Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Tuottavuuden aineettomat lähteet esiin

  1. Yhtä suuria kuin aineelliset investoinnit
  2. Kasvuanalyysien tulokset muuttuvat
  3. Aineettomat investoinnit nostavat nopeammin tuottavuusaaltoja
  4. Vaikutukset leviävät työntekijävirtojen mukana
  5. Osaaminen on aineettomien investointien edellytys
  6. Huomiota tekniikasta ja laitteista muuhunkin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Ekonomisti Janne Huovari työskentelee Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT:ssä ja dosentti Mika Maliranta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAssa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 6/2008

Aineettomat investoinnit muuttavat käsitystä tuottavuus kasvun lähteistä ja luonteesta. Tuore selvitys kertoo, että aineettomat investoinnit ovat vähintään yhtä suuria kuin perinteiset panostukset koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin. Analyyseissä on siis sivuutettu puolet yritysten kaikista tulevaa talouskasvua varten tekemistä panostuksista.
__________________

Aineettomien investointien merkitys on tiedostettu jo kauan ja laajasti. Pääosa aineettomista investoinneista kuitenkin puuttuu nykyisestä virallisesta kansantalouden tilinpidosta. Ylipäätään systemaattista tietoa aineettomien investointien määrästä, rakenteesta ja kehityksestä Suomessa ei ole ollut saatavilla. Puutteen korjaamiseksi Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes tilasi Pellervon taloudelliselta Tutkimuslaitokselta ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitokselta laajan selvityksen asiasta. Hankkeeseen osallistui laaja joukko tutkijoita näistä tutkimuslaitoksista ja niiden ulkopuolelta.

Kansantalouden tilinpitotiedot ovat lukuisten viime vuosien tuottavuus- ja talouskasvuanalyysien tärkein aineistolähde. Aineistosta on siis kuitenkin puuttunut potentiaalisesti tärkeä kasvun lähde, aineettomat investoinnit. Tutkimushankkeen lähtökohta olikin siis mielenkiintoinen: miten Suomen tuottavuus- ja talouskasvua koskevat tulokset ja johtopäätökset muuttuvat, kun yksi keskeinen puuttuva tekijä, eli aineeton pääoma, otetaan analyysissä huomioon?

Hankkeen tuloksilla on viisi opetusta. Niistä ensimmäinen muuttaa käsitystä talouden rakenteesta. Kaksi seuraavaa ovat hyödyllisiä tulkittaessa ja ennakoitaessa talouskehitystä. Kaksi viimeistä ovat puolestaan tärkeitä mietittäessä talouden instituutioiden kehittämistä ja talouspoliittisten toimenpiteiden tulevia painopistealueita.

Yhtä suuria kuin aineelliset investoinnit

Hankkeen ensimmäinen tulos on se, että yritysten investoinnit aineettomaan pääomaan ovat määrältään merkittäviä. Aineettomat investoinnit ovat Suomessa vähintään yhtä suuria kuin investoinnit perinteiseen aineelliseen pääomaan eli koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin. Samansuuntaisia tuloksia aineettomien investointien määrästä on saatu myös muiden maiden osalta. Kansantalouden tilinpidossa ja viimeaikaisissa tuottavuusanalyyseissä on siis sivuutettu puolet yritysten kaikista tulevaa talouskasvua varten tehdyistä panostuksista.

Aineettomat investoinnit koostuvat monista tärkeistä eristä, kuten tutkimus- ja tuotekehityspanoksista sekä investoinneista tuotemerkkeihin, henkilöstön osaamiseen, organisaatioon ja ohjelmistoihin. Kuviossa 1 aineettomien investointien erät on suhteutettu arvonlisäykseen. Kuviossa esitetään kahdet laskelmat. Ensimmäinen näistä on Jalavan, Aulin-Ahmavaaran ja Alasen ja jälkimmäinen Malirannan ja Rouvisen tutkimuksesta. Näissä kahdessa tutkimuksessa on käytetty hieman erilaisia aineistoja ja erilaista lähestymistapaa, mutta ne antavat keskenään kohtuullisen saman kuvan aineettomien investointien rakenteesta 2000-luvulla.

Kuvio 1. Aineettomat investoinnit suhteessa arvonlisäykseen yrityssektorilla

Suurimman aineettomien investointien erät muodostuvat tutkimuksesta ja tuotekehityksestä (t&k) ja muista investoinneista innovaatioihin sekä omaan taloudelliseen kompetenssiin. Taloudelliseen kompetenssin parantamiseen luetaan henkilöstöinvestoinnit, investoinnit tuotemerkkeihin ja organisaatiorakenteiden uudistaminen. Kumpikin näistä pääeristä muodostaa noin 35-45 prosenttia aineellisista investoinneista. Loput aineettomista investoinneista ovat investointeja digitalisoituun tietoon eli käytännössä tietokoneohjelmiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.9.2008