Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Opiskelijoiden työnteossa on sukupuolieroja

  1. Opiskelijoiden työnteko yleistynyt
  2. Naisopiskelijat nuorempina työhön
  3. Epätyypillisyys on tyypillistä - varsinkin naisille
  4. Tytöt ja pojat eri töissä
  5. Onko ammatillinen eriytyminen vähenemässä?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Laura Hulkko on tutkija Tilastokeskuksen. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Hyvinvointikatsauksessa 1/2009.

Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Nais- ja miesopiskelijoiden työssäkäynnissä on kuitenkin eroja. Miehet tekevät yleisimmin määräaikaista kokoaikatyötä, kun taas naisten työt ovat usein jatkuvia osa-aikatöitä.

Monet suomalaiset nuoret opiskelevat ja tekevät työtä yhtä aikaa. Työnteko on opiskelijoille toimeentulon kannalta usein välttämätöntä (ks. Ylitalon artikkeli tässä numerossa), mutta myös työkokemuksen hankkiminen on monelle tärkeää ennen pysyvää työmarkkinoille siirtymistä. Työvoimatutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia 15-24-vuotiaista nuorista opiskeli tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2008, ja lähes kolmannes heistä teki samalla ansiotyötä.

Työelämän sukupuolittuminen eli segregaatio on Suomessa tunnettu tosiasia. Ammatit ovat jakautuneet perinteisiin miesten ja naisten töihin, mihin liittyy myös sukupuolten välinen palkkaero (ks. esim. Laine - Napari 2008). Sukupuolten väliset erot ilmenevät myös opiskelijoiden työnteossa: nais- ja miesopiskelijoiden välillä on eroja paitsi ammateissa, myös työnteon yleisyydessä ja työsuhteissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan 15-24-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäyntiä työvoimatutkimuksen tietojen perusteella.

Opiskelijoiden työnteko yleistynyt

Opiskelijoiden työllisyys ja työttömyys noudattavat tiettyä kausivaihtelua (määritelmistä ks. laatikko). Opiskelijoiden työttömyysaste on korkeimmillaan toisella vuosineljänneksellä, jolloin monet opiskelijat etsivät kesätöitä tai ovat päättämässä opintojaan. Opiskelijoiden työllisyysaste puolestaan on niinikään kesätöiden vuoksi aina korkeampi toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

Opiskelijoiden lukumäärä on pysynyt viime vuosina melko vakaana. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa ilmoitti opiskelevansa kaikkiaan noin 439 000 15-24-vuotiasta vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Näistä työllisiä oli neljännes ja työttömiä vajaat viisi prosenttia (kuvio 1).

Kuvio 1. 15-24-vuotiaat opiskelijat työmarkkina-aseman mukaan vuosineljänneksittäin 2003-2008.

Lähde: Työvoimatutkimus. Tilastokeskus.

Nuorten opiskelijoiden työnteko on lisääntynyt tasaisesti muutaman viime vuoden aikana, ja samaan aikaan työttömyys on vähentynyt. 15-24-vuotiaiden opiskelijoiden työllisyysaste oli 20 prosenttia vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä ja 26 prosenttia vuoden 2008 vastaavana ajankohtana. - Kuluvana vuonna saamme nähdä, miten talouden taantumavaihe vaikuttaa kehitykseen. 1990-luvun alun laman aikana nuorten työllisyysaste laski selvästi enemmän kuin koko työikäisen väestön, ja moni nuori keskittyi opintoihin täysipäiväisesti.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009