyi vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen 4 prosentista yli 8 prosenttiin toisella neljänneksellä. Piristymiseen vaikuttivat kaikkien kaupan päätoimialojen (auto-, tukku- ja vähittäiskaupan) myynnin vilkastuminen. Sekä autokaupan liikevaihdon lähes 10 prosentin kasvu että vähittäiskaupan runsaan 6 prosentin kasvu huhti-kesäkuussa 2005 oli huomattavasti ripeämpää kuin niiden kasvu kolmella edellisellä neljänneksellä. Autokaupan liikevaihdon lisääntymisen taustalla on osittain se, että polttoaineiden vähittäiskauppa sisältyy autokauppaan. Myös tukkukaupan liikevaihto kasvoi voimakkaasti, yli 8 prosenttia toisella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005
Kauppa yhteensä 4,2 6,9 4,0 8,3
Autokauppa 0,4 6,4 2,5 9,9
Tukkukauppa 5,6 8,5 5,1 8,6
Vähittäiskauppa 3,8 3,5 2,5 6,3
- päivittäistavarakauppa 0,0 0,6 1,0 3,2
- tavaratalokauppa 5,8 3,7 2,0 6,3
Kunkin neljänneksen vuosimuutoksessa verrataan neljänneksen liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan neljänneksen liikevaihtoon

Toisella neljänneksellä autokaupan myynnin kasvua kiihdyttivät kaiken kokoiset autokaupan toimijat. Kahtena edeltävänä neljänneksenä erityisesti pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) ja suuret (vähintään 250 henkilöä työllistävät) yritykset pitivät autokaupan liikevaihdon kasvua yllä. Autokaupan yrityksistä yli puolet kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Yli kolmannes yrityksistä kasvoi voimakkaasti (yli 15%) autokaupassa.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi toisella neljänneksellä. Siihen on vaikuttanut polttoaineiden hinnan nousu sekä tukkukaupan myynnin määrän ripeä, lähes 6 prosentin kasvu huhti-kesäkuussa. Polttoaineiden hinnan nousun vaikutus näkyy sekä polttoaineiden vähittäiskaupan että puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan toimialan liikevaihdon reippaassa kasvussa. Toimialojen myynnin määrä kasvoikin arvoa huomattavasti maltillisemmin toisella neljänneksellä. Lisäksi yleistukkukaupan liikevaihdon ripeä kasvu lisäsi tukkukaupan toisen neljänneksen myyntiä.

Tukkukaupan myynnin kasvua siivittivät vuoden 2005 toisella neljänneksellä erityisesti keskisuuret ja suuret yritykset. Myös pienet yritykset vauhdittivat kasvua toisella neljänneksellä ensimmäistä neljännestä rivakammin. Viimeisen neljän neljänneksen aikana varsinkin keskisuuret yritykset ovat ylläpitäneet tukkukaupan liikevaihdon ripeää kasvua. Toisella neljännekselläkin niiden vaikutus myynnin kasvuun oli lähes yhtä suuri kuin pienten ja suurten yritysten vaikutus yhdessä. Tukkukaupan yrityksistä yli puolet kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Näistä kasvaneista yrityksistä suurin osa kasvoi voimakkaasti.

Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä ensimmäistä neljännestä huomattavasti nopeammin, mutta hitaammin kuin auto- ja tukkukauppa toisella neljänneksellä. Ilmiön taustalla oli etenkin päivittäistavarakaupan liikevaihdon nihkeänä jatkunut kasvu. Toisella neljänneksellä päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi edelleen maltillisesti runsaat 3 prosenttia.

Vuoden 2004 toisesta neljänneksestä vuoden 2005 ensimmäiselle neljännekselle asti vähittäiskaupan myynnin määrä on kasvanut arvoa nopeammin. Kehitykseen ovat vaikuttaneet sekä maaliskuussa 2004 tapahtunut alkoholiveron aleneminen että kilpailun kiristyminen päivittäistavarakaupassa (Ptk) uusien ulkomaisten kauppaketjujen pyrkiessä voimakkaasti laajentumaan Suomen markkinoilla.

Vähittäiskaupan kaiken kokoisten yritysten liikevaihto oli ripeässä kasvussa vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Edellisellä neljänneksellä kasvu oli lähes pelkästään suurten yritysten varassa. Vähittäiskaupan yrityksistä noin puolet kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Näistä kasvaneista yrityksistä noin puolet kasvoi voimakkaasti.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Suomen vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu on ollut jo vuodesta 2000 nopeampaa kuin Euroopan Unionin jäsenmaiden vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu keskimäärin. Vuoden 2005 toisella neljänneksellä Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi yli 6 prosenttia, kun Euroopan Unionin kasvu oli samanaikaisesti alle 2 prosenttia. Euroopan Unionin vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua on hidastanut erityisesti Saksan vähittäiskaupan myynnin vaisu kehitys vuodesta 2001 alkaen.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan työpäiväkorjatun liikevaihdon kehitys neljänneksittäin eri maissa

Sivun alkuun

Kaupan työllisten määrä, palkkasumma ja osa-aikaiset kasvussa

Kaupan palkkasumma kasvoi 6 prosenttia ja työllisten määrä yli 3 prosenttia vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi nopeammin kuin ansiotasoindeksi, joka kuvaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Työllisten määrä on ollut yli 3 prosentin kasvussa viimeisten kolmen neljänneksen ajan.

