Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Liike-elämän palvelut 2004

Koko dokumentti sivutettuna


Liike-elämää palvelevilla toimialoilla yli 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä lähes 60 % harjoitti ulkomaankauppaa. Alle 50 henkilöä työllistävillä yrityksillä vastaava luku oli 14 %. Tiedot on saatu Tilastokeskuksen otostutkimuksena tekemästä vuotta 2004 koskevasta Liike-elämän palvelut -kyselystä. Toimialoittain tarkasteltuna ulkomaankauppa on selvästi yleisintä markkinatutkimus ja mielipideselvitykset -toimialalla.

Kuvio 1. Ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten osuus toimialoittain

 

Kuvio 2. Ulkomaankaupan syyt yrityksen koon mukaan

Ulkomaankaupan syitä ja muotoja kysyttiin vain niiltä yrityksiltä, jotka harjoittivat ulkomaankauppaa. Laskentatoimen, markkinatutkimuksen ja liikkeenjohdon konsultoinnin toimialoilla yleisin ulkomaankaupan muoto oli verkostosuhteisiin perustuva kauppa. Tietojenkäsittelypalvelun, lakiasiain palvelun, teknisen palvelun, teknisen testauksen ja mainospalvelun toimialoilla puolestaan sekä pitkäaikaisiin että määräaikaisiin tai satunnaisiin sopimuksiin perustuva ulkomaankauppa oli yleistä. Ulkomaankauppaa käyvistä yli 50 henkilön yrityksistä 51 % harjoitti ulkomaankauppaa samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa.

Moni yritys piti tuotteidensa erityislaatuisuutta syynä ulkomaankaupan harjoittamiseen. Yli 50 henkilön yrityksillä myös etenkin kotimaisten markkinoiden pienuus osoittautui yleiseksi ulkomaankaupan syyksi. Lakiasiain palvelun toimialalla 44 % ulkomaankauppaa harjoittavista yrityksistä piti ulkomaankaupan syynä alihankinnasta johtuvaa kysyntää. Laskentatoimen ja kirjanpidon ulkomaankauppaa käyvistä yrityksistä puolestaan 49 % ilmoitti ulkomaankaupan syyksi kotimaisten markkinoiden pienuuden. Muilla toimialoilla, mainospalvelua lukuun ottamatta, tuotteiden erityislaatuisuus oli yleisin ulkomaankaupan syy.

Monet sekä ulkomaankauppaa harjoittavat että kotimaan markkinoihin tyytyvät yritykset pitivät kaupallisen aseman vakiinnuttamista ja asiakkaiden tunnistamista melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä ulkomaankaupan esteenä. Ulkomaankauppaa jo käyvien yritysten joukossa kieli- ja kulttuuriesteitä sekä henkilökunnan siirtymistä ei koettu yhtä merkittäväksi esteeksi kuin niiden yritysten joukossa, jotka eivät harjoittaneet ulkomaankauppaa.

Kuvio 3. Ulkomaankauppaa harjoittavat ja kotimarkkinoihin tyytyvät yritykset, jotka pitävät estettä melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä

Mainospalveluiden toimialalle kuuluvien yritysten saamasta palvelunimikkeiden "mediatoimistojen palvelut" ja "mainonnan suunnittelu- ja toteutuspalvelut" yhteisliikevaihdosta lähes 58 % tuli sanoma- ja aikakauslehdistä sekä aikakausjulkaisuista. Television osuus oli lähes 17 % ja internetin lähes 10 %. Loput 15 % liikevaihdosta tulivat ulkomainonnasta, postitse jaettavasta suoramainonnasta, radiosta ja muista medioista.

Kuvio 4. Palvelunimikkeiden "mediatoimistojen palvelut" ja "mainonnan suunnittelu- ja toteutuspalvelut" yhteisliikevaihto median mukaan

Työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalle kuuluvat yritykset saivat työvoiman vuokrauspalveluista eniten liikevaihtoa myytyä tuntia kohden vuokratessaan henkilöstöä tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyvään työhön. Toiseksi eniten liikevaihtoa myytyä tuntia kohden yritykset saivat vuokratessaan henkilöstöä koulutukseen liittyviin työtehtäviin. Vähiten liikevaihtoa myytyä tuntia kohden kertyi henkilöstön vuokrauksesta kuljetukseen, varastointiin ja logistiikkaan.

