Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus IV/2207

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu pysyi hyvänä
  3. Työllisyyden kasvu nopeutui neljännellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Palvelutoiminnot kansainvälistyvät
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Palvelutoiminnot kansainvälistyvät

Tietotekninen vallankumous maailmanlaajuisine tietoverkkoineen on mahdollistanut monien palvelujen tuotannon periaatteessa missä maailmankolkassa tahansa. Tuoreen tutkimusaineiston mukaan palvelutoimintojaan ovat ulkoistaneet tai siirtäneet ulkomaille yhtä yleisesti sekä teollisuus- että palveluyritykset.

Yhä useammin myös vaativaa osaamista edellyttäviä palvelualojen asiantuntijatehtäviä - kuten ohjelmointipalveluja tai kokonaisten liiketoimintaprosessien hallintaa - ulkoistetaan tai siirretään ulkomaille. Vahvassa kasvussa olevat Aasian talousmahdit ovat ainakin toistaiseksi pystyneet tarjoamaan osaavaa henkilöstöä myös vaativiin tehtäviin ja myös kilpailukykyiseen hintaan.

Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille -kyselyn avulla palvelujen merkitystä voidaan arvioida kahdesta eri näkökulmasta: sekä palvelutoimialojen käyttäytymisen perusteella että tarkastelemalla erikseen palveluluontoisten tukitoimintojen ulkoistamista tai siirtoja ulkomaille yrityksen toimialasta riippumatta.

Tietointensiiviset palveluyritykset kärjessä

Toimintojen ulkoistaminen tai siirtäminen ulkomaille on tutkimuksen mukaan varsin yleistä etenkin suuremmissa suomalaisissa yrityksissä. Palvelutoimialat ovat kuitenkin ulkoistaneet tai siirtäneet toimintojaan ulkomaille yleensä harvemmin kuin teollisuusyritykset. Poikkeuksena ovat tietointensiivisiä palveluita, kuten tietotekniikkapalveluja tuottavat yritykset, jotka ovat olleet ahkeria toimintojensa siirtäjiä ulkomaille. Reilu neljännes yli sadan hengen yrityksistä, mutta vain harvat pienemmistä, ilmoitti siirtäneensä toimintojaan ulkomaille vuosina 2001-2006.

Ulkoistettavat tai siirrettävät toiminnot voivat olla joko yrityksen ydinliiketoimintoja tai niitä tukevia tukitoimintoja, kuten tietotekniikka- ja logistiikkapalveluja, markkinointia tai tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Kuvio 4: Toimintojaan ulkomaille ulkoistaneet tai siirtäneet yritykset 2001-2006, prosenttiosuus 50-99 sekä yli 100 henkilön yrityksistä toimialoittain

Mitä toimintoja siirretään?

Tyypillisiä ulkoistettuja palveluja ovat olleet esimerkiksi help-desk ja call center -palvelut, joita voidaan tietoverkkojen avulla tuottaa maasta riippumatta. Näiden rutiiniluonteisten palvelujen lisäksi ulkoistetaan yhä useammin palvelutoimintoja, jotka edellyttävät henkilöstöltä huomattavaa tietotaitoa ja osaamista. Esimerkiksi monet tietotekniikkaan liittyvät palvelut edellyttävät asioiden syvällistä osaamista ja ohjelmointitaitoja. Myöskään laajempien kokonaisuuksien, kuten tuotantoprosessien tai niiden osien ulkoistaminen, ei ole mitenkään harvinaista.

Teollisuusyritykset ulkoistavat ydinliiketoimintojaan ulkomaille palveluyrityksiä selvästi useammin. Sen sijaan useiden palveluluonteisten tukitoimintojen, kuten markkinointi tai tietotekniikkapalvelut, siirtyminen ulkomaille oli yhtä yleistä teollisuudessa ja palveluissa.

