Monimutkaiset omistus- ja rahoitusjärjestelyt vaikeuttavat suorien sijoitusten arviointia

  1. Sijoitusvirrat ja niiden vaihtelu on kasvanut
  2. Kaikki yrityskaupat eivät näy tilastoissa
  3. Sijoitukset palvelualoille kasvavat
  4. Ruotsi tärkein sijoitusten lähde- ja kohdemaa
  5. Maittainen analysointi vaikeaa
  6. Suoran sijoituksen käsite Suomen maksutasetilastossa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suoran sijoituksen käsite Suomen maksutasetilastossa

Sijoittajan ja toisessa maassa sijaitsevan yrityksen välillä on suoran sijoituksen suhde, jos sijoittajalla on yrityksessä joko määräysvalta (> 50 %) tai vaikutusvaltaa (vähintään 10 % tai enintään 50 %) ja päämääränä pysyvä taloudellinen suhde. Käytännössä vähintään 10 prosentin omistusosuus tai äänivalta on suoran sijoitussuhteen edellytys. Sijoittaja voi olla yritys, yritysten yhteenliittymä (konserni), rahastojen hallinnointiyhtiö rahastoineen, muu organisaatio tai yksityishenkilö.

Suoran sijoituksen suhde syntyy

  • yrityskaupassa, kun sijoittaja ostaa ulkomaisessa yrityksessä määräysvallan tai vaikutusvaltaa
  • uusperustannassa (greenfield investment), kun sijoittaja perustaa toiseen maahan uuden yrityksen
  • välillisesti yrityskaupan seurauksena, kun kaikkien sijoittajakonsernin yritysten ja ostetun ulkomaisen yrityksen konserniin kuuluvien yritysten välille syntyy suoran sijoituksen suhde.

Maksutaseen suorien sijoitusten tilasto kuvaasitä alkuperäistä pääomasijoitusta, jossa suoran sijoituksen suhde syntyy eli sijoittaja hankkii ulkomaisen yrityksen suoraan omistukseensa (kauppahinta tai peruspääoma) sekä suoran sijoitussuhteen syntymisen jälkeen sitä muuta pääomaa, jolla sijoittaja suoraan rahoittaa suoran sijoituksen suhteessa olevien ulkomaisten yritysten toimintaa. Näiden ulkomaisten yritysten välittömät saamiset sijoittajalta supistavat sijoittajan sijoittaman pääoman nettomääräistä arvoa.

Huom! Maksutaseeseen ja siten myös suoriin sijoituksiin osana maksutasetta kirjataan vain Suomessa asuvan ja ulkomailla asuvan välisiä liiketapahtumia. Jos suomalainen sijoittaja ostaa ulkomaisen kohdeyrityksen omistamansa ulkomaisen holdingyhtiön nimiin ja holdingyhtiö rahoittaa puolet kauppahinnasta sijoittajalta Suomesta saamallaan lainalla ja loput ulkomailta nostetulla pankkilainalla, Suomesta ulkomaille tehtyihin suoriin sijoituksiin kirjataan vain sijoittajan holdingyhtiölle antama laina.

Sijoituspääoman muodot ovat osakkeet ja muu oma pääoma, uudelleen sijoitetut voitot, lainat ja konsernin sisäiset tilit, kauppaluotot, joukkolainat sekä rahamarkkinapaperit. Pääomavirta kuvaa sijoittajan tiettynä ajanjaksona sijoituskohteeseen sijoittamaa pääomaa. Sijoituskanta kuvaa sijoittajan sijoituskohteeseen sijoittaman pääoman arvoa tietyllä hetkellä.

Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille = Suomessa asuvan sijoittajan nettomääräiset pääomasijoitukset ulkomailla olevaan kohteeseen.

Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen = ulkomailla asuvan sijoittajan nettomääräiset pääomasijoitukset Suomessa olevaan kohteeseen.

Lähteet

Kuvioden ja taulukoiden lähde: Suomen Pankki

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 19.2.2007