Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Työvoima ikääntyy

  1. Työllisistä merkittävä osa yli 54-vuotiaita
  2. Eniten työllistävillä toimialoilla eniten ikääntyneitä
  3. Kohti uutta työllisyyden rakennemuutosta 2010-luvulla?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Eniten työllistävillä toimialoilla eniten ikääntyneitä

Työllisyyden ikäryhmittäinen tarkastelu paljastaa eroja toimialojen välillä (kuvio 4). Suomessa päätoimialoista merkittävin työllistäjä on julkiset ja muut palvelut. Vuonna 2006 yksin tämä toimiala työllisti 801 000 henkilöä eli joka kolmas työllinen Suomessa ansaitsi elantonsa tällä toimialalla. Julkisissa ja muissa palveluissa valtaosa työllisistä on melko iäkkäitä, sillä lähes puolet toimialan työllisistä oli 45-vuotiaita tai sitä vanhempia.

Kuvio 4. Työlliset ikäryhmittäin ja toimialoittain vuonna 2006.

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Toiseksi merkittävin työllistäjä maassamme on teollisuus. Vuonna 2006 teollisuudessa työskenteli 465 000 henkilöä eli noin 19 prosenttia maamme koko työllisyydestä. Myös koko teollisuudessa työlliset ovat suhteellisen iäkkäitä; reilut 41 prosenttia alan työllisistä koostuu vähintään 45-vuotiaista. Rakennemuutoksen toimialana myös maa- ja metsätalouden työlliset ovat keskimääräistä iäkkäämpiä.

Sitä vastoin kotimarkkinoiden yksityisissä palveluissa työskentelee paljon nuoria. Kaupan-, majoituksen- ja ravintola-alan kaikista noin 381 000 työllisestä suurin osa eli 67 prosenttia oli alle 45-vuotiaita vuonna 2006. Tällä toimialalla on runsaasti myös aivan nuorimpia työntekijöitä, sillä joka viides toimialalla työskentelevä oli alle 25-vuotias. Myös liike-elämän palvelut edustavat toimialaa, jossa on melko runsaasti nuoria. Nuoret työntekijät ovatkin perin tuttu näky kotimarkkinoiden yksityisissä palveluissa.

Kansantalouden koko työpanosta ja työllisten ikärakennetta ajatellen kiinnittyy huomio väistämättä julkisiin ja muihin palveluihin. Toimialan tärkeyttä voidaan perustella myös siksi, että se sisältää julkiset hyvinvointipalvelut. Julkiset hyvinvointipalvelut ovat pääosin kunnallisia koulutus-, terveys-, sosiaalipalveluita, kuten koulut, terveyskeskukset, vanhainkodit ja lasten päivähoidon palvelut. Seuraavaksi katsotaan tämän palvelutoimialan ikärakennetta tarkemmin työnantajatyypin mukaan (kuvio 5).

Kuvio 5. Julkisten ja muiden palveluiden työlliset ikäryhmittäin ja työnantajatyypin mukaan vuonna 2006; kunta tai kuntaliitto, yksityinen ja valtio.

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Määrällisesti kunta on suurin palvelualan työnantaja. Vuonna 2006 julkisten ja muiden palveluiden työllisistä oli kunta-työnantajan palveluksessa 450 000 henkilöä eli noin 56 prosenttia koko toimialan työllisistä. Koko maan työllisistä lähes joka viides tekee töitä kunnallisissa palveluissa.

Kunta-työnantajan palveluksessa työskentelevien ikärakenne poikkeaa merkittävästi yksityisen sektorin ja valtion palveluksessa olevien ikärakenteesta. Kunnallisissa palveluissa noin 53 prosenttia eli yli puolet oli 45-vuotiaita ja sitä vanhempia. Vähintään 50 vuotta täyttäneitä oli vajaa 37 prosenttia. Yli 54-vuotiaita oli 89 000 eli noin 20 prosenttia kunnallisten palveluiden kaikista työllisistä.

Suomessa eniten työllistävien toimialojen eli julkisten ja muiden palveluiden sekä koko teollisuuden työntekijät ovat varsin ikääntyneitä. Varsinkin kunnallisissa hyvinvointipalveluissa henkilöstö on keskimääräistä varttuneempaa, ja heitä alkaakin siirtyä 2010-luvulla runsain joukoin eläkkeelle. Hyvinvointipalveluiden tuottamisen kannalta tämä voi olla ongelma, sillä itse palveluiden kysyntä tuskin vähenee jatkossa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 11.10.2007