Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Iän vaikutus ansioihin valtion palkansaajilla

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Mika Idman (09) 1734 3445, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston vuoden 2008 marraskuun julkistuksessa tarkasteltiin iän vaikutusta palkanmääräytymiseen. Työnantajasektoreiden välisestä tarkastelusta selviää, että iän vaikutus palkkaan on merkittävin valtion palkansaajilla ja että iän mukaan tarkasteltuna palkkauksen rakenne poikkeaa valtion työnantajasektorilla verrattaessa sitä muihin työnantajasektoreihin. Tässä tarkastellaan tarkemmin iän vaikutusta palkkaukseen valtion työnantajasektorilla.

Iän vaikutus palkkaan on merkittävintä nuorimmissa ikäluokissa

Valtion palkansaajien säännöllisen ansion keskiarvo oli vuoden 2007 marraskuussa Tilastokeskuksen mukaan 2 951 euroa. Ikäryhmittäisessä kuviosta nähdään, että ansioiden keskiarvo ikäluokassa nousee valtion palkansaajilla jo melko nuorissa ikäluokissa koko sektorin keskiarvon tasolle. Nopean alkuvaiheen kehityksen jälkeen ansioiden kasvu hidastuu merkittävästi, kunnes työuran loppuvaiheessa ansiot näyttäisivät nousevan jälleen huomattavasti. Ks. Kuvio 1.

Kuvio 1. Valtion palkansaajien säännöllisen työajan ansio ja palkansaajien lukumäärä ikäryhmittäin vuonna 2007

Iällä näyttäisi siis olevan suurin vaikutus ansioihin nuorena ja eläkeiän lähestyessä. Ikä on kuitenkin vain yksi palkkaan vaikuttavista tekijöistä ja kehityksen taustalla voi olla paljon muitakin rakenteellisia seikkoja.

Muiden palkkaan oleellisten vaikuttavien tekijöiden vaikutus voidaan poistaa vakioinnin avulla. Vakioinnissa rakenteellisten tekijöiden vaikutusta arvioidaan vertaamalla eri ikäluokkien ansioita erikseen ammattiluokan päätason, koulutusasteen, budjetin pääluokan, maakunnan ja sukupuolen muodostamissa soluissa. Kuviossa 2 on esitetty rinnakkain ikäluokkien välinen palkkaero vakioinnin kanssa ja ilman sitä.

Kuvio 2. Valtion palkansaajien ikäluokkien välinen palkkaero vuonna 2007

Kuviosta 2 nähdään miten taustamuuttujien vakiointi tasoittaa iän vaikutusta palkkatasoon. Palkkaero seuraavaan ikäluokkaan on kuitenkin vakioinnista huolimatta nuorissa ikäluokissa kohtalaisen suuri. Ikäluokassa 30 - 34-vuotiaat palkkaero seuraavaan ikäluokkaan on kuitenkin enää n. 6 prosenttia ja seuraavissa ikäluokissa ero kaventuu entisestään. Tarkastelun perusteella näyttää siltä, että kun keskeiset taustamuuttujat otetaan huomioon on iän vaikutus palkkaan työuran alkuvaiheessa 10 prosentin luokkaa, mutta n. 30 ikävuoden jälkeen ikäluokkien välinen ero on alle 5 prosenttia ja kaventuu edelleen sitä vanhemmissa ikäluokissa. Täytyy myös ottaa huomioon, että vakiointi suoritettiin vain edellä mainittujen rakennetekijöiden suhteen, joten jäljelle jääneessä vaikutuksessa voi olla muitakin seikkoja kuin ikä esim. tehtävän vaativuus, jonka vaikutusta tarkastelussa ei ole mukana. Taulukossa 1 on tarkat ansioiden väliset suhteet ikäluokittain vakioituna ja ilman vakiointia.

Taulukko 1. Säännöllisen työajan ansio ja ansion suhde seuraavaan ikäluokkaan nähden valtion palkansaajilla 2007

Ikäluokka säännöllisen työajan ansio ansioiden suhde vakioitu ansioiden suhde1
Alle 20 1 705 80,0 % 88,8 %
20 - 24 2 131 88,7 % 91,6 %
25 - 29 2 402 88,2 % 92,1 %
30 - 34 2 722 93,8 % 94,3 %
35 - 39 2 901 97,2 % 94,8 %
40 - 44 2 985 98,2 % 96,2 %
45 - 49 3 039 99,5 % 97,6 %
50 - 54 3 055 96,2 % 98,3 %
55 - 59 3 176 91,4 % 97,7 %
60 - 64 3 474 85,2 % 97,7 %
yli 65 4 079 - -

1Peräkkäisten ikäluokkien lukumäärin painotetun palkkaeron geometrinen keskiarvo, kun palkansaajat on jaettu ammatti- ja ikäluokan, budjetin pääluokan, koulutusasteen, maakunnan ja sukupuolen mukaisiin identtisiin ryhmiin.

