Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Iän vaikutus ansioihin valtion palkansaajilla

  1. Iän vaikutus palkkaan on merkittävintä nuorimmissa ikäluokissa
  2. Rakenteelliset seikat syynä ansioiden nousuun työuran loppupäässä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Mika Idman (09) 1734 3445, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston vuoden 2008 marraskuun julkistuksessa tarkasteltiin iän vaikutusta palkanmääräytymiseen. Työnantajasektoreiden välisestä tarkastelusta selviää, että iän vaikutus palkkaan on merkittävin valtion palkansaajilla ja että iän mukaan tarkasteltuna palkkauksen rakenne poikkeaa valtion työnantajasektorilla verrattaessa sitä muihin työnantajasektoreihin. Tässä tarkastellaan tarkemmin iän vaikutusta palkkaukseen valtion työnantajasektorilla.

Iän vaikutus palkkaan on merkittävintä nuorimmissa ikäluokissa

Valtion palkansaajien säännöllisen ansion keskiarvo oli vuoden 2007 marraskuussa Tilastokeskuksen mukaan 2 951 euroa. Ikäryhmittäisessä kuviosta nähdään, että ansioiden keskiarvo ikäluokassa nousee valtion palkansaajilla jo melko nuorissa ikäluokissa koko sektorin keskiarvon tasolle. Nopean alkuvaiheen kehityksen jälkeen ansioiden kasvu hidastuu merkittävästi, kunnes työuran loppuvaiheessa ansiot näyttäisivät nousevan jälleen huomattavasti. Ks. Kuvio 1.

Kuvio 1. Valtion palkansaajien säännöllisen työajan ansio ja palkansaajien lukumäärä ikäryhmittäin vuonna 2007

Iällä näyttäisi siis olevan suurin vaikutus ansioihin nuorena ja eläkeiän lähestyessä. Ikä on kuitenkin vain yksi palkkaan vaikuttavista tekijöistä ja kehityksen taustalla voi olla paljon muitakin rakenteellisia seikkoja.

Muiden palkkaan oleellisten vaikuttavien tekijöiden vaikutus voidaan poistaa vakioinnin avulla. Vakioinnissa rakenteellisten tekijöiden vaikutusta arvioidaan vertaamalla eri ikäluokkien ansioita erikseen ammattiluokan päätason, koulutusasteen, budjetin pääluokan, maakunnan ja sukupuolen muodostamissa soluissa. Kuviossa 2 on esitetty rinnakkain ikäluokkien välinen palkkaero vakioinnin kanssa ja ilman sitä.

Kuvio 2. Valtion palkansaajien ikäluokkien välinen palkkaero vuonna 2007

Kuviosta 2 nähdään miten taustamuuttujien vakiointi tasoittaa iän vaikutusta palkkatasoon. Palkkaero seuraavaan ikäluokkaan on kuitenkin vakioinnista huolimatta nuorissa ikäluokissa kohtalaisen suuri. Ikäluokassa 30 - 34-vuotiaat palkkaero seuraavaan ikäluokkaan on kuitenkin enää n. 6 prosenttia ja seuraavissa ikäluokissa ero kaventuu entisestään. Tarkastelun perusteella näyttää siltä, että kun keskeiset taustamuuttujat otetaan huomioon on iän vaikutus palkkaan työuran alkuvaiheessa 10 prosentin luokkaa, mutta n. 30 ikävuoden jälkeen ikäluokkien välinen ero on alle 5 prosenttia ja kaventuu edelleen sitä vanhemmissa ikäluokissa. Täytyy myös ottaa huomioon, että vakiointi suoritettiin vain edellä mainittujen rakennetekijöiden suhteen, joten jäljelle jääneessä vaikutuksessa voi olla muitakin seikkoja kuin ikä esim. tehtävän vaativuus, jonka vaikutusta tarkastelussa ei ole mukana. Taulukossa 1 on tarkat ansioiden väliset suhteet ikäluokittain vakioituna ja ilman vakiointia.

Taulukko 1. Säännöllisen työajan ansio ja ansion suhde seuraavaan ikäluokkaan nähden valtion palkansaajilla 2007

Ikäluokka säännöllisen työajan ansio ansioiden suhde vakioitu ansioiden suhde1
Alle 20 1 705 80,0 % 88,8 %
20 - 24 2 131 88,7 % 91,6 %
25 - 29 2 402 88,2 % 92,1 %
30 - 34 2 722 93,8 % 94,3 %
35 - 39 2 901 97,2 % 94,8 %
40 - 44 2 985 98,2 % 96,2 %
45 - 49 3 039 99,5 % 97,6 %
50 - 54 3 055 96,2 % 98,3 %
55 - 59 3 176 91,4 % 97,7 %
60 - 64 3 474 85,2 % 97,7 %
yli 65 4 079 - -

1Peräkkäisten ikäluokkien lukumäärin painotetun palkkaeron geometrinen keskiarvo, kun palkansaajat on jaettu ammatti- ja ikäluokan, budjetin pääluokan, koulutusasteen, maakunnan ja sukupuolen mukaisiin identtisiin ryhmiin.

,

aa = ikäluokan 2 aritmeettinen keskiansio

bb = ikäluokan 1 lukumäärin painotettu ikäluokan 2 ansio

cc = ikäluokan 1 aritmeettinen keskiansio

dd = ikäluokan 2 lukumäärin painotettu ikäluokan 1 ansio

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.3.2009