Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Nuorten kotitalouksien asema kulutuksessa

  1. Enemmistö nuorten kotitalouksista on työssäkäyviä
  2. Nuorten kotitalouksien kulutusasema heikentynyt
  3. Laman aikana nuorten menot pienenivät eniten
  4. Elämänvaihe määrittää nuorten kuluttamista
  5. Opiskelijan tulot tulevat monista lähteistä
  6. Nuorten palkansaajatalouksien kulutus eriytynyt
  7. Kulutusmenot kasvoivat 1980-luvun taitteen ikäluokassa
  8. Nuorten kotitaloudet panostavat vapaa-aikaan
  9. Miten käy kotitalouksille talouden taantumassa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kulutusmenot kasvoivat 1980-luvun taitteen ikäluokassa

Vaikka kulutustutkimukseen osallistuvat kotitaloudet eivät ole samoja eri tarkasteluvuosina, viitehenkilön syntymävuoden mukaan voidaan tarkastella, mihin ikään nuorten kotitalouksien kulutusmenojen kasvu ajoittui vuosien 2001 ja 2006 välisenä aikana. Kuviosta 5 nähdään, että kulutusmenot kasvoivat erityisen paljon vuosina 1977-1981 syntyneiden keskuudessa: reaalinen kasvu kulutusyksikköä kohden oli 47 prosenttia. (Kuvio 5.)

Kuvio 5. Kotitalouksien kulutusmenot viitehenkilön syntymävuoden mukaan vuosina 2001 ja 2006. Euroa/kulutusyksikkö, vuoden 2006 hinnoin.

Lähde: Kulutustutkimus. Tilastokeskus.

Vuonna 2001 tähän syntymäkohorttiin kuuluvat olivat iältään 20-24-vuotiaita, ja noin joka kolmas ikäryhmän kotitalouksista oli opiskelijatalous. Viittä vuotta myöhemmin he olivat 25-29-vuotiaita, jolloin useimmat olivat saaneet opiskelunsa päätökseen ja siirtyneet työelämään. Tämä luonnollisesti lisäsi näiden kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia oleellisesti. Perheellistyminen ei vielä ollut kovin monella ajankohtaista, sillä yksinasuvien tai lapsettomien parien kotitalouksien osuus oli 75 prosenttia, ja vain joka viidennen talouden muodosti kahden huoltajan lapsiperhe.

Vuosina 1972-1976 syntyneet olivat vuonna 2001 työelämään siirtymisiässä eli 25-29-vuotiaita. Heidän kulutusmenonsa kasvoivat reaalisesti 24 prosenttia vuoteen 2006 mennessä, jolloin he olivat 30-34-vuotiaita. Tähän ikävaiheeseen ajoittui monien kohdalla perheellistyminen: ikäluokan kotitalouksista yli 40 prosenttia oli kahden hengen huoltajan lapsiperheitä vuonna 2006. Lapsiperhetalouksien osuus oli vielä suurempi, kun mukaan lasketaan yksinhuoltajataloudet. Tätä vanhemmissa ikäluokissa kulutusmenojen kasvu tasaantui, mihin vaikutti muun muassa kotitalouksien suurempi koko ja sitä kautta kulutusyksikköjen määrän kasvu.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009