Kuvio 5. Työvoiman vuokrauspalveluista saatu liikevaihto työn luonteen mukaan

Vuonna 2004 Liike-elämän palvelut -kyselyn toimialoilla oli 1-49 henkilöä työllistäviä yrityksiä 17748. Näiden yritysten liikevaihto oli yhteensä 6,159 miljardia euroa. Yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä puolestaan oli 322, ja niiden yhteisliikevaihto oli 5,753 miljardia euroa. Kyselyn toimialoilla oli lisäksi paljon erittäin pieniä yrityksiä, jotka eivät työllistäneet kokopäiväisesti edes yhtä henkilöä.

Tulokset perustuvat yhteensä 398 yrityksen vastauksiin. Kyselyn vastausaste oli vajaat 28 prosenttia. Otannasta ja kadosta aiheutuvaa harhaa on tuloksissa korjattu painottamalla tulokset toimialan ja yrityksen koon mukaan. Kyselyssä olivat mukana seuraavat toimialat:

  • Tietojenkäsittelypalvelu
  • Lakiasiain palvelu
  • Laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta
  • Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset
  • Liikkeenjohdon konsultointi
  • Tekninen palvelu
  • Tekninen testaus ja analysointi
  • Mainospalvelu
  • Työnvälitys ja henkilöstön hankinta

Tuloksia hyödynnetään tilastoinnin kehittämisessä, tutkimuksessa ja EU:n päätöksenteossa. Tietojen keruu perustuu tarpeeseen sopeuttaa palvelualojen tilastotuotantoa kysyntään. Palvelusektorin tilastointia on pyritty viime vuosina kehittämään, sillä palvelujen merkitys nykytaloudessa on kasvussa. Vuotta 2004 koskeva Liike-elämän palvelut -kysely on kolmas EU-tasolla toteutettava liike-elämän palvelut -hanke. Aiemmat tiedot kerättiin vuosilta 2001 ja 2003, jälkimmäisessä Suomi ei ollut mukana. Vertailun mahdollistamiseksi tiedot kerätään kaikissa kyselyyn osallistuvissa maissa yhdenmukaisia lomakkeita käyttäen.

