Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus IV/2207

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu pysyi hyvänä
  3. Työllisyyden kasvu nopeutui neljännellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Palvelutoiminnot kansainvälistyvät
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palvelualojen liikevaihdon kasvu pysyi hyvänä

Palvelualojen suhdannetilanne oli vuonna 2007 edeltäviä vuosia suotuisampi. Liikevaihdon kehitys jatkui hyvänä myös vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä, vaikka tasoittuikin edellisiin neljänneksiin verrattuna majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa. Palvelualojen yrityksistä lähes 60 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan loka-joulukuussa.

Palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden 2007 loka-joulukuussa hieman tammi-syyskuuta hitaammin. Palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi kuitenkin jokaisella neljänneksellä nopeammin kuin yhdelläkään neljänneksellä vuoden 2006 aikana. Kasvua kertyi vuoden aikana runsaat 9 prosenttia, mikä on paras tulos vuoden 1998 jälkeen. Liikevaihdon kasvu nopeutui edellisvuodesta kaikilla päätoimialoilla majoitus- ja ravitsemispalveluita lukuun ottamatta. Vuoden 2007 aikana liikevaihdon kasvun nopeutumiseen vaikuttivat eniten alle 50 henkeä työllistävät yritykset.

Taulukko 1. Palvelualojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin, vuosimuutos %*

Toimiala Osuus** I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I-IV/2007
Muut palvelut yhteensä 100,0 10,0 8,9 9,2 8,5 9,1
H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,8 7,4 6,3 5,1 6,6 6,3
I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 43,3 8,3 5,6 7,4 6,5 6,9
K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut
sekä liike-elämän palvelut
39,5 11,9 14,0 12,7 11,4 12,5
O: Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
9,4 9,0 7,7 7,9 8,7 8,3
* Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.
**Osuus muiden palveluiden toimialasta vuonna 2005

Liikevaihto kasvoi vuonna 2007 kahden edellisen vuoden tapaan nopeimmin kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa sekä liike-elämän palveluissa, jonka liikevaihtoa lisäsivät tasaisesti kaikki tärkeimmät alatoimialat. Erityisen voimakasta kasvu on ollut työnvälityksessä ja henkilöstönhankinnassa. Hintojen nousu kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa oli vuonna 2007 samalla tasolla kuin koko palvelutoimialalla yhteensä, suurin osa kasvusta on siis aiheutunut volyymin lisääntymisestä. Hyvä suhdannekehitys näkyi myös muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialalla, jonka alatoimialoista muut palvelut kasvattivat liikevaihtoaan aiempaa reippaammin ja ympäristön huolto jatkoi vahvaa kasvuaan. Painoarvoltaan palveluiden merkittävimmän päätoimialan, kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu nopeutui pari prosenttia useampia vuosia kestäneestä maltillisesta tasosta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa vuosi 2006 oli huippuvuosi ja toimialan kasvu hidastui vain vähän vuonna 2007.

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä palvelualojen kasvu hidastui hieman edeltävien neljännesten tasosta. Kasvun veturina toimivat kaikilla päätoimialoilla henkilöstöltään pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Suurten työllistäjien kehitys vahvistui jonkin verran majoitus ja ravitsemistoiminnassa sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -toimialalla. Palvelujen tuottajahinnat nousivat vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä aiempia neljänneksiä nopeammin, vajaat 4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli edellisten neljännesten tapaan voimakkainta työnvälityksessä ja henkilöstön hankinnassa, missä liikevaihto kasvoi vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä 29 prosenttia edellisvuodesta. Lisäksi lainopillinen ja taloudellinen konsultointi, tekninen palvelu, testaus ja analysointi sekä muu liike-elämää palveleva toiminta olivat erityisen ripeässä kasvussa.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu nopeutui vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä kahteen edelliseen neljännekseen verrattuna, muttei yltänyt aivan alkuvuoden tasolle. Alkuvuodesta toimialan kasvuvauhti oli edellisvuotta nopeampaa, loppuvuodesta jonkin verran edellisvuotta hitaampaa. Koko vuonna liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys on ollut kolmen viimeisen vuoden ajan myönteistä ja selvästi pitkän aikavälin kehitystä suotuisampaa. Toimialan kasvun takana ovat olleet vuosina 2006 ja 2007 pienet, alle 50 henkilöä työllistävät yritykset. Majoitustoiminta kasvoi vuonna 2007 ravitsemistoimintaa nopeammin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu supistui loka-joulukuussa vajaan prosentin vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä mutta kasvoi vuotta aiemmasta vajaat 7 prosenttia. Alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli voimakkainta liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen toimialalla, jossa kasvua kertyi liki 10 prosenttia vuoden 2006 vastinneljännekseen verrattuna. Sen sijaan posti- ja teleliikenteen toimialan liikevaihto laski hieman loka-joulukuussa, kun se heinä-syyskussa nousi vajaat 2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toimialan kasvuun ovat vuonna 2007 eniten vaikuttaneet pienet, alle 50 henkilöä työllistävät yritykset ja toisaalta suuret, vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen yrityksistä noin 60 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2007.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä lähes prosenttia. Alatoimialoista kasvua kertyi eniten järjestötoiminnassa, jossa liikevaihto parani vajaat 11 prosenttia vuoden 2006 vastaavasta neljänneksestä. Ympäristön huollossa liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 8 prosenttia ja virkistys-, kulttuuri ja urheilutoiminnassa reilut 7 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimialan yrityksistä noin 65 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2007.

Kuvio 1. Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008