Kuvio 5: Ydinliiketoiminnan tai tukitoimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille toimialoittain, prosenttiosuus yli sadan henkilön yrityksistä

Tietointensiiviset palveluyritykset ovat huomattavasti aktiivisempia toimintojensa ulkoistajia ja siirtäjiä kuin palveluyritykset keskimäärin. Etenkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä hallinnon ja johdon tehtäviä tietointensiiviset palveluyritykset ulkoistivat yli kaksi kertaa yleisemmin kuin palveluyritykset yleensä. Myös ydinliiketoiminnan ulkoistuksissa ja siirroissa ero oli varsin selvä. Tietotekniikkapalveluja ulkoistettiin ehkä hieman yllättäen yhtä yleisesti tietointensiivisissä palveluissa kuin palveluissa yleisesti.

Työvoimakustannukset motivoivat siirtymistä

Työvoimakustannusten pienentäminen on usein mainittu keskeisenä motivaatiotekijänä, kun yritykset ulkoistavat tai siirtävät toimintojaan ulkomaille. Noin 40 prosenttia palveluyrityksistä piti säästöjä työvoimakustannuksissa erittäin tärkeänä syynä toimintojen siirroille ulkomaille.

Ulkomaille siirtymispäätökset tehdään palveluyrityksissä usein keskitetysti konsernin sisällä. Tällöin konserniin kuuluvat yritykset joutuvat ottamaan päätökset ikään kuin annettuna konsernin johdolta. Palvelualojen yrityksistä noin puolet - tietointensiivisistä palveluyrityksistä vieläkin useampi - ilmoitti ulkomaille siirtymiselle tärkeäksi syyksi sen, että yritystä koskevat strategiset päätökset tehdään konsernin emoyhtiössä.

Kuvio 6: Syyt toimintojen ulkoistamiseen ja siirtämiseen ulkomaille, prosenttiosuus yrityksistä jotka pitivät syytä erittäin tärkeänä

Asiakkaiden ja kilpailijoiden paine vaikuttaa myös keskeisenä tekijänä erityisesti tietointensiivisten palveluyritysten toimintojen siirtymiseen ulkomaille. Asiakasyritysten siirtyminen tai toimiminen ulkomailla asettaa haasteita etenkin palveluyrityksille, joiden tuotanto ei ole siirrettävissä maasta toiseen.

Intia houkuttelee palvelutoimintoja

Sekä vanhat että uudet EU-maat ovat olleet palveluyrityksille keskeinen siirtojen kohdealue. Palveluyrityksistä lähes 60 prosenttia ilmoitti siirtyneensä vanhoihin ja noin 40 prosenttia uusiin EU-maihin. Kaukaisemmista kohteista Kiina on enemmänkin houkuttanut teollisuutta ja Intia palvelualoja. Intia vetovoima ei kuitenkaan ole yltänyt EU-maiden tasolle, jos katsotaan palvelualoja kokonaisuutena.

Kuvio 7: Toimintojen ulkoistamisen ja siirtämisen kohdemaita 2001-2006, prosenttiosuus ulkoistaneista tai siirtäneistä yli 100 henkilön yrityksistä

Tietointensiiviset palveluyritykset hyödyntävät tuotannossaan tyypillisesti tietoverkkoja ja uutta tietotekniikkaa. Näitä yrityksiä kiinnostivat huomattavasti enemmän EU-maita kaukaisemmat kohdemaat; Intiaan ulkoisti tai siirsi toimintojaan noin kolmannes tietointensiivisistä palveluyrityksistä eli yhtä moni kuin uusiin EU-maihin.

Kiinaan ja Venäjälle siirsi toimintojaan noin 20 prosenttia tietointensiivisistä palveluyrityksistä. Myös Aasia, Yhdysvallat ja Etelä-Amerikka olivat näille yrityksille noin kaksi kertaa suositumpia kohteita kuin palvelualoille keskimäärin.

Seuraava vuoden 2008 ensimmäistä neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 27.6.2008

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008