Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2010

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät

Suomen talous on lähtenyt vientivetoisesti varsin hyvään kasvuun. Tämän on mahdollistanut Suomen kannalta tärkeiden vientimaiden nopea toipuminen finanssikriisistä. Kiinan ja Venäjän taloudet ovat lähteneet vahvaan kasvuun. Samoin Saksan talous on elpynyt kriisin jälkeen. Myös maailmantalouden keskeisen toimijan Yhdysvaltojen talous on kasvanut.

Maailmantalouden tilannetta luonnehditaan kuitenkin kaksijakoiseksi. Toisaalta kasvun ennakoidaan jatkuvan ja jopa vahvistuvan. Toisaalta pelätään ns. kaksoistaantumaa. Taloudet ovat velkaantuneet osin kantokykyään enemmän. Mm. Kreikan ja Irlannin taloustilanteiden ja velkamäärien pelätään aiheuttavan ongelmia paitsi kyseisille maille, myös laajemmin.

Talouden suhdanne-ennusteita tekevät laitokset ovat nostaneet kuluvan vuoden ennusteita sitä mukaa kun vuosi on edennyt. Vielä kesällä useimmat arviot BKT:n vuosikasvusta olivat 1,5 prosentin tuntumassa, mutta tuoreimmissa ennusteissa uskotaan n. 3 prosentin kasvuun.

Suomessa suuri osa teollisuustoimialoista näyttää toipuvan viime vuoden syöksystä. Metsäteollisuuden alkuvuoden hyvä kehitys vahvistui toisella neljänneksellä kaikilla osa-alueille. Metsäteollisuuden tilaukset, tuotanto, liikevaihto ja vienti ovat hyvässä vedossa, samoin toimialan hinnat ovat pitkästä aikaan nousussa. Metalliteollisuuskin on, elektroniikkateollisuutta lukuun ottamatta, toipunut lamasta varsin hyvin. Sen sijaan elintarviketeollisuuden tuotanto ja liikevaihto on vähentynyt jo toista vuotta, vaikka elintarvikkeiden arvonlisäveroa laskettiin vuoden 2009 lopussa.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) elokuussa julkaisema suhdannebarometri osoittaa suhdannenäkymien paranemisesta. Uudet tilaukset ovat kasvussa ja tuotannon määrät ovat nousseet. Työttömyys ei ole kasvanut pelätylle, yli 10 prosentin tasolle ja työllisyyden odotetaan parantuvan ensi vuonna.

Suomen teollisuuden suhdannetilanne näyttää tämänhetkisten tilastolukujen perusteella valoisalta. Tämä johtuu osittain siitä, että vuoden 2009 kehitys oli ennätysmäisen heikko. Vaikka teollisuustuotanto on toipunut, nykyiselläkin vahvalla kasvuvauhdilla kestää useita vuosia ennen kuin taantumaa edeltänyt tuotannon taso saavutetaan.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Sivun alkuun

Tuotanto kasvoi sekä Euroopassa että USA:ssa

Teollisuustuotannon (C TOL 2008, kausitasoitettu) kasvu vauhdittui Suomessa vuoden 2010 toisella neljänneksellä verrattuna tämän vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Kausitasoitettu tuotanto on kasvanut jo neljänä peräkkäisenä neljänneksenä. Kasvusta huolimatta teollisuustuotanto on edelleen noin 20 prosenttia alemmalla tasolla kuin huippuvuonna 2008.

Suomessa tuotannon volyymi kasvoi elintarviketeollisuutta lukuun ottamatta kaikilla teollisuuden päätoimialoilla edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan teollinen tuotanto kasvoi 13,2 prosenttia. Erityisen voimakasta kasvu oli metsäteollisuudessa, jossa kasvua kertyi peräti 25,2 prosenttia. Myös metalliteollisuuden tuotanto lähti vuoden toisella neljänneksellä voimakkaaseen kasvuun. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 16,2 prosenttia vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna. Kapasiteetin käyttöaste oli toisella neljänneksellä lähes 13 prosenttia korkeampi vuoden takaiseen verrattuna. Suomen teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli alkuvuonna keskimäärin 73 prosenttia.

