Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Ulkomaiset tytäryritykset toimivat tehokkaasti

  1. Suurimmat tuottavuuserot Hollannissa ja Espanjassa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee asiantuntijana Tilastokeskuksessa yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 1/2011.

Monikansalliset yritykset poikkeavat monella tavalla kansallisesti toimivista. Globaalit markkinat haastavat jatkuvasti monikansallisten yritysten toimintatavat ja kilpailukyvyn, joiden avulla markkinoita joko kasvatetaan tai menetetään. Ulkomaisessa omistuksessa olevien tytäryritysten tuottavuus onkin yleisesti kotimaisia yrityksiä parempi.

Ulkomaisessa omistuksessa olevilla tytäryhtiöillä työvoiman tuottavuus on arvonlisällä henkeä kohden mitattuna suurempi kuin kotimaisissa yrityksissä. Tilanne on OECD:n mukaan sama kaikissa tutkituissa maissa.

Arvonlisä henkeä kohden on ulkomaisessa omistuksessa olevissa yrityksissä suurempi sekä teollisuudessa että palveluissa. Tosin työvoiman tuottavuus on yleisesti suurempi teollisuudessa kuin palveluissa, mikä johtuu teollisuuden pääomavaltaisuudesta. Monikansalliset yritykset toimivat tyypillisesti pääomavaltaisilla tuotannon volyymiin perustuvilla toimialoilla, mikä osittain selittää tuottavuuden eroja.

Arvonlisä työntekijää kohden ulkomaisissa tytäryrityksissä sekä kotimaisissa yrityksissä 2007

Lähde: OECD Economic Globalisation Indicators 2010.

Suurimmat tuottavuuserot Hollannissa ja Espanjassa

Ulkomaisten tytäryritysten arvonlisä työntekijää kohden on kaikissa tutkituissa maissa suurempi kuin kotimaisessa omistuksessa olevissa yrityksissä. Monissa maissa, kuten Hollannissa ja Espanjassa, erot ovat erityisen huomattavat. Toisaalta Suomessa ja Tanskassa työvoiman tuottavuuserot olivat melko pienet ulkomaisten ja kotimaisten yritysten välillä.

Globaalisti toimivien monikansallisten yritysten menestys perustuu paljolti kilpailukykyiselle ja äärimmilleen trimmatulle toimintamallille, jota voidaan soveltaen kopioida eri maissa toimiviin tytäryrityksiin. Kilpailuetua monikansalliset yritykset saavat muun muassa tietotekniikassa, t&k-toiminnassa sekä innovaatioissa, joita voidaan suoraan hyödyntää tytäryrityksissä globaalisti.

Ulkomaisessa omistuksessa toimivat yritykset ovat keskikooltaan selvästi kansallisia yrityksiä suurempia toimijoita – näin on etenkin teollisuudessa. Ulkomaiset tytäryhtiöt toimivat tyypillisesti myös tuotannon volyymiin perustuvilla toimialoilla, joilla yrityksen koko kansainvälisillä markkinoilla on keskeinen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä.

Ulkomaisten yritysten palkkataso ylittää yleisesti kotimaisten yritysten vastaavan palkkatason. Tämä pätee sekä teollisuudessa että palveluissa ja johtuu pääosin siitä, että ulkomaiset yritykset toimivat usein korkean tuottavuuden aloilla ja hyödyntävät useammin pääomavaltaista teknologiaa.
___________________

Tuottavuus määritellään usein tuotoksen ja tähän käytettyjen panosten suhteena. Tällä voidaan mitata panosten – kuten työvoima tai pääoma – käytön tehokkuutta suhteessa tuotokseen. Tuottavuutta pidetään sekä talouskasvun että kilpailukyvyn keskeisenä lähteenä. Sen mittaaminen on kuitenkin hankalaa, sillä mm. tilastolähteiden ja käsitteiden vertailukelpoisuuteen liittyy paljon haasteita.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.2.2011