Taulukko 1. Tärkeimmät palvelunimikkeet toimialoittain

Palvelunimikkeet toimialoittain Osuus toimialan liikevaihdosta
72 Tietojenkäsittelypalvelu  
  Räätälöityjen ohjelmien kehittäminen ja myynti 29,1 %
  Laitteistopalvelut, tietokoneiden ja oheislaitteiden korjaus ja huolto 21,7 %
  Valmisohjelmien kehittäminen ja myynti 20,7 %
  Järjestelmien ylläpitopalvelut 5,7 %
  Laiteympäristön ylläpito ja tietojenkäsittelyyn liittyvät palvelut 5,4 %
  Muu ohjelmistoihin ja tietotekniikkaan liittyvä konsultointi 4,6 %
  Muut tietotekniikkapalvelut 4,3 %
  Jälleenmyynti 3,2 %
  Muut tuotteet ja palvelut 2,0 %
7411 Lakiasiain palvelu  
  Patentti- ja tekijänoikeusasioiden konsulttipalvelut 57,4 %
  Lainopilliset neuvonta- ja edustuspalvelut kauppaoikeutta, tietosuojaa ja EU-direktiivejä koskevissa asioissa 22,9 %
  Lainopilliset neuvonta- ja edustuspalvelut siviilioikeutta sekä hallinto- ja vero-oikeutta koskevissa asioissa 6,9 %
  Muut tuotteet ja palvelut 6,6 %
  Lainopilliset neuvonta- ja edustuspalvelut rikosoikeutta koskevissa asioissa 3,0 %
7412 Laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta  
  Laskentatoimen palvelut ja kirjanpitopalvelut 49,0 %
  Tilintarkastuspalvelut 13,7 %
  Muut laskentatoimen palvelut, kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut 11,4 %
  Palkkakirjanpitoon liittyvät palvelut 9,5 %
  Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut 8,3 %
  Liikkeenjohdon konsulttipalvelut 3,7 %
  Tietojenkäsittelypalvelut 1,8 %
  Koulutuspalvelut 1,4 %
7413 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset  
  Jatkuvat tai säännölliset kvantitatiiviset tilastotutkimukset 64,6 %
  Kvantitatiiviset ad-hoc tilastotutkimukset 17,5 %
  Muut tuotteet ja palvelut 7,7 %
  Kvalitatiiviset tilastotutkimukset 3,4 %
  Muut markkinatutkimukset 2,1 %
  Mielipideselvityspalvelut 1,7 %
  Liikkeenjohdon konsulttipalvelut 1,6 %
7414 Liikkeenjohdon konsultointi  
  Muut tuotteet ja palvelut 23,2 %
  Koulutuspalvelut 17,4 %
  Strategiset konsulttipalvelut 13,6 %
  Henkilöstöhallinnon konsulttipalvelut 11,7 %
  Muut liikkeenjohdon konsulttipalvelut 11,7 %
  Tietojenkäsittelypalvelut 7,0 %
  Liikeorganisaatioon liittyvät konsulttipalvelut 6,7 %
  Markkinoinnin konsulttipalvelut 3,4 %
  Taloushallinnon konsulttipalvelut 1,7 %
  Laskentatoimen palvelut, kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut 1,1 %
7420 Tekninen palvelu  
  Teollisten prosessien ja tuotannon tekniset suunnittelupalvelut 24,3 %
  Muut tekniset suunnittelupalvelut 18,2 %
  Rakennusten ja muiden struktuurien arkkitehtoniset suunnittelupalvelut 15,0 %
  Perustusten ja talorakennusten rakenteiden rakennussuunnitelmien laadintapalvelut 14,1 %
  Muut tuotteet ja palvelut 10,1 %
  Rakennusten mekaanisten ja sähköasennussuunnitelmien laadinta 5,8 %
  Muut arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut 3,5 %
  Kaupunkisuunnittelupalvelut 2,4 %
  Neuvontapalvelut ja arkkitehtonisten ennakkosuunnitelmien laadinta 2,0 %
7430 Tekninen testaus ja analysointi  
  Ajoneuvojen tekniset tarkastuspalvelut 67,4 %
  Muut tekniset testaus-, tarkastus- ja analysointipalvelut 11,6 %
  Muut tuotteet ja palvelut 10,5 %
  Mekaanisten ja sähköisten kokonaisjärjestelmien testaus- ja analysointipalvelut 4,7 %
  Koostumuksen ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut 2,9 %
  Fyysisten ominaisuuksien ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut 2,2 %
7440 Mainospalvelu  
  Mediatoimistojen palvelut, komissiopalkkio 40,3 %
  Täyden palvelun mainostoimistojen palvelut 28,9 %
  Muut mainontaan liittyvät palvelut 19,7 %
  Muut tuotteet ja palvelut 4,5 %
  Muut mainontaan liittyvät suunnittelu- ja toteutuspalvelut 2,9 %
  Mainosten graafinen suunnittelu ja design 2,1 %
7450 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta  
  Työvoiman vuokrauspalvelut, muu henkilöstö 32,0 %
  Työvoiman vuokrauspalvelut, hotellit ja ravintolat tms. 20,0 %
  Työvoiman vuokrauspalvelut, teollisuus ja tuotanto 16,6 %
  Työvoiman vuokrauspalvelut, toimistohenkilöstö 10,7 %
  Työvoiman vuokrauspalvelut, kauppa ja myynti 6,6 %
  Muut tuotteet ja palvelut 5,9 %
  Työvoiman vuokrauspalvelut, tietotekniikka ja tietoliikenne 4,5 %
  Henkilöstön rekrytointipalvelut 2,8 %

 

Liike-elämän palvelut 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Johanna Sisto (09) 1734 2477

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 20.9.2006