Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Toteutuuko tasa-arvo henkilöstökoulutuksessa?

  1. Henkilöstökoulutus yleistyi 1990-luvulla
  2. Osallistumiseroja naisten ja miesten välillä
  3. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden koulutus
  4. Tasa-arvo on kehittynyt miesten välillä
  5. Koetut mahdollisuudet saada koulutusta ovat lisääntyneet
  6. Naiset pystyvät vaikuttamaan koulutukseensa paremmin
  7. Koulutuksen tarve vähentynyt
  8. Tasa-arvo ei toteudu kaikilta osin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Naiset pystyvät vaikuttamaan koulutukseensa paremmin

Omat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, minkälaista koulutusta työnantaja järjestää tai tukee, vaikuttavat myös koulutukseen osallistumishalukkuuteen. Kun vielä 1990-luvulla miespalkansaajat kokivat omat vaikutusmahdollisuutensa naispalkansaajia paremmiksi, niin 2000-luvulla naiset ovat ohittaneet miehet vaikutusmahdollisuuksissa. Nykyisin naisista vajaat 40 prosenttia kokee vaikutusmahdollisuutensa hyviksi, kun pari vuosikymmentä sitten heistä näin koki joka viides.

Sekä mies- että naispalkansaajista niin toimihenkilöiden kuin työntekijöidenkin vaikutusmahdollisuudet päästä työnantajan järjestämään koulutukseen pysyivät koko viime vuosikymmenen samalla tasolla. Miespalkansaajien joukossa ylemmistä toimihenkilöistä noin puolet, alemmista toimihenkilöistä noin kolmannes ja työntekijöistä joka kymmenes koki vaikutusmahdollisuutensa vähintään melko hyviksi viime vuosikymmenellä. Naispalkansaajista vastaavat osuudet olivat ylemmistä toimihenkilöistä joka kolmas, alemmista toimihenkilöistä joka neljäs ja työntekijöistä niin ikään joka kymmenes.

Tällä vuosikymmenellä on tapahtunut sen sijaan muutosta epätasa-arvoisempaan suuntaan. Erityisen suurta tämä muutos on ollut naispalkansaajilla, joilla toimihenkilönaisten kokemat vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet nopeammin kuin työntekijänaisten. Miespalkansaajilla vaikutusmahdollisuuksien kehitys on tälläkin vuosikymmenellä ollut suhteellisen verkkaista; selvemmin vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet vain alemmilla toimihenkilöillä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.9.2008