Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kansalaisten tiedot ja taidot puntarissa

  1. OECD:n koulutustutkimusten pitkä perinne
  2. Tutkimuksella selvitetään työmarkkinoiden vaatimaa osaamista
  3. PIAACissa mitataan lukutaitoa, numerolukutaitoa ja ongelmanratkaisukykyä
  4. Kohtaavatko työtaitojen kysyntä ja tarjonta?
  5. Tarkastelussa tasa-arvon toteutuminen
  6. Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota myös monipuolisiin kanssakäymisen ja itsensätoteuttamisen taitoihin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


PIAACissa mitataan lukutaitoa, numerolukutaitoa ja ongelmanratkaisukykyä

PIAAC-tutkimuksen haastattelu koostuu taustahaastattelusta ja tehtävistä. Osaamista arvioidaan seuraavilla inhimillisen pääoman osa-alueilla: lukutaito, numerolukutaito sekä ongelmanratkaisukyky tietoteknisessä ympäristössä. Käytän tässä artikkelissa numeerisesta osaamisesta (numeracy) käsitettä "numerolukutaito" (ks. esim. Alastalo—Borg 2010). Käsitteet ovat hieman muuttuneet ajan mittaan, sillä matemaattista osaamista kutsuttiin SIALS-tutkimuksessa "kvantitatiiviseksi lukutaidoksi" (ks. Linnakylä ym. 2000). Tehtävät olivat tuolloin hieman toisenlaisia kuin PIAACin numerolukutaitotehtävät.

Lukutaito ymmärretään PIAACissa laaja-alaisemmin kuin mekaanisena peruslukutaitona. Tutkimuksessa lukutaitoa tarkastellaan yksilön kykynä ymmärtää, arvioida, käyttää ja muokata kirjoitettuja tekstejä (OECD 2009a). Painetun tekstin rinnalle on tullut monenlaisten sähköisten tekstien lukeminen, mikä on otettu huomioon tehtävien laatimisessa. Tehtävien tekstien teemat koskevat yhteiskuntaa, työtä ja vapaa-aikaa, ja niiden aiheina ovat esimerkiksi vaalitulokset, nettikyselyt ja työstressi. Lukutaidon tavoin numerolukutaito ymmärretään yksilön laaja-alaisena kykynä hakea, käyttää, tulkita ja viestiä matemaattista informaatiota ja matemaattisia ajatuksia (OECD 2009b).

Aiempiin lukutaitotutkimuksiin verrattuna täysin uusi kokonaisuus on ongelmanratkaisu tietoteknisessä ympäristössä. Se sisältää tehtäviä, jotka simuloivat yleisimpiä käytössä olevia tietokoneohjelmia, ja niillä mitataan yksilön taitoja hankkia, järjestää, arvioida ja välittää tietoa tietokoneiden ja tietoverkkojen avulla (OECD 2009c). Kaikkia tehtäviä ei esitetä kaikille vastaajille, vaan tehtäväkokonaisuudet riippuvat ennalta laaditusta suunnitelmasta ja vastaajien antamista vastauksista. Esimerkiksi tietokoneen käyttökokemus ratkaisee sen, tekeekö vastaaja tehtävät tietokoneella vai vastaako hän paperivihkon tehtäviin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011