,

aa = ikäluokan 2 aritmeettinen keskiansio

bb = ikäluokan 1 lukumäärin painotettu ikäluokan 2 ansio

cc = ikäluokan 1 aritmeettinen keskiansio

dd = ikäluokan 2 lukumäärin painotettu ikäluokan 1 ansio

Sivun alkuun

Rakenteelliset seikat syynä ansioiden nousuun työuran loppupäässä

Tarkastelun yhteenvetona voidaan todeta, että iän vaikutus palkkaan on työuran alkuvaiheessa suurimmillaan, kun taas työuran loppupäässä ilmennyt ansioiden nousu johtuu siis muista tekijöistä kuin iästä. Verrattaessa 40 - 54-vuotiaita yli 55-vuotiaisiin, huomataan, että sekä erityisasiantuntijoiden että johtajien prosentuaaliset osuudet ovat vanhemmassa ikäryhmässä huomattavasti suuremmat, kun taas alemman palkkatason ammateissa toimivien palkansaajien osuus on pienentynyt. Ks. Kuvio 3.

Kuvio 3. Palkansaajien prosentuaalinen osuus 40 - 54-vuotiailla sekä yli 55-vuotiailla suurimmissa ammattiluokan pääryhmissä vuonna 2007

Näyttäisi siis siltä, että alemman palkkatason ammateista jäädään aiemmin pois kuin korkean palkkatason ammateista. Tällöin vanhemmissa ikäluokissa on suhteessa enemmän korkeamman palkkatason palkansaajia ja ansioiden keskiarvokin nousee tämän vaikutuksesta. Alla on esitetty kaksi taulukkoa, joista asiaa voi edelleen tarkastella.

Taulukko 2. 40 - 54-vuotiaiden palkansaajien säännöllisen työajan ansio ja lukumäärä ammattiluokan pääryhmässä vuonna 2007

ammattiluokka lukumäärä säännöllisen työajan ansio
Yhteensä 46 989 3 027
Sotilaat 3 454 3 587
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 635 4 599
Erityisasiantuntijat 16 355 3 514
Asiantuntijat 12 696 2 615
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 6 688 2 150
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 3 079 2 657
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 85 2 208
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 883 2 375
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 149 2 079
Muut työntekijät 965 1 983

Taulukko 3. yli 55-vuotiaiden palkansaajien säännöllisen työajan ansio ja lukumäärä ammattiluokan pääryhmässä vuonna 2007

ammattiluokka lukumäärä säännöllisen työajan ansio
Yhteensä 20 650 3 288
Sotilaat 126 4 504
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 187 5 054
Erityisasiantuntijat 7 949 3 930
Asiantuntijat 5 447 2 599
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 3 105 2 138
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 805 2 580
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 21 2 249
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 355 2 300
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 76 2 092
Muut työntekijät 579 1 963

Mielenkiintoinen seikka on se, että korkeamman palkkatason ammateissa ansioiden keskiarvo nousee ikäluokasta vanhempaan siirryttäessä, kun taas alemman palkkatason ammateissa ansion keskiarvo näyttäisi alenevan. Tämä voi johtua monesta eri seikasta. Voi olla että asiantuntija-ammateista siirrytään korkeamman vaativuustason ammatteihin myöhemmällä iällä, jolloin mahdollisesti parhaiten palkatut asiantuntijat poistuvat ryhmästä, mikä alentaa koko ryhmän ansioiden keskiarvoa. Toisaalta alemman palkkatason ammateissa saatetaan siirtyä herkemmin osa-aikaisiksi, millä saattaa olla ryhmän keskiarvoa alentava vaikutus. Kysymys on mielenkiintoinen, mutta varsin laajaa tarkastelua vaativa, joten sen selvittäminen jää tuleviin tarkasteluihin.


Päivitetty 10.3.2009