Euroopan Unionissa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä runsaat kaksi prosenttia edellisestä neljänneksestä. EU:ssa tuotanto on kasvanut viime vuoden kolmannesta neljänneksestä alkaen. EU:n talousveturin eli Saksan teollisuustuotannon kasvuvauhti nopeutui vuoden toisella neljänneksellä. Saksan tuotanto kasvoi lähes 6 prosenttia. Myös Ruotsissa ja Suomessa ollaan Saksan kasvuvauhdissa. Yhdysvalloissa tuotanto kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,6 prosenttia. Euroopan Unionin maista tuotanto laski edelleen Kreikassa ja Irlannissa.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Sivun alkuun

Liikevaihto ja tuottajahinnat nousussa

Teollisuuden (C TOL 2008) tuottajahinnat nousivat vuoden 2010 toisella neljänneksellä 4,8 prosenttia vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna. Erityisen vahvaa tuottajahintojen nousu oli kemianteollisuudessa, jossa öljyn hinta nousi voimakkaasti. Samalla koko toimialan hinnat nousivat yli 21 prosenttia. Metalliteollisuuden osalta tuottajahinnat nousivat ensimmäisen kerran kahteen vuoteen. Myös metsäteollisuudessa tuottajahintojen nousuvauhti kiihtyi toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden hinnat nousivat lähes 8 prosenttia. Elektroniikan hinnat laskevat edelleen.

Myös teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2010 toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kokonaisuudessaan kasvua kertyi 9,7 prosenttia, kun edellisellä neljänneksellä kasvu oli vajaat 4 prosenttia. Kasvu oli erityisen voimakasta metsäteollisuudessa. Sen liikevaihto kasvoi lähes 33 prosenttia vuoden takaisesta. Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 13,2 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kemianteollisuuden kasvuvauhti oli 23,2 prosenttia.

Metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä runsaat 4 prosenttia. Metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008 neljännen neljänneksen. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liikevaihto laski vuoden toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia.

Teollisuuden kotimaan myynti kasvoi vuoden 2010 huhti-kesäkuussa 10,1 prosenttia vuoden takaisesta. Vientiliikevaihdon kehitys oli vuoden 2010 toisella neljänneksellä lähes samalla tasolla eli 9,4 prosenttia.

Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys

Sivun alkuun

Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät

Koko teollisuuden (TOL 2008 BCDE) osalta avoimet työpaikat kasvoivat 50 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä suhteessa edelliseen vuoteen. Avoinna olevien työpaikkojen määrä oli toisella neljänneksellä vuoden 2005 toisen neljänneksen tasolla.

Teollisuuden palkkasumma oli vuoden toisella neljänneksellä 2,7 prosentin laskussa suhteessa viime vuoteen. Kausitasoitettu palkkasumma kasvoi kuitenkin vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lähes prosentin. Kausitasoitettu palkkasumma on kasvanut peräkkäin jo kolme neljännestä. Myös teollisuuden työllisyys laski vajaat 4 prosenttia suhteessa viime vuoteen eli palkkasumman lasku on käytännössä seurausta työllisten määrän laskusta.

Kuvio 4. Teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja avoimien työpaikkojen kehitys

Sivun alkuun

Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat

Tilastokeskuksen julkaiseman uusia tilauksia kuvaavan tilaston mukaan on teollisuuden uusien tilausten kehityksessä tapahtunut alkuvuoden aikana selkeä käänne parempaan. Koko teollisuuden osalta uudet tilaukset kasvoivat vuoden 2010 toisella neljänneksellä 32,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ensimmäisellä neljänneksellä uusien tilausten arvo kasvoi 9,5 prosenttia.

Uudet tilaukset kasvoivat kaikilla päätoimialoilla. Metsäteollisuuden myönteinen kehitys näkyi myös uusien tilauksien osalta. Ne kasvoivat tämän vuoden toisella neljänneksellä 36,3 prosenttia vuoden takaisesta. Myös metalliteollisuus on saanut uusia tilauksia runsaat 33 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Kemianteollisuuden uudet tilaukset kasvoivat lähes 19 prosenttia vuoden takaisesta.