Moottoriajoneuvojen kaupassa ja vähittäiskaupassa työllisyys oli reippaassa nousussa vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Tukkukaupassa työllisyys sen sijaan väheni hieman samaan aikaan. Siten koko kaupan työllisten kasvu pysyi maltillisena vuoden toisellakin neljänneksellä.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Osa-aikaisten työllisten määrä kasvoi toisella neljänneksellä 15,4 prosenttia kaupassa. Osa-aikaisten työntekijöiden osuus työllisistä on hieman lisääntynyt vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä saakka kaupan alalla. Kaupan osa-aikaisten osuus kaikista työllisistä on ollut noin neljännes viimeisten neljän neljänneksen aikana.

Osa-aikaisia on erityisesti vähittäiskaupassa. Vähittäiskaupan osa-aikaisten osuus työllisistä on ollut viimeisten neljän neljänneksen aikana noin 40 prosenttia. Vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä alkanut koko kaupan osa-aikaisten osuuden kasvu työllisistä johtuu suurimmalta osalta vähittäiskaupan osa-aikaisten määrän kasvusta.

Kuvio 4. Kaupan työllisten ja osa-aikaisten määrän kehitys

Sivun alkuun

Kaupan näkymät

Kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa hieman normaalia paremmaksi toisella neljänneksellä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan. Myyntiodotukset loppuvuodelle sen sijaan ovat hieman heikentyneet eli myynnin kasvuvauhdin ei uskota pysyvän yhtä hyvänä kuin alkuvuonna. Lisäksi kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei kasva seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Suomen auto- ja vähittäiskaupassa toimivien yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus heikkeni hieman heinä- ja elokuussa verrattuna kesäkuuhun, mutta luottamus on pysynyt yhä hyvänä. Auto- ja vähittäiskaupan myynnin odotettiin edelleen kasvavan, mutta työllisten määrän ei arvoitu enää nousevan heinäkuun ja lokakuun välisenä aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkempi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaista luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset eikä niinkään saldolukujen taso. Siten Suomessa auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus vahvistui toisella neljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen, kun taas EU:n tasolla auto- ja vähittäiskaupan luottamus sitä vastoin heikkeni.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Fokus: Kodintekniikan myynti ripeässä kasvussa

Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskaupan liikevaihto sekä tietokonelaitteistojen, tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähittäiskaupan myynnit ovat kasvaneet reippaasti viimeiset neljä neljännestä. Vuoden 2005 toisella neljänneksellä toimialojen liikevaihdon kasvu yltyi jo lähes 17 ja 8 prosenttiin. Myynnin määrät ovat kasvaneet vieläkin enemmän, 25 ja yli 39 prosenttia.

Kodintekniikka-alan yhteistyöfoorumin (KOTEK) tilastojen mukaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoivat reippaasti isojen kodinkoneiden, matkapuhelinten ja kodin tietotekniikan myynti. Isojen kodinkoneiden myynnin lisääntyminen, joka KOTEK:in tiedotteen mukaan liittyisi vapaa-ajan asuntojen koneistamiseen, näyttäisi olevan kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskaupan toimialan liikevaihdon nousun taustalla. Vaikka taulutelevisioiden myynnin arvo lähes kolminkertaistui, niin viihde-elektroniikan myynti kasvoi maltillisesti 4 prosenttia. Tietokonelaitteistojen, tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähittäiskaupan toimialan liikevaihtoa näyttää kasvattaneen varsinkin matkapuhelinten ja kodin tietotekniikan myynti. Matkapuhelinten myyntiä kasvatti erityisesti älypuhelinten huima myynnin kasvu.

Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskaupan liikevaihdon kasvusta vastasivat toisella neljänneksellä varsinkin suuret ja keskisuuret toimialan yritykset. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä pienet yritykset kasvattivat yhtä paljon toimialan myyntiä kuin suuret ja keskisuuret yritykset yhdessä. Lähes kolmannes toimialan yrityksistä kasvatti myyntiään voimakkaasti vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskaupan osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli runsaat 3 prosenttia ja toimialalla oli yli 900 yritystä vuonna 2003.

Tietokonelaitteistojen, tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähittäiskaupan myynnin kasvua siivittivät vuoden 2005 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä sekä pienet että keskisuuret yritykset. Vuoden 2004 kahdella viimeisellä neljänneksellä kasvua sitä vastoin ylläpitivät vain pienet yritykset. Yli kolmannes toimialan yrityksistä kasvatti myyntiään voimakkaasti vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Tietokonelaitteistojen, tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähittäiskaupan osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli vajaat 2 prosenttia ja alalla toimi 700 yritystä vuonna 2003 yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan.

Kuvio 6. Kodinkoneiden vähittäiskaupan liikevaihdon ja myynnin määrän kehitys

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 2. Tilastokeskus: Suomen vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi, työpäiväkorjattu sarja
               Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi, työpäiväkorjattu sarja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
               Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
               Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Eurostat, Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 6. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Taulukot

Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja


Päivitetty 28.9.2005