OECD tutki tulonjaon muutokset

  1. Tulojen muutos
  2. Mitkä tekijät ovat muutosten taustalla?
  3. Omaisuustulojen kasvu vaikuttaa Suomessa
  4. Tuloerojen kasvu ollut merkittävää

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Mitkä tekijät ovat muutosten taustalla?

Useimmissa maissa väestö on ikääntynyt ja kotitalouksien keskikoko pienentynyt. Tällöin suhteellisesti pienituloisen väestön osuus lisääntyy ja kotitalouksien jäsenten yhteisen kulutuksen ja kotitaloustuotannon hyötyjä menetetään. Väestön ikärakenteen ja kotitalouksien rakenteiden muutos on vaikuttanut tuloeroihin yleensä ottaen varsin vähän, vaikka maiden välillä on toki eroja. Suomessa Gini-kertoimen kuuden prosenttiyksikön kasvusta vuodesta 1986 vuoteen 2004 demografiset tekijät selittävät noin prosenttiyksikön. Suomessa, kuten muissakin maissa, kotitalouksien rakennemuutokset vaikuttaisivat olevan ikärakenteen muutoksia merkittävämpi tekijä, vaikka näiden tekijöiden erottaminen toisistaan onkin vaikeaa (esimerkiksi yksin asuvien ikääntyneiden osuuden kasvu).

Palkansaajien palkkaerot vaikuttavat käytettävissä olevien tulojen eroihin koko väestössä, mutta vain osatekijänä. Palkkaerot ovat kasvaneet useissa maissa, mutta Suomi on yksi niistä maista, joissa merkittävää kasvua ei ole havaittavissa. Hyvä työllisyyskehitys itse asiassa tasoitti palkkatulojen jakautumista kaikkien kotitalouksien välillä 1990-luvun lopulla, kun käytettävissä olevien tulojen erot kasvoivat.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009