Myös elinkeinoelämän keskusliiton elokuussa julkaiseman suhdannebarometrin mukaan teollisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet huomattavasti. Matalalta tasolta on noustu lähes keskimääräiseen. Suhdannebarometrin mukaan näkymät lähikuukausille ovat myös hyvät. Heinäkuussa toteutetussa kyselyssä 8 prosenttia vastaajista ennusti suhdanteen muuttuvan tulevaisuudessa heikompaan suuntaan. Sen sijaan 24 prosenttia vastaajista ennakoi suhdannetilanteen paranevan jatkossa. Huhtikuun kyselyssä vastaava saldoluku oli peräti 34 prosenttia.

Kuvio 5. Teollisuuden uudet tilaukset sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Vuoden 2010 kolmatta neljännestä käsittelevä teollisuuden toimialakatsaus ilmestyy 14.1.2011.

Sivun alkuun

Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008

Elektroniikka- ja sähköteollisuus (26-27) 2005 2006 2007 2008 2009 4-6/2010
     Tuotanto, % 7,3 10,3 16,0 13,8 -33,7 8,3
     Tuottajahinnat, % . -8,0 -8,6 -6,1 -4,8 -4,1
     Liikevaihto, % 9,1 13,2 7,8 4,1 -33,0 3,5
     Vientiliikevaihto, % 11,0 15,2 7,5 4,7 -35,4 6,5
     Palkkasumma, % 7,9 2,0 3,1 5,1 -6,0 -1,1
Metalliteollisuus (24-30) 2005 2006 2007 2008 2009 4-6/2010
     Tuotanto, % 4,9 8,6 9,3 6,7 -30,0 16,2
     Tuottajahinnat, % . 2,0 1,4 -0,5 -7,6 1,6
     Liikevaihto, % 7,8 15,0 11,5 4,4 -30,2 4,4
     Vientiliikevaihto, % 8,6 17,8 10,5 4,9 -30,3 3,4
Palkkasumma, % 6,7 4,0 6,1 6,6 -9,9 -5,6
Kemianteollisuus (19-22) 2005 2006 2007 2008 2009 4-6/2010
     Tuotanto, % -2,1 7,2 3,5 3,5 -13,4 3,4
    Tuottajahinnat (kotimaiset tavarat), % . 10,5 3,1 23,7 -21,1 21,2
     Liikevaihto, % 12,3 15,6 7,7 13,5 -26,8 13,2
     Vientiliikevaihto, % 13,8 18,3 8,2 16,1 -25,3 10,7
     Palkkasumma % 4,8 3,0 4,1 3,7 -5,7 2,3
Metsäteollisuus (16-17) 2005 2006 2007 2008 2009 4-6/2010
     Tuotanto, % -7,5 11,5 0,3 -9,9 -20,3 25,2
     Tuottajahinnat, % . 2,0 4,7 0,4 -5,0 7,8
     Liikevaihto, % -7,2 15,4 2,8 -7,8 -24,0 32,9
     Vientiliikevaihto, % -9,3 16,5 -0,4 -8,9 -24,2 6,0
     Palkkasumma, % -3,9 4,3 -0,5 -3,2 -14,4 0,3
Teollisuus (C) 2005 2006 2007 2008 2009 4-6/2010
     Tuotanto, % 1,1 8,6 5,9 1,9 -23,3 13,2
     Tuottajahinnat, % 2,3 3,3 2,6 3,6 -7,6 4,8
     Liikevaihto, % 4,2 13,5 8,3 3,5 -25,3 9,7
     Vientiliikevaihto, % 4,4 17,0 7,7 3,0 -28,0 6,5
     Työllisyys, % -9,5 0,9 0,9 -1,3 -9,1 -8,0
     Palkkasumma, % 3,3 3,7 4,4 3,9 -9,0 -2,7

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Kuvio 2. Tilastokeskus: Suomen teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kausitasoitettu indeksi
Eurostat: EU27:n teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kausitasoitettu indeksi
OECD: USA:n teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kausitasoitettu indeksi
Kuvio 3. Tilastokeskus: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Tilastokeskus: Teollisuuden tuottajahintaindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Tilastokeskus: Teollisuuden uudet tilaukset
Elinkeinoelämän Keskusliitto: Suhdannebarometri

Taulukkoliite
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, Tilastokeskus
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus
Teollisuuden tuottajahintaindeksit, Tilastokeskus
Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus
Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Ellei toisin mainita, kuvioiden ja taulukoiden muutosprosentit ovat alkuperäisistä sarjoista laskettuja vuosimuutoksia.


Päivitetty 24.9.2010