Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Toteutuuko tasa-arvo henkilöstökoulutuksessa?

  1. Henkilöstökoulutus yleistyi 1990-luvulla
  2. Osallistumiseroja naisten ja miesten välillä
  3. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden koulutus
  4. Tasa-arvo on kehittynyt miesten välillä
  5. Koetut mahdollisuudet saada koulutusta ovat lisääntyneet
  6. Naiset pystyvät vaikuttamaan koulutukseensa paremmin
  7. Koulutuksen tarve vähentynyt
  8. Tasa-arvo ei toteudu kaikilta osin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työntekijöiden ja toimihenkilöiden koulutus

Työntekijöiden osallistuminen työnantajan tukemaan koulutukseen näyttää yleistyneen vuoden 1990 jälkeen nopeammin kuin toimihenkilöiden (kuvio 3). Osallistumisen kasvu keskittyy vuosiin 1990-2000, jolloin työntekijöiden osallistumisosuus kasvoi 26:sta 38 prosenttiin. Samalla ajanjaksolla sekä ylemmillä että alemmilla toimihenkilöillä osallistumisaste pysyi likimain ennallaan. Sen sijaan tämän vuosituhannen puolella tasa-arvoistumiskehitys näyttäisi hiipuneen. Työntekijöiden osallistumisaste oli vuonna 2006 samalla tasolla kuin vuosituhannen alussa, eikä osallistumisasteiden ero toimihenkilöihin nähden enää kaventunut.

Kuvio 3. Henkilöstökoulutukseen osallistuminen sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1990-2006 (18-64-vuotiaat palkansaajat).

Lähde: Aikuiskoulutustutkimukset. Tilastokeskus.

Henkilöstökoulutukseen osallistumisen tasa-arvokehitystä sosioekonomisten ryhmien välillä voidaan kuvata niin sanotun odds ration eli ristitulosuhteen avulla. Ristitulosuhteella voidaan verrata keskenään esimerkiksi koulutukseen osallistuneiden ja osallistumattomien osuuksia kahdessa eri ryhmässä. Ristitulosuhteen arvo 1 tarkoittaa, että henkilöstökoulutukseen osallistutaan tasa-arvoisesti. Poikkeamat tästä kertovat, että joissakin ryhmissä osallistutaan useammin, eikä tilanne ole tasa-arvoinen.

Tasa-arvoistumista henkilöstökoulutuksessa on tapahtunut erityisesti ylempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä. Ylempiin toimihenkilöihin verrattaessa työntekijöiden osallistuminen henkilöstökoulutukseen yleistyi voimakkaasti erityisesti 1990-luvun alkupuolella. Tällöin ylempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden osallistumisen ristitulosuhde putosi 7,4-kertaisesta 4,4-kertaiseen. Ylempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä tasa-arvoistuminen hiipui kuitenkin jo viime vuosikymmenen puolenvälin jälkeen. (Taulukko 2.)

Taulukko 2. Ristitulosuhteet (OR) toimihenkilöiden osallistumiselle henkilöstökoulutukseen suhteessa työntekijöihin vuosina 1990-2006.

Tutkimusvuosi OR
Ylemmät
toimihenkilöt
1990 7,42
1995 4,41
2000 4,47
2006 4,31

Lähde: Aikuiskoulutustutkimukset. Tilastokeskus.

Merkille pantavaa on, että tasa-arvoistumisen aikaan viime vuosikymmenen puolivälissä oli Suomessa taloudellinen lama ja suurtyöttömyys. Kehityksen eräs syy voikin olla se, että työttömyys puraisi eniten työntekijäasemissa olevia. Tämän seurauksena ne työntekijät, joiden ammatissa ei vaadittu ammatillista lisäkoulutusta, joutuivat muita todennäköisemmin työttömiksi. Työntekijöiden määrä henkilöstökoulutuksessa ei noussutkaan vuoteen 1995 mennessä, vaan pysyi suurin piirtein ennallaan noin 200 000:ssa. Työllisyystilanteen parantuessa ja työntekijöiden määrän kasvaessa ei havaita työntekijöiden aseman huononemista henkilöstökoulutuksessa. Tämä johtunee työelämän muutoksista; ensinnäkin työntekijöiden nykyiset ammatit vaativat enemmän koulutusta kuin ammatit viisitoista vuotta aikaisemmin, ja toisaalta työntekijäasemassa olevien suhteellinen osuus kaikista palkansaajista ei ole palautunut lamavuosia edeltävälle tasolle.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.9.2008