Maidenvälisiä ajankäyttövertailuja on kehitettävä kansainvälisenä yhteistyönä

  1. Poliitikot ja tutkijat ovat kiinnostuneita ajankäyttötutkimuksesta
  2. Ajankäyttötutkimuksen pitkä perinne
  3. Kotitaloustuotannon arvon mittaaminen
  4. Köyhyys ja ajankäyttö
  5. Aikaköyhyys lisää köyhyyden siirtymistä sukupolvelta toiselle
  6. Kansainvälisen vertailtavuuden eteen tehdään töitä
  7. Harmonisointi edellyttää tutkimusalueiden priorisointia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kotitaloustuotannon arvon mittaaminen

Maailmanlaajuisesta näkökulmasta kaksi tutkimushanketta on erityisen ajankohtaisia: kotitaloustuotannon arvon mittaaminen ja köyhyys, erityisesti köyhyyden naisistuminen.

Kansantalouden tilinpitojärjestelmän kansainvälinen suositus vuodelta 1993 (SNA93) rohkaisi ensimmäistä kertaa mittaamaan markkinattoman kotitaloustuotannon arvon niin sanotun satelliittitilin muodossa. Suosituksen käyttöönoton jälkeen yhä useampi maa on tuottanut koelaskelmia, jotka ovat perustuneet kansainvälisen tilastoyhteisön kehittämiin menetelmiin. Eurostat julkaisi oman ehdotuksensa kotitalouden satelliittitilin metodologisiksi linjoiksi vuonna 2003 (Household... 2003). Suomen panos Eurostatin suosituksen laatimiseen oli merkittävä. Myös OECD (Society... 2009) on työskennellyt aktiivisesti kehittääkseen menetelmiä ja suuntaviivoja markkinattoman toiminnan mittaamiseksi.

Kotitalouden satelliittitili (Household satellite accounts, HSA) mittaa ja kuvaa kotitalouksien omaan lopulliseen kulutukseensa tuottamia tavaroita ja palveluita. Näin se pyrkii tekemään näkyväksi kotitalouksien markkinattoman tuotannon, joka on vain osittain mukana kansantalouden tilinpidossa. Se mahdollistaa laajennetun kansantalouden tilinpidon laskennan siten, että siihen sisältyvät sekä ydintilit että kotitaloustuotanto. Ajankäyttötiedot muodostavat HSA:n laadinnan perustan.

HSA:n avulla on mahdollista tutkia kulutuskäyttäytymisen muutosten vaikutuksia talouskehitykseen ja -suhdanteisiin pitkällä aikavälillä. HSA:n antama tieto voi parantaa ymmärrystämme työmarkkinoiden muutoksista kuten naisten lisääntyvästä työhön osallistumisesta. HSA on merkittävä tietolähde myös silloin, kun tehdään erilaisten talouksien välisiä tuotantovertailuja.

Yhdysvaltalainen tutkimustiimi on ehdottanut uusia tutkimusaiheita. Sen mukaan ajankäyttötietoja voitaisiin kotitalouksien tuotantotilien lisäksi käyttää arvioitaessa ajankäytön vaikutuksia taloudessa esimerkiksi silloin, kun analysoidaan tavaroiden ja palvelusten kulutuskysyntää. Tiimi pani myös merkille, että satelliittitilien avulla on mahdollista tuottaa myös kotitaloustuotannon panos-tuotoslaskelmia sekä selvittää kotitaloustuotannon suhdannevaihtelua ja köyhyysvaikutuksia. (Landefeld ym. 2009.)

Yhdysvaltalaisten tutkijoiden ajatukset noudattavat Stiglitzin komission raportissa (Stiglitz ym. 2009) esitettyjä näkemyksiä. Nobelistien ja professoreiden Joseph Stiglitzin ja Amartya Senin johtama komissio päätyi siihen, että kansantalouden tilinpitoa tulisi täydentää erityisesti kotitaloussektoria koskevilla lisäerittelyillä, jotta saataisiin kattava kuva ihmisten elämänlaadusta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Komissio esitti muun muassa ajallisesti ja kansainvälisesti vertailtavien ajankäyttötutkimusten säännöllistä toteuttamista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.9.2010