Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu voimistui vuoden toisella neljänneksellä
  3. Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden toisella neljänneksellä
  4. Palvelualojen luottamus sukelsi toisella vuosineljänneksellä
  5. Fokus: Kiinteistövälitysalalla eletty pitkään nousukautta
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palvelualojen liikevaihdon kasvu voimistui vuoden toisella neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihdon kehitys jatkui suotuisana tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla. Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli runsaan prosenttiyksikön vuoden ensimmäistä neljännestä korkeampi. Palveluiden tuottajahinnat nousivat vastaavaan aikaan noin 2 prosenttia. Edeltävään neljännekseen nähden hinnat kohosivat reilut puoli prosenttiyksikköä. Hintojen nousuun vaikutti etenkin tieliikenteen tavarankuljetuksen, säännöllisen lentoliikenteen ja tietojenkäsittelypalvelujen kallistuminen. Palvelualojen hintojen nousua puolestaan hillitsi eniten hintojen halpeneminen kovasti kilpailulla teleliikenteen toimialalla.

Toimialakatsauksen perustana käytettävät liikevaihtotiedot ovat työpäiväkorjattuja, joten niistä on poistettu kalenterista aiheutuvat vaihtelut. Pääsiäinen sijoittuu kalenterivaihtelusta johtuen vuoden toiselle neljännekselle edellisvuodesta poiketen. Tästä johtuen työpäiväkorjatut kasvuluvut ovat palvelualojen liikevaihtoindeksin alkuperäisiä kasvulukuja korkeampia.

Taulukko 1. Palvelualojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin, vuosimuutos %*

Toimiala Osuus** III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006
Palvelut yhteensä 100,0 6,1 7,8 6,2 7,6
H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,9 6,9 5,5 6,8 6,4
I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 44,2 4,1 3,7 3,2 5,5
K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
38,6 9,1 11,8 10,1 9,0
O: Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
9,3 4,8 6,9 6,9 9,0
* Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.
**Osuus muiden palveluiden toimialasta vuonna 2004

Nopeutuneen liikevaihdon kasvun takana oli alle 50 henkeä työllistävien yritysten kasvuvaikutus. Kohentuneeseen liikevaihdon kasvuun vaikuttivat sekä kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon voimistuminen että kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden vahvana pysynyt kasvukehitys. Näiden kahden päätoimialan vaikutus palvelualojen suhdannekehitykseen on merkittävä, sillä ne kattavat yli 80 prosenttia koko palvelualojen liikevaihdosta.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvu oli vahvaa vesiliikennettä sekä posti- ja teleliikennettä lukuun ottamatta. Tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon kehitys oli selvästi edellisvuotta voimakkaampaa. Toimialan liikevaihto kehittyi samaa tahtia viimeksi vuoden 2004 kesällä. Varsinkin maaliikenteessä kasvu nopeutui merkittävästi. Maaliikenteen kasvulukuihin vaikuttaa viime vuoden matala vertailuneljännes, jolle ajoittui kuljetustoimintaa häirinnyt paperialan työkiista. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan kasvun takana on pienten yritysten kasvuvaikutus. Liikevaihdon kohentumiseen vaikuttaa myös suurten, vähintään 250 henkeä työllistävien, yritysten viime vuoden lopulta positiiviseksi kääntynyt kasvu. Hintojen nousu voimistui kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla yhteensä. Toimialan hinnat nousivat vajaat 2 prosenttia vuoden toisella vuosineljänneksellä, kun taas vuoden 3 ensimmäisen kuukauden aikana hinnat noustessa vain 0,1 prosenttia.

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden kehitys jatkui vahvana tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Kasvu oli vahvaa, vaikkakin se hiipui hieman viime vuoden lopun kehityksestä. Suotuisan kehityksen taustalla olivat ennen kaikkea pienet, alle 50 henkeä työllistävät, yritykset, joilta kertyi liki puolet toimialan liikevaihdon kasvusta. Suurten vähintään 250 henkeä työllistävien yritysten vaikutus alan kasvuun on hiipunut viime vuoden lopusta lähtien. Toimialan kehitykseen vaikutti myös liikevaihtoaan voimakkaasti lisänneiden yritysten suuri osuus. Peräti 38 prosenttia toimialan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan yli 15 prosenttia kuluneella vuosineljänneksellä. Voimakkainta kasvua toimialan sisällä oli kiinteistöalan palveluissa sekä kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokrauksessa. Kasvu pysyi kaikilla alatoimialoilla vakaana lukuun ottamatta tietojenkäsittelypalveluiden toimialaa, jonka kasvu puolittui edellisestä neljänneksestä. Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden hinnat nousivat tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 2,5 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa viime vuoden kesästä alkanut liikevaihdon kasvu jatkui saman suuntaisena uusimmalla vuosineljänneksellä. Lähes yhtä voimakasta ja pitkäkestoista toimialan kehitys on ollut viimeksi vuoden 2001 alkupuolella. Vuoden toisen neljänneksen kasvua ylläpitivät etenkin pienet alle 50 henkilöä työllistävät yritykset, jotka tuottivat toimialan kokonaiskasvusta lähes 60 prosenttia. Keskisuurten ja erityisesti suurten yritysten kasvuvaikutus vuoden toisella neljänneksellä puolestaan laski selvästi verrattuna edeltävään neljännekseen. Kasvun jatkumiseen vaikutti niin ikään voimakkaasti liikevaihdoltaan supistuneiden (yli 15 % supistuneet) yritysten määrän selvä väheneminen.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu nopeutui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Viime vuoden kesällä tapahtuneen pienen notkahduksen jälkeen toimialan kehitys on ollut tasaisen voimistuvaa. Kasvu oli vuoden toisella neljänneksellä kovempaa kuin kertaakaan 2000-luvulla. Eritoten ympäristönhuollossa liikevaihdon kehitys oli hyvinkin voimakasta, mutta myös järjestötoiminnassa kasvu oli tuoreimmalla neljänneksellä rivakkaa. Alan kasvusta noin 46 prosenttia kertyi pieniltä, alle 50 henkeä työllistäviltä, yrityksiltä. Viime vuoden lopulta alkanut suurten yritysten kasvuvaikutus alan kehitykseen on kuitenkin selvästi voimistunut. Lähes 40 prosenttia muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden kasvusta tuli tuoreimmalla vuosineljänneksellä suurilta yrityksiltä.

Kuvio 1. Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006